A harmadik fatimai üzenet

 

Natália de Lemeny - Makedonová

 

 ÖRÖK

TÖRVÉNYEK

 

3. rész
A harmadik fatimai üzenet


Imanuel eljövetele

 


 
 

A Harmadik fatimai üzenet

 

Az egyház 40-éves ellenállása ELLENÉRE

 

fel lett fedve!

 

 

 

 

 

Előadás

 az 1998 augusztusában

 tartott sajtókonferencián

 


 

 

 

 

 

****************************************************************************************************************

  

Az egész világ feszült várakozással figyeli, hogy mit tartalmaz a harmadik fatimai üzenet, mely már majdnem 40 éve el van rejtve a Vatikán széfjében.

  

Az emberiséget pánikban tartják azzal, hogy katasztrofális előrejelzéseket tartalmaz, és ezért úgymond jobb, ha a világ előtt rejtve marad. De a felsőbb hatalom más utat talált, és felfedte egy asszonyon keresztül, aki fontos szerepet játszik az üzenet beteljesítésében.

  

E prófécia szerint ebben az évben kell megszületnie a Földön az Isteni Háromság harmadik személyének - a Szent Szellemnek - Imanuelnek - az Ember Fiának, ahogy ezt az utolsó bibliai prófécia – az Apokalipszis is megerősíti.

  

***************************************************************************************************************** 

 o1

 

 

Miért az 1998-as év a legfontosabb az emberiség történelmében?

Ma, az ezredfordulón, kerül sor a világfordulóra. Ez a fogalom azt jelenti, hogy a Földön egy radikális változás fog történni. Minden megszűnik ami helytelen és haszontalan, hogy egy új életstílus induljon fejlődésnek. Az emberiség következő fejlődési szakaszának kicsúcsosodásáról van szó. A vallásos irodalom ezt a történést ítéletnek nevezi. Az embernek tudnia kellene, mire van szüksége ahhoz, hogy meg tudjon birkózni a próbatétellel, ami után átmegy a Föld magasabb fejlődési stádiumába.

 

Az ítélet lefolyása lehet pozitív, vagy negatív.

A pozitív áttörés fokozatosan és békésen megy végbe, mikor is az emberek az új szellemi ismeretek alapján önként alávetik magukat az élet örök törvényeinek, és változtatnak a gondolkodásmódjukon, és az élet értékein. Ez a totális változás az emberiség szellemi átváltozásához fog vezetni.

A negatív áttörés gyors és fájdalmas lefolyású lesz, az emberiség nagy részének önpusztításához vezet válságok és háborúk formájában, melyeket természeti katasztrófák tetőznek be a Föld gyorsabb megújulása érdekében.

Idén, amikor az áttörés tetőzik, az emberiség egy része már a szellemi átalakulás határán áll, a másik részt az önpusztítás fenyegeti. Minden ember szabad akarata dönt a további sorsáról, attól függően, hogy hová sorakozik be.

 

      Honnan lehet tudni, hogy melyik a leghelyesebb szellemi út, és erre hol találhatók a bizonyítékok?

 

Az azonneműség törvénye szerint a szellemi történések és igazságok bizonyítékait a velük azonos nemű, vagyis a szellemi téren kell keresni. Ahogy nem lehet fizikai jelenségeket találni a nyelvtani szabályokban, úgy nem lehet szellemi eseményeket felfedezni a materialista tudományokban.

 

Ebből az következik, hogy a szellemi könyvek képezik a szellemi ismeretek forrását. Minden nemzetnek megvoltak a maga prófétái és tanítói, mert a Teremtő a világ minden részébe küldött szellemi segítséget. Így jöttek létre a különböző szellemi irányzatok. Lényegükben hasonlóak, mert ami bennük igaz, az egy forrásból származik - a Teremtőtől. Csak a részletekben különböznek, melyek gyakran ugyan jelentősek, mert vagy felfedik az Igazságot, vagy ellenkezőleg, eltakarják.

 

Bár sok szellemi vezető jól teljesítette feladatát – a nép számára érthető nyelven hozták el a Földre az Isteni igazságokat, sokszor már az életük során, vagy nem sokkal a haláluk után, az emberek kezdtek beavatkozni ezekbe a tanításokba. Saját emberi tapasztalatuk és az egyenlőre még korlátozott felfogásuk szerint a tanítást módosították, kiegészítették és megváltoztatták. Így vesztített a hitelességéből és a minőségéből. Ez az emberi önhittség nem került el egy nemzetet sem, bár a módosítók és a fordítók esküdöztek, hogy egy vesszőnyit sem változtattak rajta. És így, ezeknek a -bár apró, de gyakran jelentős- változtatásoknak következtében, az emberek szellemileg nem fejlődhettek, és nem is fejlődhetnek helyes módon. Fokozatosan elvesztették a szellemi támaszukat és ítélőképességüket, amit az élet értékeinek általános eltorzulása és káosza követett. Ezért a Teremtő úgy döntött, hogy elküldi a fiát, Jézust, hogy térítse vissza őket a hamis útról, ahol annak következtében, hogy nem értették meg az életet, és a saját hibáikat, állandó szenvedés sújtja őket.

