90. Az Antikrisztus

 

Emberek! Ha elérkezik az óra, amelyben az isteni akarat szerint meg kell történnie a Földön a tisztulásnak és a szétválasztásnak, akkor figyeljetek a megjövendölt, részben földöntúli jelekre az égen!

Ne hagyjátok ekkor majd megtéveszteni magatokat az olyan emberek és egyházak által sem, akik már régen megadták magukat az Antikrisztusnak. Szomorú, hogy ez idáig még az egyházak sem tudták, hol keressék ezt az Antikrisztust, aki pedig már oly régóta tevékenykedik minden ember körében. Egy kis éberség, és fel kellett volna ismerniük! Hát ki képes még inkább antikrisztusi módon cselekedni, mint azok, akik egykor maga Krisztus ellen harcoltak, és végül meg is gyilkolták! Ki tudott volna gonoszabbul és egyértelműbben Krisztus ellenségeként megmutatkozni!

A földi vallás elöljárói és képviselői voltak ezek, akiknek saját építményébe nem illett az Isten Fiában testet öltött és általa hirdetett igaz isteni tan. Az igaz isteni üzenet bizony nem is tudott ebbe beleilleni, mert az egyházi méltóságok építménye földi befolyásra, földi hatalomra és annak kiterjesztésére irányult. Ezzel teljesen egyértelműen bebizonyították, hogy az emberi ész szolgálói voltak, amely egyedül a földi tudásra, földi hatalomra irányul, és ellenségesen, akadályozón szemben áll mindennel, ami a földi felfogáson túl van! Mivel Isten, és a szellemi dolgok is teljesen a földi észbeli tudás határain kívül maradnak, így felismerésüknek éppen az ész az egyetlen valódi akadálya! Az ész ezért már jellegéből adódóan is ellensége mindennek, ami isteni, és mindennek, ami szellemi! És ebből következően az ésszel együtt minden olyan ember is, aki az eszét, mint legmagasabbat és legfelsőbbet ismeri el, és csak erre igyekszik építeni!

Az akkori vallási elöljárók féltek attól, hogy az Isten Fiának tanítása miatt elveszítik befolyásukat a nép körében. Ez volt, miként ma már mindenki tudja, a rágalmak fő oka, amelyeket Krisztusról igyekeztek terjeszteni, és végül az Isten Fia kivégzésének fő indoka is. Istenkáromlóként feszítették keresztre azt, aki ugyanazon Isten által küldetett, hogy felvilágosítást hozzon, mint aki szolgálóinak ezek az emberek kiadták magukat!

A valóságban oly kevéssé ismerték azt az Istent és annak akaratát, akiről az emberekkel el akarták hitetni, hogy őt szolgálják, azonban az ő tiszteletére, az ő földi védelme érdekében ezt az Isten Fiút, Isten küldöttét... meggyilkolták!

Ez lett a végzetes következménye annak, hogy földi eszük rabszolgái voltak, amely ezzel csupán saját befolyásáért harcolt. Hóhéreszközül adták át magukat az Antikrisztusnak, akinek titokban trónt emeltek önmagukban. Ebben ugyanis olyan emberi gyengeségeik találtak kielégülésre, mint az önteltség, a gőg és a hiúságuk.

Aki világosabb bizonyítékra vár, annak nem lehet segíteni; hiszen nincs semmi, ami ellenségesebb lenne Krisztussal, az Isten Fiával, és az ő Igéjével szemben! Az Antikrisztus pedig valójában azt jelöli, aki Krisztus ellen harcol, az ember Isten üzenete által történő megváltása ellen. A földi ész sarkallta őket erre! Lucifer számára éppen ez az ész, mint az ő mérgező tenyészete, egy olyan eszköz, ami az emberiségre nézve a legveszedelmesebbé vált! Ezért vált egykor örökletes bűnné az emberek számára az ész aránytalan túlfejlesztése! E mögött azonban maga Lucifer áll, mint az Antikrisztus személyesen! Ő az, aki az emberek által felüthette fejét! Ő, Isten egyetlen valódi ellensége! Ő vívta ki magának az Antikrisztus nevet az Isten Fia küldetésével szemben folytatott ellenséges harca által. Senki másnak sem lett volna ereje és hatalma ahhoz, hogy Antikrisztussá váljék.

