87. A világtanító

 

A világtanító az Ember Fia. Világtanítónak hívják, de nem azért, mert neki kell tanítania a világot, vagy talán mert egy vallást alapít, amelyik a világot, szűkebb értelemben a Földet vagy még helyesebben a földi emberiséget egyesíti, vagy a Földet uralja, hanem azért fogják világtanítónak nevezni, mert a „világot” magyarázza, a világról szóló tant hozza el. Azt, amit az embernek valóban tudnia kell! Megtanítja megismerni a „világot”, annak önműködő mechanizmusában, hogy a földi ember igazodni tudjon hozzá, s hogy ezáltal lehetővé váljon számára a tudatos felemelkedés a valódi világtörvények felismerése révén!

Tehát egy világtanról van szó, a világról, a Teremtésről szóló tanításról.

E mögött az igazi világtanító mögött, mint egykor Krisztusnál, a tiszta lelkű látók számára láthatóan, ott áll sugárzón a nagy megváltói Kereszt! Azt is lehet mondani: „Ő hordozza a keresztet!” Ennek azonban semmi köze a szenvedéshez és a mártíromsághoz.

Ez egy lesz azon jelek közül, melyet „élőn és ragyogón” még egy nagyon ügyes szemfényvesztő vagy mágus sem képes színlelni, s amiről felismerhető küldetésének megkérdőjelezhetetlen valódisága!

Ez a földöntúli folyamat egyáltalán nem nélkülözi az összefüggéseket, nem is önkényes, tehát nem természetellenes. Az ember rögtön megérti az összefüggést, mihelyt tudja a tényleges „megváltói Kereszt” valódi értelmét. A megváltói Kereszt nem azonos Krisztus szenvedéskeresztjével, ami által az emberiséget bizony nem is lehetett megváltani, ahogyan azt „Az Isten Fiának kereszthalála és az utolsó vacsora” című előadásban *(Lásd 55. előadás) behatóan bemutattam és többször megismételtem. Ez valami teljesen más, látszólag megint egyszerű és mégis roppant hatalmas!

A kereszt már Krisztus földi ideje előtt is ismert volt. Ez az isteni Igazság jele! Nem csupán jele, hanem annak élő formája. S mivel Krisztus az isteni Igazság elhozója volt, a hamisítatlan Igazságé, és az Igazságból jött, közvetlen kapcsolatban állt vele, magában hordozta annak egy részét, ezért az Igazság élőn benne és körülötte is jelen volt! Az Igazság látható az élő, tehát a ragyogó és önmagától sugárzó Keresztben! Azt is lehet mondani, hogy az Igazság maga a Kereszt. Ahol jelen van ez a sugárzó Kereszt, ott van vele az Igazság is, mivel ezt a Keresztet nem lehet elválasztani az Igazságtól, mert mindkettő egy, mert ez a Kereszt az Igazság látható formáját jeleníti meg.

A Sugárkereszt vagy a sugárzó Kereszt tehát az Igazság a maga őseredeti formájában. S mivel egyedül az Igazság által emelkedhet fel az ember, nem másképpen, így az emberi szellem is csak az isteni Igazság felismerésében vagy megismerésében találhat rá a valódi megváltásra!

S mivel egyedül az Igazságban rejlik a megváltás, ebből az következik, hogy a Kereszt – tehát az Igazság – a megváltó Kereszt vagy a megváltói Kereszt!

A Megváltó Keresztje! A Megváltó azonban az Igazság az emberiség számára! Csak az Igazság ismerete és az Igazságban rejlő, vagy az Igazságban megmutatott út és annak felhasználása tudja az emberi szellemet mostani éjszakai homályából és eltévelyedéséből felvezetni a Fény felé, megszabadítani, megváltani a jelenlegi állapotából. S mivel az elküldött Isten Fia és a most érkező Ember Fia a színtiszta Igazság kizárólagos elhozója, azt magukban hordozzák, ezért természetszerűleg mindkettőjüknek magukban kell hordozniuk elválaszthatatlanul a Keresztet is, tehát a Sugárkereszt hordozóinak, az Igazság hordozóinak, a megváltás hordozóinak kell lenniük, ami az Igazságban rejlik az emberiség számára. Ők hozzák el a megváltást az Igazságban azoknak, akik azt befogadják, akik tehát a megmutatott utat járják. – Mit ér emellett minden emberi okoskodás? Kifakul az ínség órájában.

Ezért mondta az Isten Fia az embereknek, hogy vegyék fel a keresztet és kövessék őt, ami tehát azt jelenti, hogy fogadják be az Igazságot és éljenek aszerint! Illeszkedjenek be a Teremtés törvényeibe, tanulják meg azokat pontosan megérteni, és önműködő kihatásaikban csak a legjobbra használni.

De mit csinált megint a korlátolt emberi értelem ebből az egyszerű és természetes tényből! Szenvedéstant, amit Isten és az Isten Fia nem akart! S ezáltal téves útra tértek, amely nem áll összhangban a megmutatott úttal, hanem messzire vezet Isten akaratától, amely csak az örömhöz akar elvezetni, nem pedig a szenvedéshez.

Az természetesen egy iszonyatos szimbólum az emberiség számára, hogy az Isten Fiát akkoriban éppen az Igazság megnyilvánulásának földileg visszatükrözött formájára szegezte és kínozta halálra, tehát földileg az Igazság szimbólumán pusztította el, amelyet ő hozott el! Az egyházak szenvedéskeresztje azonban nem a megváltói Kereszt!

„Aki az Erőben és az Igazságban áll” olvasható az Isten Fiáról. Az Erő Isten akarata, a Szent Szellem. Látható formája a Galamb. Az Igazság látható formája az önmagától sugárzó Kereszt. Mindkettő élőn látható volt az Isten Fia körül, mert benne állt. Az ő esetében ez tehát egy természetes és magától értetődő jelenség volt.

Ugyanez lesz látható az Ember Fia körül is! Felette a Galamb, mögötte a megváltói Kereszt; hiszen ő is elválaszthatatlanul összekapcsolódik e jelekkel, mint az Igazság elhozója, „aki az Erőben és az Igazságban áll”! Ezek küldetése hitelességének csalhatatlan jelei az ígéretek beteljesedésére. A jelek, melyeket sohasem lehet utánozni, melyek elpusztíthatatlanok, figyelmeztetnek és a komolyság félelmetessége ellenére ígéretet rejtenek! Már egyedül e jelek elől meg kell hátrálnia minden Sötétségnek!

Tekintsetek fel! Mihelyt jelentkeznek érkezésének kérlelhetetlen előhírnökei, akik megtisztítják számára az utat az akadályoktól, melyeket az emberiség önteltsége halmozott rá, sokak szeméről lehull majd a lepel, akik abban a kegyelemben részesülnek, hogy így ismerjék fel őt! Ezután nyilvánosan kell majd tanúbizonyságot tenniük, a Fény ereje által kényszerítve.

A ma még oly sok hamis próféta és vezető egyike sem képes vele szemben megállni a helyét; ugyanis mindkét magasztos jelben, melyeket az Isten Fián és az Ember Fián kívül senki sem hordozhat, maga az Isten szól szolgálóihoz, s itt minden emberi okosságnak el kell némulnia. —

Figyeljetek az órára, közelebb van, mint bárki gondolná.

2011.
By: Fresh Joomla templates