 

Kétezer évvel ezelőtt született az Isten fia - Jézus, az azonneműség törvénye szerint a szellemileg legfejlettebb – a zsidó népbe, hogy vezesse őket és új szintre emelje tudásukat. Ez a választás jobban megérthető, ha egy hasonlattal élünk: A kiváló tudós csak a legjobb diákok osztályába megy előadni, mert csak azok képesek őt megérteni, akik a legjobb előfeltételekkel rendelkeznek. Az általa nyújtott tudás csak később, egyszerűbb módon jut el a többi osztályba, hogy a gyengébbek is okuljanak.

Ezért a Jézus tanításából létrejött, és az apostolok által világszerte elterjesztett kereszténység tekinthető a legigazabb és legtisztább szellemi tudásnak. Az, hogy a kétezer év alatt sok szempontból eltorzították, lejáratták és félreértették, egy más lapra tartozik.

A Biblia a kereszténység legolvasottabb könyve a világon. Fontos szellemi igazságokat tartalmaz, az atlantiszi katasztrófa utáni emberiség szellemi fejlődésének történetét, és azokat a próféciákat, melyet a Teremtő diktált a prófétákon keresztül.

 

Annak ellenére, hogy manapság sok ember őszinte érdeklődéssel szellemileg művelődik, a diszharmonikus élet – a betegségek, a válságok, a szenvedések és a háborúk következményei állandóan fennállnak. Ebből egyetlen következtetés vonható le - az emberiség nem művelődik és nem él helyesen, ha a kozmikus törvények egyre büntetik.

Mivel az embernek szabad akarata van, a Teremtő hagyja, hogy az önmaga választotta úton menjen egészen a válságok és háborúk formájában végbemenő önpusztítás határáig.

 

A szellemi, de a tudományos prognózisok szerint is, ebben a korban a III. világháború általi önpusztítás fenyegeti az emberiséget, mert a politikai, gazdasági és szellemi vezetők helytelen elvek szerint kormányozzák a világot.

Ma, a maximális káosz határán, amikor már nehéz megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól, a valódit a hamistól, a Teremtő újabb segítséget készít elő az emberiségnek - a másik Fiát, a Szent Szellemet, Imanuelt, akinek ki kellene vezetnie az emberiséget ebből a zűrzavarból, a válságokból és a szellemi tévelygésből.

 

Minden fejlett vallási irányzat a Teremtőt olyannak ismeri és vallja, mint az Isteni Háromságot, mely az Atya Istenből, a Fiú Jézusból és a Szent Szellemből áll. A Háromság harmadik tagja mint személy azonban sok irányzat számára nem elfogadható, bár az ő földi eljövetelének híre a Bibliában is megtalálható. (János, 14. fejezet, 26.vers)

Az ókori próféták közül egyedül Ézsaiás próféta volt az, aki megjövendölte Isten mindkét fiának földi eljövetelét. Bár név szerint nem említette Jézust, abban a személyben, akit az Úr szolgájának nevezett, pontosan leírta Jézus életét, küldetését és tragikus halálát. (Ézsaiás, 42,49,50,52,53 fej.)

 

A Teremtő másik fiát, a Szent Szellemet, Ézsaiás próféta az Imanuel név alatt említi. Úgy pontosított, hogy közvetlenül az ítélet előtt fog megszületni, vagyis az emberiség katasztrófája előtt. (Ézsaiás, 7. fej. 14. és 17. vers) Annak ellenére, hogy ez egyértelmű, a Bibliában is így szerepel, az egyház saját magyarázataiban Jézust azonosítja Imanuellel, megtagadva ezzel a Szent Szellemet, mint személyt.


Van még más bizonyíték is arra, hogy a Szent Szellem megszületik, mint az ezeréves birodalom királya?

Jézus tragikus halála után, mellyel az emberek bizonyították szellemi korlátoltságukat és megtévesztettségüket, az Isten lediktálta János apostolnak az új próféciákat, melyek János Jelenései vagy Apokalipszis néven a Biblia utolsó fejezetét képezik. Szimbolikus utalásokat tartalmaznak az emberiség eljövendő eseményeire.

 

Ott említés történik Imanuel születéséről és további sorsáról az ezer éves birodalom urának szerepében (11. fej. 15. - 19. vers, 12. fej. 1. - 12. vers). Az ő megszületésének és uralkodásának szimbolikus leírását azonban az egyház a maga módján úgy értelmezi, hogy ez állítólag Jézus születésének leírása. Ezt állítják annak ellenére, hogy az Apokalipszis elején egyértelműen meg van írva, hogy azokat a történéseket mutatja, melyeknek csak ezután kell megtörténniük. Mivel az Apokalipszis körülbelül száz évvel Jézus halála után íródott, ez kizárttá teszi az ő személyének leírását.