S Lucifer nem csupán egyetlen embert használ fel Isten akarata elleni harcában a Földön, hanem szinte az egész emberiséget, melyet az isteni harag kihatása közepette ezzel a pusztulásba is vezet! Aki nem tudja felfogni azt a teljesen magától értetődő dolgot, hogy csak maga Lucifer lehetett az Antikrisztus, aki Istennel szembe mer szállni, az sohasem lesz képes arra, hogy bármit is megértsen mindabból, ami a durvaanyagúságon kívül, tehát a merő földi dolgokon túl játszódik le. Az ilyen már ma elveszettnek tekintendő.

S ahogy az akkoriban volt, ugyanúgy van még ma is! Sőt, a helyzet sokkal rosszabb. Még manapság is sok vallási képviselő akar egészen elkeseredetten harcolni azért, hogy a templomokban és az egyházakban megőrizzék az ész eddig alkalmazott földi szabályait.

Éppen ez a minden nemesebb intuíciót korlátozó emberi ész Lucifer egyik legrafináltabb tenyészete, amit az emberek között el tudott terjeszteni. A valóságban azonban az ész minden rabszolgája Lucifer szolgálója, aki bűnrészes abban az iszonyatos összeomlásban, aminek ezáltal az emberiséget el kell érnie!

Mivel az észben egyetlen ember sem kereste az Antikrisztust, ezért félelmetes terjeszkedése annál könnyebb volt! Lucifer győzedelmeskedett; ezzel ugyanis elzárta az emberiséget mindannak a bárminemű megértésétől, ami a durvaanyagúságon kívül van. A tényleges élettől! Attól a helytől, ahol majd létrejön a kapcsolat a szellemiséggel, amely Isten közelébe vezet!

Ezzel megvetette lábát ezen a Földön, mint a Földnek és az emberiség legnagyobb részének az ura!

Azon sem lehet hát csodálkozni, hogy egészen az oltárokig tudott hatolni, és még keresztény egyházak földi vallási képviselőinek is áldozatul kellett esniük. Hiszen ők is csak a meghirdetett ítélet előtt várják az Antikrisztust. Az erre vonatkozó jelentős kinyilatkoztatás a Bibliában, miként sok más, mind a mai napig rejtély maradt.

A Jelenések könyve azt mondja, hogy ez az Antikrisztus az ítélet előtt fel fogja ütni a fejét! Nem pedig azt, hogy akkor fog először megjelenni! Ha ott az áll, hogy felüti a fejét, akkor ez éppen azt mutatja, hogy már ott kell lennie, nem pedig azt, hogy majd csak jönni fog. Azt hivatott mondani, hogy röviddel az ítélet előtt éri el uralma tetőpontját!

Ti, akik szellemileg még nem váltatok süketté és vakká, halljátok e figyelmeztető kiáltást! Vegyétek a fáradságot, hogy egyszer magatok is egészen komolyan elgondolkodjatok rajta; mert tőled ez most meg lesz követelve! Ha ebben továbbra is kényelmesek maradtok, akkor saját magatokat elveszettnek tartjátok!

Ha az ember egy mérges kígyó fészkéről leemeli a kígyót takaró védőfedelet, és az hirtelen észreveszi, hogy felfedezték, akkor magától értetődően megpróbál e tapintatlan kéz után kapni, hogy megmarja azt.

Itt sincs ez másképp. Amikor az Antikrisztus észreveszi, hogy felfedezték, szolgálói által gyorsan ellenkezni fog, a leleplezésnél ordítozni, és minden lehetséges dolgot megpróbál majd, hogy megmaradjon azon a trónon, amelyet az emberiség készségesen felkínált neki. Mindezt azonban csupán azok által tudja megtenni, akik bensőjükben tisztelik őt. Ezért mostantól éles szemmel figyeljétek környezeteteket, ha elkezdődik a harc! Éppen az ordítozásról fogjátok őket teljes bizonyossággal felismerni, mindenkit, aki hozzá tartozik! Ezek ugyanis, ahogyan egykoron, a tiszta Igazságtól való félelmükben, ismét ellenségeskedésbe fognak átcsapni!