 

A kétezer éves időszak alatt sok keresztény tekintély próbálta megfejteni az Apokalipszis próféciáit. De ezeket senki sem képes helyesen értelmezni, csak az, aki a szerzőjük – az Isten. Az Apokalipszis helyes értelmezésével -bár ez csak részleges volt- Imanuel jövendőbeli anyát inspirálta, közvetlenül az ő megszületése előtt.

Azért, hogy az emberiség bizonyítékot szerezzen a jövendő anya magyarázatának helyességéről és hitelességéről, mintegy 80 évvel ezelőtt megkapta a Teremtőtől a fatimai jelenést, amely ezt a fontos eseményt -a Szent Szellem földi megszületését- megerősíti, és fontos részletekkel bővíti ki: hol fog megszületni, mikor, ki lesz az apja és ki lesz az anyja.

 

A Biblia szerint az ítélet előtt számos hamis jelenés és próféta fog megjelenni. A helyzet iróniája, hogy éppen azok, akik azt állítják, hogy a Biblia szerint élnek, nyújtják hiszékenységükkel a legtöbb lehetőséget, hogy ezek megnyilvánulhassanak. Minél jobban hisznek bennük, annál gyakoribb az előfordulásuk, mivel ez az emberi tudatlanság következménye. A hívők csak azért hagyják magukat olyan könnyen becsapni, mert eddig a templomokban nem ismerték meg az örök törvényeket, melyek megcáfolják ezeknek a jelenéseknek és médiumoknak a hitelességét. De az emberek hogyan ismerhették volna meg az örök törvényeket, ha az egyház tévesen magyarázza őket, hogy eltitkolja előttük az Isten fiainak tiszta tanítását, akik sok tekintetben másként magyarázzák a kozmikus törvényeket, mint az egyházi tekintélyek.

 

 

            Mi a szándéka a hamis jelenések szerzőjének?

 

Az ő célja nagyon is nyilvánvaló - elvonni a figyelmet a fatimai jelenésről, ahol valódi Isteni jelenésre került sor. Arra senki sem gondol, hogy a többi jelenés nem a Teremtőtől származik, hanem a legnagyobb földi illuzionistától, aki emberfeletti mágikus képességeit arra használja, hogy elterelje az embereket a valódi tudástól.

 

Aki eddig megőrizte a józan eszét, az megérti, hogy a hamis jelenéseken és médiumokon keresztül átadott üzenetek tartalma normális ember számára elfogadhatatlan - hiszen az emberektől csak megalázó, vak engedelmességet követelnek, gyakori templomba járást, állandó imádkozást, gyónásokat, a bűnösökért való áldozathozatalt és hasonlókat. Az a céljuk, hogy eltereljék az embert a valós élettől, hogy annak az egyháznak a rabszolgájává váljék, amely már régóta nem teljesíti helyesen a feladatát. Ez az oka, hogy az egyház és az Isten nem azonos fogalmak.

 

Sok egyházon belüli aktív tekintély az egyházat világi szervezetté alakította át, mely arra törekszik, hogy megerősítse saját hatalmát a hívők felett, nem pedig arra, hogy az Isten és az ember között közvetítőként segítsen. Ezért az egyház, bár csak közvetve, az erre a feladatra méltatlan tisztségviselőin keresztül támogatja és terjeszti a hamis jelenéseket, hogy minél több új követőt szerezzen, akik vakon hallgatnak az ő tanácsaikra, és az elferdített Biblia magyarázatokra. Ha az emberek rájönnének, hogy mifélék a céljaik és milyen praktikákat folytatnak, akkor elfordulnának a hamis papoktól, és inkább Isten törvényeit részesítenék előnyben. Ezért a szellemileg legfejlettebb emberek nem nagyon szeretik a templomokat, és nem dőltek be a hamis jelenéseknek és a médiumok elferdített üzeneteinek.

 

            Mi a különbség a fatimai valódi jelenések és a hamis jelenések között?

A fatimai valódi jelenéseket a következő három tény különbözteti meg az összes többi jelenéstől:

 1. Az üzenetek tartalma teljesen eltér a hamis jelenésektől. Annak érdekében, hogy ez a különbség ne legyen túl nagy, a sötét papok és akik az üzeneteket lejegyezték, elferdítették az eredeti fatimai üzeneteket, és hozzáigazították a többi hamis jelenés tartalmához. A legfontosabbikat - a harmadik üzenetet, amelyik bejelenti a Szent Szellem földi megszületését, az egyház nem változtathatta meg, ezért közel negyven éve inkább titkolja a nyilvánosság előtt!
 1. A fatima jelenéseknél az Őskirálynő szellemi képe mutatkozott meg - a valódi Isten anyja, nem pedig a Szűz Mária és Jézus, mint a többi, hamis jelenésnél.
 1. A fatima jelenéseket földönkívüli jelenségek kísérték, melyek a hamis jelenéseknél hiányoznak, mert ezeket a földi mágus nem tudja utánozni. Bár képes az emberi képzelettel dolgozni, és tud illúziókat szuggerálni – a szellemi személyiségek képeit, de nem képes megmozdítani az égitestet - a Napot, mert arra csak a Teremtő képes. Röviddel az Őskirálynő fatimai megjelenése előtt a Nap különböző irányokba kezdett oszcillálni, és ezt a kb. 15 perces táncot minden jelenlévő látta, még az ateisták is, vagyis nem csak azok, akik a jelenést is látták. Ez azt bizonyítja, hogy a Nap mozgása nem csak illúzió volt, hanem valóság.

         

            Mit próbál az egyház elrejteni a nyilvánosság elől? 

Már a Krisztus előtti időkben sok pap, az Ószövetség követői, méltatlannak nyilvánult, hogy ellássa hivatalát. Túlságosan a világi vallási előírások betartásával törődtek, gyakran az emberi természet és a szellemi szabadság rovására. Mivel az emberi fejlődés szempontjából hatásuk negatív következményekkel járt, a Teremtő elküldte Jézust a Földre, hogy egyengesse az Igazsághoz vezető utat azok számára, akik igazán keresik. De a hamis papok mindent megtettek, hogy nyilvánosan lejárassák Jézus kijelentéseit és beszédeit, hogy az emberek számára ismeretlen maradjon.  A papok becsmérlő hatása alól csak a szellemileg legtisztábbak, és a tőlük függetlenek menekültek meg.

 

Akik hagyják magukat elcsábítani általuk, mert nem volt elég bátorságuk, hogy önállóan gondolkozzanak illetve érezzenek, azokon erőt vett a tömeghisztéria, hogy Jézus nem az Isten Fia, és hozzájárultak az ő keresztre feszítéséhez. Így a választott nép meggyilkolta azt, aki kivezette volna őket a hatalomvágyó és hamis szellemi tanítók karmaiból.

 

Halála előtt Jézus azt mondta apostolainak, hogy ő utána, közvetlenül az ítélet előtt eljön a Vigasztaló, az Igazság Szelleme, a Szent Szellem, hogy megtanítsa az embereket az Isteni Igazságra. Az ókori próféták közül ezt megelőzően senki sem hirdette az Igazság Szellemét, mert az ő eljövetele Jézus idő előtt befejezett küldetését kompenzálta. Annak ellenére, hogy a Bibliában a további Isteni segítségről szóló rész a mai napig megtalálható (János evangéliuma, 14. fejezet., 15.-26. vers), az egyház ezt a nyilvánvaló tartalmat mindenféleképpen értelmezi, csak nem úgy, mint a valódi Isteni személy földi eljövetelének leírását. Az ő eljövetele csak Jézus halála után lett megerősítve az Apokalipszisben is.

 

1875-ben inkarnálódott a legszellemibb nemzetbe, abban az időben ez a német volt, Abd-ru-shin - nevének fordítása azt jelenti, hogy a Fény Fia, vagyis az Istené. Ő írta a "Az Igazság fényében" c. könyvet a "Grál-üzenet" alcímmel. A szerző átfogó ismereteket hozott a Földre az örök törvényekről, a teremtés felépítéséről, amely korábban ismeretlen illetve hiányos volt. Bár a könyvben elmagyarázta, hogy küldetéssel jött a Földre, mint az Igazság Szelleme, vagyis a Szent Szellem, Imanuel, az egyházi tekintélyek nem akarták elfogadni a művét, sem az ő személyét. Hogyan is tehették volna, mikor a könyvben rámutatott arra, hogy mennyire elferdítették Jézus tanítását, és hogy a Biblia téves értelmezésével miként vezetik tévutakra a híveket.

 

Az Igazság Szellemének megtagadásával az egyház "keresztre feszítette" az Isten másik fiát is, ha fizikailag nem is, de legalább erkölcsileg, ami az örök törvények szerint ugyanaz. Az odaadó egyházi hívek közül senki sem tudta legyőzni az egyház befolyását, és nem volt képes saját vizsgálódással tanulmányozni ezt a tanítást. Szerte a világon közel 60 éve a könyvesboltok zugában fekszik észrevétlenül ez az ezeroldalas mű. A többi szellemi könyv között csak néhány egyén volt képes felismerni, akik általában nyitott materialistának tartották magukat.

 

Mint azelőtt Jézust, az Igazság Szellemét is választott embereknek kellet előre meghirdetniük, hogy azok, akik szellemileg keresnek felismerjék benne a Bibliában meghirdetett Szent Szellemet. Sajnos feladatukról megfeledkeztek, mivel szellemileg nem ébredtek fel eléggé.

 

Miután a hírnökök kudarcot vallottak a Teremtő természetfeletti módon, az Őskirálynő jelenésével akarta ellensúlyozni az embereknek a meghiúsított segítséget. 1917-ben a egy kis portugál faluban, Fatimában rövid időre megmutatkozott, hogy hírül adja, hogy a Földön él és működik a Jézus által meghirdetett Igazság Szelleme, aki megírja az Új Bibliát. Annak ellenére, hogy ezt minden hónapban bejelentette, vagyis hat alkalommal a jelenések során, a hamis egyházi tekintélyek azzal hiúsították meg ezt az Isteni segítséget, hogy a jelenések tartalmát eltitkolták és elferdítették.