Az Antikrisztus görcsösen újra megpróbálja majd megtartani a Földre gyakorolt befolyását. Vigyázzatok, mert nem tárgyilagos sem a védekezésben, sem a támadásban; mert újra csak rágalmazva, gyanúsítgatva fog dolgozni, mivel követői nem képesek mást tenni. Az Igazság elé lépni és azt megcáfolni lehetetlen.

Így Lucifer szolgálói ezúttal is szeretnék Isten követét Antikrisztusként, istenellenes istenkáromlóként megbélyegezni úgy, ahogy egykor az Isten Fiát! Hiszen ebben mindenkinek azonnal fel kell ismernie a gyenge védelmet, mely nélkülöz minden következetességet. Hogyan lehet Antikrisztusnak nevezni azt, aki leleplezi Lucifert és felszínre hozza az ő cselszövéseit. Ez csak egy új formája annak, ahogy az Isten Fiát istenkáromlónak nevezték csak azért, mert az ő magyarázatai nem estek egybe az emberi nézetekkel. Ahol ilyen jellegű kísérlet történik, ott legyetek figyelmesek; ezzel ugyanis az ilyen emberek csak Lucifert akarják védelmezni, hogy az továbbra is fenntarthassa uralmát a Földön. Ott a Sötétség fészke van, még akkor is, ha az emberek külsőleg világos földi öltözetet szoktak hordani, még akkor is, ha valamilyen egyház szolgálói.

Ne feledjétek, mi történt, amikor az Isten Fia a Földön járt, hanem fontoljátok meg, hogy követői jóval népesebb körével még ma is ugyanaz az Antikrisztus fáradozik azon, hogy a Föld feletti uralmát megtartsa, a megsemmisülést elkerülje és az igaz isteni akaratot továbbra is elsötétítse.

Figyeljetek ezért éberen minden megígért jelre! Ez lesz minden egyes ember számára az utolsó döntés. Szabadulás vagy pusztulás! Ezúttal ugyanis Isten akarata, hogy végleg elvesszen az, ami még egyszer ellene és az Ő követe ellen mer szegülni!

Minden ebben elkövetett hanyagság ítéletetekké fog válni! – Egyetlen egyház felett sem fognak Isten jelei állni, egyetlen egyházi méltóság sem fogja annak tanúbizonyságát hordozni, hogy ő Isten küldötte! Hanem csak az, aki a jelekkel elválaszthatatlanul össze van kötve, s ezért azokat élőn és ragyogón magában hordozza, mint egykor az Isten Fia, amikor ezen a Földön tartózkodott. E jelek: az Igazság Keresztje, bensőjében élőn és ragyogón, felette pedig a Galamb! E jelek láthatóvá válnak mindazok számára, akik kegyelmet nyernek arra, hogy a szellemit megpillantsák, hogy erről a Földön élő minden embernek tanúbizonyságot tegyenek; mert minden nép körében lesznek majd ilyen emberek, akik ezúttal „látni” engedtetnek, Isten utolsó kegyelme gyanánt! — — —

A Szent Igazság e magasztos jeleit sohasem lehet tettetni. Erre még Lucifer sem képes, akinek menekülnie kell előlük, s még kevésbé képes erre egy ember. Ezért aki Isten e tanúbizonyságával mégis szembe akar szállni, az immár Istennel száll szembe, mint Isten ellensége. Ezzel azt bizonyítja, hogy nem Isten szolgálója, és nem is volt az, mindegy, hogy eddig minek adta ki magát a Földön. Az Lucifer szolgája, az Antikrisztusé, és mint az ész rabszolgája, most vele együtt Isten akarata szerint ítélet alá esik!

Őrizkedjetek, nehogy ti is közéjük tartozzatok!

2011.
By: Fresh Joomla templates