 

Az Őskirálynőt – az Isten Anyját Fatimában egy ember sem láthatta, csak a három gyermek, akik e célból születtek a Földre. De nem anyagi látással látták őt, hanem szellemivel. Még gyermekkorukban kellett közvetíteniük az Őskirálynő üzeneteit az embereknek, hogy semmiféle egyházi ismeretekkel, dogmákkal és tekintélyekkel ne legyenek befolyásolva. A gyermekek igaz vallomásait azonban az egyház elferdítette, és szentségtörő kitalációkat röpített a világba, melyeket szinte minden jelenésről szóló könyv tartalmaz.

 

A világ ahelyett, hogy az Isten Fia vezetné, kinek modern tanítását a Grál-üzenet tartalmazza, inkább hagyja, hogy olyan hamis jelenések vezessék, melyeknek nincs semmi közük az Isteni igazságokhoz és a valós élethez.

 

Amikor a sötét egyházi vezetők ismét becsapták a világot, és megakadályozták, hogy ismertté legyen az Isten másik Fiának földi működése is, akkor a Teremtő bejelentette a Szent Szellem új földi eljövetelét, a Bibliában megjövendölt ezeréves birodalom királyát. Ezt a hírt az Őskirálynő a harmadik fatimai üzenetben tette közzé. Hogy ne lehessen összezagyválni, a legidősebb gyermeknek, Luciának le kellett írnia egy levélbe, és leragasztott borítékban 1917-ben átadnia a pápának. A pápa utódjának a levelet csak 1960-ban kellett kinyitnia, és a világ nyilvánosságára hoznia. Az új pápa néhány egyházi tisztviselő jelenlétében az adott időben ki is nyitotta a levelet, de a tartalmát nem hozták a világ nyilvánosságára.

 

 

            Mit tartalmaz a harmadik fatimai üzenetet?


 1. Fontos mérföldkő az emberiség fejlődésében az 1998-as év, amikor az egész világ választani fog a szellemi átalakulás és az önpusztítás között.

Csak azok élhetik túl az emberiség különválasztását, akik képesek a szellemi átalakulásra. Ha az emberek már 1960-ban megismerték volna ezt az utolsó figyelmeztetésnek szánt próféciát, akkor közel negyven évnyi idejük lett volna arra, hogy szellemileg felébredjenek és az életbeli ferdeségeket helyreigazítsák. E célból írta meg az Igazság Szelleme az Új Bibliát - a Grál-üzenetet.

Mivel az egyház leblokkolta a 3. fatimai próféciát, az emberiség kénytelen lesz felgyorsítva, sokkal rövidebb idő alatt megélni ezt az átalakulást. De ez az emberiség hibája is, mert az egyház hallgatását közömbösen vette, azét az egyházét, mely még mindig azt állítja, hogy számára az Isten az irányadó, azonban tetteivel az ellenkezőjét bizonyítja. A szellemi szabadság leple alatt respektálja -bár csak közvetve- a hamis jelenések és médiák összes üzenetét, de a valódi Isten Anyjától Fatimában átadott igaz üzenetet eltitkolja. A Szűz Máriából, akinek csupán az volt a szerepe, hogy Jézus földi anyja legyen, tanítót és az emberiség megváltóját csinált, azonosította őt az Isten anyjával, csak hogy elrejtse a valódi Isten anyjának földi működését.

 1. 1998-ban Szlovákiában megszületetik az Ézsaiás próféta által meghirdetett Imanuel, a Szent Szellem, az Apokalipszisben bejelentett ezeréves világ-birodalom királya. A szlovákok annak köszönhetően, hogy az ő nemzetükből kerül ki, választott néppé lesznek.
 1. Imanuel apja a Szent Szellem lesz, ezért Imanuel anyjának terhessége nem lesz mindennapi. Annak ellenére, hogy a terhesség ezidáig fizikailag nem bizonyítható, 1998 novemberében szabályos módon gyermeke születik - Imanuel. Ez lesz az egyik bizonyítéka annak, hogy nem földi módon fogant.

A gyermek rögtön a születés után ugyanazt a jelet fogja viselni magán, amit Jézus is viselt – az arany keresztet és a fehér galambot. Lelki szemével sok ember fogja látni, akik eljönnek az egész világból, hogy megnézzék őt.

 1. Imanuel anyja az Őskirálynő – az Isten Anyja lesz, aki a választott népbe születik, és 48 éves korában fogja őt megszülni. A szellemi eredetét nemcsak a szokatlan fogantatás és terhesség erősíti meg, hanem az is, hogy megírja az Új evangéliumot, mely a Szent Szellemtől fog származni. Elmagyarázza benne többek között az Apokalipszist és a fatimai próféciákat, mivel rajta keresztül be is teljesülnek.

  Imanuel anyjának szellemi származására az Apokalipszis tizenkét csillaga utal (12. fejezet, 1. vers), ami az egész világon az Őskirálynő ismert szimbóluma. Ott az ő feladatát -felnevelni az új nemzedéket- az jelzi, hogy saját utódai lesznek (12. fejezet, 17. vers), akik üldöztetve, de egyúttal védve is lesznek. Tekintettel magas szellemi származására képes a Földről is egyenesen az Istenre kapcsolódni, és közölni az ő akaratát egészen Imanuel felnőtt koráig, amikor az ezeréves birodalom királya lesz.
 1. Ha az emberiség a 3. fatimai prófécia megismerése után érdeklődést fog mutatni az Új Evangélium és az említett Grál-üzenet iránt, és az értékek megváltoztatásával őszintén megpróbálja átvinni az új szellemi tudást a mindennapi életbe, akkor a Teremtő késleltetni fogja az emberiség rohamosan közeledő önpusztítását.

De, ha a világ az új tudáshoz és az Isten fiának születéséhez közömbösen fog viszonyulni, akkor a Teremtő megengedi, hogy az emberek szenvedés által - önpusztítással haladjanak tovább szellemileg, ami az évezredek során felhalmozódott saját hibák és bűnök következménye lesz. Ezért a háborúk, a válságok és a katasztrófák nem Isten büntetései, hanem csak az emberi tévedések visszahatásai.

 1. A gazdasági, politikai és természeti katasztrófák kicsúcsosodása közben az új nemzedék a Grál-üzeneten és az Új evangéliumon keresztül fog formálódni. A legnagyobb válság idején felső beavatkozás fogja megmenteni a pusztulástól, hogy aztán folytathassa a Földön a magasabb szintű szellemi fejlődést az ezeréves birodalom királyának vezetése alatt.

 

            Mi a célja e világméretű találkozónak és milyen következtetések vonhatók le?

 

 1. A média jelenlévő képviselőnek az lenne a feladata, hogy miután az előadás gondos áttanulmányozásával megértik a fatimai prófécia tartalmának fontosságát, erről tájékoztassák országuk lakosságát, hogy ez a hír eljusson mindenkihez. Amíg Imanuel megszületik - vagyis novemberig az szükségeltetik, hogy az egész világ érdeklődéssel viszonyuljon és megértése az ő földi eljövetelét.

A Teremtő tudja, hogy ki milyen, és milyen további sorsot érdemel, de azért, hogy néhányan ne érezzék magukat általa becsapva, ha a katasztrófák során történetesen nem menekülnek meg, állást kell foglalniuk e segítséggel kapcsolatban, mégpedig úgy, hogy ezt vagy elfogadják vagy elutasítják. Aki közömbös marad, az azokhoz társul, akik a saját akaratukból úgy döntöttek, hogy nem fogadják el a megmentésükre felajánlott segítséget.

Az Új evangélium terjesztésére nagyon rövid az idő. Az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír, mert az Isten Fiának földi születését hirdeti. Mindenkinek, aki az új nemzedék tagja szeretne lenni, ismernie kellene az örök törvényeket és a szellemi átalakulás előfeltételeit. A Teremtő a egyének különválasztása közben a belső ösztönzések tisztasága szerint fog különbséget tenni, hogy őszinte-e az elszántság az átalakulásra, vagy ez csak a többséghez való alkalmazkodás a túlélés végett.

 1. A 3. fatimai prófécia tartalmának formája, amit itt leközöltem, nem egyezik szó szerint az eredetivel, mert azt a 10 éves Lucia mintegy 80 évvel ezelőtt saját szavaival írta. Az én értelmezésem azonban azonos az ő üzenetének tartalmával, de ki van egészítve a jelenlegi részletekkel.

Annak a gyanúja, hogy találkoztam Luciával szóba sem jöhet, mivel állítólag szigorú őrizet alatt tartják egy kolostorban, ha még egyáltalán életben van.

 1. Amikor feltártam szellemi származásomat, nem azért tettem, hogy csodálatra vagy népszerűségre tegyek szert. A nyilvánosságra hozatal oka az volt, hogy az emberek megértsék, hogy a magasabb szellemi lényegemnek köszönhetően képes vagyok közvetlenül az Istenre kapcsolódni. Ezért tudtam megírni az ő inspirációi alatt az Új evangéliumot, és ezért tudtam megnyitni a lepecsételt próféciákat – az Apokalipszist és a 3. fatimai üzenetet.

Az én származásomat megerősítik a fent említett próféciák is, melyek egyúttal azt is bizonyítják, hogy amit csinálok, az az én küldetésem, az emberiség szolgálata, nem pedig a becsvágyam megnyilvánulása, ahogy ezt azok az emberek magyarázzák, akik nem tudják, vagy nem akarják megérteni küldetésem komolyságát.

 1. Az Új evangélium Szlovákiában jelent meg a Natajoga kiadó gondozásában, Pozsonyban, 1997 szeptemberében Örök törvények - Új nemzedék címmel, az egész teremtés felépítését ábrázoló színes képekkel.

A könyv második része 1998 júliusában jelent meg Örök törvények - Szellemi átalakulás címmel.

 1. A nyilvánosságnak szolgáljon bizonyítékul a mellékelt 1998 július 16-án kelt levél arról, hogy kértem a Vatikánt, tegye közzé a 3. fatimai üzenetet, amit Tomko bíboros kezéhez juttattam, mert a pápa akkortájt hosszabb ideig nem volt jelen. Bizonyára nem véletlen, hogy egy szlovák bíborost szólítottam meg.

A levelet faxon küldtem el neki 1998 július 16-án 09:30-kor. Néhány másodperccel a fax elküldése előtt telefonon közöltem vele, hogy egy könyv szerzőjeként faxot akarok küldeni neki. Ő maga kapcsolta át a készüléket, és az én faxom kivonata szerint rendben megkapta. Aznap 9:40-kor újból elküldtem, hogy kétszeresen biztos legyek abban, hogy megkapta.

Annak ellenére, hogy megkértem, hogy erősítse meg a fax vételét, ezt nem tette meg. Nem hallatott magáról július 30-ig, ez lett volna a sajtótájékoztató eredeti terminusa. Hallgatásával megerősítette a világ előtt azt, amit a könyveimben állítok, hogy a legtöbb egyházi méltóság nem Istennek, hanem csak a világi egyháznak szolgál, ha még mindig titkolja Isten fiainak földi eljövetelét. Az egyház passzív hozzáállásából, amit ebben az esetben a megszólított egyházi méltóság képvisel, az következik, hogy az egész emberiség kötelessége minden lehetséges eszköz felhasználásával rávenni az egyházat, hogy tegye közzé a 3. fatimai próféciát. Az egyik félnek hamisnak kell mutatkoznia - vagy nekem, vagy az egyháznak.

 1. A 3. fatima üzenet feltárása az emberek, de különösen a hívők között katasztrófát okoz. Elvégre olyan tények kerülnek napvilágra, melyek eddig csak rejtett módon, feltűnés nélkül, de mégis nagyon hatásosan működtek. Azok, akik a templomokban biztos, egyházilag jól védett menedéket kerestek, úgy érzik majd, hogy a kegyetlen igazság meggyengíti és elbizonytalanítja őket. Ahelyett, hogy az új ismeretek által kiegyenesednének a szellemi ferdültségükből, inkább elkeseredetten és ádázul azokat fogják támadni, akik képesek lesznek átalakítani gondolkodásmódjukat és az értékrendet. Az irigység és a gyűlölet lesz a védekezésmódjuk az Igazsággal szemben, melyet soha nem akartak megismerni, és nem is keresték.

Ezért az 1998-as év lesz az ellentétes erők kiéleződésének éve, és az emberek különválasztását okozza: olyanokra, akik képesek a szellemi átalakulásra, és azokra, akik ezt lekésték.

 1. Isten az Új evangéliummal először a választott népet – a szlovákot tesztelte. A könyv 1. részének megjelenése után figyelte az emberek reakcióit. Látva, hogy kezdenek szellemileg kiegyenesedni, a fejlődés iránti őszinte igyekezetüket azzal jutalmazta meg, hogy megkapták az evangélium második részét is. Amennyiben ez a második könyv is további eltökéltséghez vezetett, hogy nyíltan kiálljanak a világos Igazság mellett, akkor a szlovák nép győzedelmeskedett a hosszantartó szellemi rabság fölött, és bizonyságát adta választottságának – szellemi fejlettségének.

Teremtő az egész világnak egyenlő esélyt biztosít. Mindenki, aki az Igazság szemébe akar nézni, és képes élni ezzel az Igazsággal, besorakozik az új nemzedék soraiba - a választott nép tagjai közé, és jövőbeni meghirdetett uralkodójához – Imanuelhez fog tartozni.

 

 

 

 

 

Tisztelt Jozef Tomko bíboros-prefektus atya!

 

Szokatlan kéréssel fordulok Önhöz. Az "Örök törvények - Új nemzedék" című könyv szerzője vagyok, amely a múlt évben jelent meg.

Ebben a könyvben többek között kinyitottam és értelmeztem az utolsó bibliai próféciát, János Jelenéseit, az Apokalipszist. Az én értelmezésemből az következik, hogy a közeljövőben megszületik a Földön a Teremtő másik fia, a Szent Szellem, vagyis Imanuel.

Ebben az évben megjelent az említett könyv folytatása "Örök törvények – Szellemi átalakulás" címmel. Ebben a fatimai jelenést az egyháztól eltérően magyaráztam. Megerősítettem vele az Apokalipszis magyarázatát, hogy az Ember Fia - Imanuel már ebben az évben meg fog születni a választott népben, Szlovákiában, egy magas szellemi származású asszonynak.

Az egyházi dogmák és az én szövegem között az az alapvető különbség, hogy míg a katolikus egyház Jézus második eljövetelét várja, én azt állítom, hogy a Szentháromság harmadik személye, a Szent Szellem jön el. Egyúttal azt is megindokolom, hogy miért őt, a Szent Szellemet és nem Jézust illeti az Ember Fia név.

Lucia nővér még mint gyermek átadta a Szent Atyának a lepecsételt Harmadik fatimai üzenetet, amit az ő utódjának kellett 1960-ban nyilvánosságra hoznia. A prófécia ki lett nyitva, de a világ nyilvánossága előtt titokban maradt. A prófécia tartalmából csak a legfontosabbat foglalom össze, amit a második könyvemben aprólékosan részletezem.

 

 1. Az 1998-as év őszén a választott népben megszületik az Ézsaiás próféta által meghirdetett Imanuel, Isten anyjának, aki ebből a célból inkarnálódott a Földre.
 1. Ám ez az Isten anyja nem azonos Jézus földi anyjával, a Szűz Máriával. Az Isten anyjának származását az a tizenkét csillag erősít meg, melyeket az anyaságával kapcsolatban említ az Apokalipszis, a fatimai prófécia és a csodálatos medál is. Én megfejtettem, hogy mit jelentenek ezek a csillagok, és hogyan kapcsolódnak őhozzá.
 1. Isten Anyja a fatimai jelenésben többek között meghirdette, hogy az Igazság Szelleme -kinek földi eljövetelét az ítélet előtt Jézus a Szent Szellem néven is említi- a Földön működik. Sajnos, az egyház se az ő személyét, se az ő művét "Az Igazság fényében – Grál-üzenet" nem ismerte el, hasonlóképpen, mint ahogy annakidején nem ismerte el Jézust.
 1. A választott nép nagy részét a szlovákok képezik, de az összes többi ember is a világon, aki megérti, hogy az Ember Fia földi eljövetelének mi az értelme.
 1. A szlovák nemzeti címer - a kettős kereszt azt jelképezi, hogy a világforduló idején két Isteni küldött -Isten Anyja és Mózes- születik Szlovákiában. A választott nemzetben való születésüket megerősíti a fatimai prófécia és a csodálatos medál is, melynek szimbólumait a könyvemben elmagyaráztam, eltérően az egyházi értelmezéstől. Az egyház ugyanis Mózes szimbólumát Máriának tulajdonította, hogy ezzel elterelje a választott nép figyelmét Mózes megismerésétől, mikor az ítélet előtti időkben a választott népet fogja vezetni. A hármas halom, amelyen a kettős kereszt áll, Isten Háromságát ábrázolja, mely védelmezi az említett követeket.
 1. Nem sokkal az Ember Fiának – Imanuelnek a megszületése után globális katasztrófára kell hogy sor kerüljön, az emberiség számára ez lesz az ítélet. Hogy milyen méretű lesz és milyen következményekkel fog járni az attól függ, hogy a világ miként fogadja el a Teremtő másik fiának – Imanuelnek a megszületését.

Tisztelt bíboros, az eddig említettek alapján már bizonyára megértette, hogy könyveimben milyen fontos új tényeket hoztam el az egyháznak és a világnak.

Azonban elsőként a Szentatyának kellett volna felfedni a fatimai próféciát. Mielőtt ezek az új információk és könyveim elterjednek az egész világon, egy sajtótájékoztatón ismertetem őket, ahol külföldi újságírók is részt vesznek. Ezért nyomatékosan kérem az Ön befolyását a Szentatyára, olyan értelemben, hogy végre vessen véget a hallgatásnak, és álljon elő az Igazsággal. Ugyanis nem áll szándékomban az ő hozzáállását a világ előtt félelemnek és az Istenbe vetett bizalom hiányának feltüntetni, abba az Istenbe, aki már régen elvárta tőle ennek a feladatnak a teljesítését, amit Isten anyjának közvetítésével a fatimai jelenéskor kapott.

Az említett sajtótájékoztatót 1998 július 30-án rendezem meg Pozsonyban, ahol nyilvánosságra hozom ezeket a tényeket, beleértve ezt a levelet is, hogy világossá váljon, hogy mindennel megpróbálkoztam, hogy a harmadik fatimai prófécia általam nyújtott magyarázatának helyességét bebizonyítsam. Ha ezt a Szentatya addig nem erősíti meg, akkor nem csak az egész világ előtt vall kudarcot az őt körülvevő összes egyházi méltósággal együtt, hanem főleg Isten előtt. Az Igazság tagadásával nem ér el semmit, mert az úgy is tovább fog terjedni a világba, ahogy ezt Isten akarja, és ahogy ezt támogatja is.

Bíboros atya, mivel tudom, hogy a Szentatya jelenleg nincs jelen a székhelyén, esedezve kérem Önt, hogy vegye fel vele a kapcsolatot, és győzze meg őt, hogy tegye meg az utolsó lépést az emberiség megmentéséért. Ő nagyon jól tudja, hogy mi fenyegeti az egyházat, ha ezt az utolsó lépést nem teszi meg.

Bízom abban, hogy tudatában van személyes felelősségének e történelmileg fontos eseményben, és mindent megtesz, amit meg kell tennie.


                                                                                                        Natália de Lemeny-Makedonová

 


2011.
By: Fresh Joomla templates