V. válaszok a kérdésekre: 139 – 153

 

V. válaszok a kérdésekre: 139 – 153

 

139

Jézus kijelentéseiben hangsúlyozta, hogy szeressük még az ellenségeinket is. De Abd-ru-shin szerint a sötéteket távol kell tartani magunktól, nehogy lehúzzanak minket. Melyikük szerint igazodjak, ha mindketten a Teremtő fiai, tehát mindkettőjüknek igaza van?

Ez attól függ, mit ért a "szeressétek ellenségeiteket" fogalom alatt. Ha nem érez velük szemben gyűlöletet, ellenszenvet vagy elfogultságot, ha viszonyulása nem negatív, hanem elfogadja őket a sokszínű emberi egész részeként, azt lehet mondani, hogy szereti az ellenségeit.

De ha mindent megtesz, hogy az ellensége szeresse, és ha gondolataival, tetteivel és szeretetével hozzá kötődik, akkor az ő sötét sugárzása önt leránthatja a már meglévő felső kapcsolatból. Abban a korban, amikor Jézus élt, még volt idő megváltozni, sötét emberből világossá lenni. Ma, a megtisztítás tetőzésekor, a legtöbb ember már elkötelezte magát, ezért aki nem azonnemű kapcsolatokat folytat, az a tűzzel játszik.

 

140

Jézus szerint szeretteinknek mindig meg kell bocsátani. Igyekeztem e szerint élni, de rájöttem, hogy ők engem ezért alábecsülnek. Emellett még mindig ugyanazokkal a problémákkal küszködünk. Mi haszna az én megbocsátásomnak, ha ők semmit sem változnak?

Ön a kérdést azonnal meg is válaszolta. Nincs értelme megbocsátani nekik, ha ebből nem tanulnak. Az ön nagylelkűsége támogatja szellemi büszkeségüket, ezért becsülik önt alá. Ők úgy vélik, hogy érdemesek ilyen áldozatokra, és ezért nem is áll szándékukban megváltozni. Azt akarják, hogy megbocsátást nyerjenek anélkül, hogy hibáikat megértették volna. Kerülik az igazságot, hogy ne legyenek nehézségeik. Ha olyan emberrel találkoznak, aki más vibrációs szinten van, teljesen normális, hogy köztük nézeteltérések jönnek létre. Az azonneműség törvénye automatikusan felszínre hozza, ami közöttük nem azonos nemű.

Ezek a félreértések és csalódások kihívás számba mennek, hogy változtassák meg a hozzáállásukat, értsék meg egymást. Ám ha a sötétség hatása érvényesül, az igazságtól való félelem, akkor az alacsonyabb szellem valami kifogással a magasabbra támad, hogy megsértődjön, és így elkerüljék a probléma tisztázását. Csak ha mindkét fél meg akarja ismerni a félreértések okát, akkor emelheti fel a magasabb szellem az alacsonyabbat, és segíthet neki a szellemi növekedésben. Akkor ez a probléma többé már nem merül fel. Ilyen esetben nincs is mit megbocsátani, mert mindkét oldalon fellép a hála és a megkönnyebbülés érzete.

Abd-ru-shin az ellenséghez való viszonyról "A szeretet vallása" című előadásban beszél:

A nem helyénvaló engedékenység még nagyobbra növesztené az ellenség hibáit, és hagyná, hogy tovább csússzanak lefelé a lejtőn. Feddjétek is meg őket, ha másként nem tudnak eljutni a felismerésig, csak közben az igazságosság uralkodjék, mert a szeretetet nem lehet elválasztani az igazságosságtól, egyek.

 

141

Meg vagyok róla győződve, hogy a minden nemzet Ura” születésének leírása János Jelenéseinek 12. fejezetében teljesen megegyezik Jézus születésével. Nem tudom, miért hozza kapcsolatba Imanuel születésével, mikor az ő nevét ez a prófécia nem is említi.

Igaza van, Imanuel neve ott nincs megemlítve, de Jézusé sincs. De a prófécia bevezetőjében világosan meg van írva, olyan történéseket nyilatkoztat ki, melyek meg fognak történni, és nem azokat, melyek már megtörténtek. Ez kizárja, hogy a születés leírása Jézusra vonatkozzon, mivel a Jelenések az ő földi halála után íródtak.

További bizonyíték, hogy ez nem Jézus születésének leírása, a következő mondat: És ezen fia elragadtaték Istenhez, és az ő királyiszékéhez. Viszont Jézus szülése után az anyjánál maradt, nem tűnt el a magasabb szférákban, ahogy ez Imanuellel fog történni. A Jelenések szerint az ő megszületése után Imanuel anyja is elhagyja a Földet. Mint tudjuk, Jézus életében az egyik eseményre sem került sor.

 

142

Sok ismerősöm -Jézus hívei- a világért sem akarja elfogadni a Teremtő másik fiának, Imanuelnek a létezését. Nem mindegy, hogy kiben hisznek, ha mindketten az egy Isten fiai?

Mikor új nemzedék van születendőben, akkor ez nem mindegy. Aki ezzel az új ismerettel kapcsolatba kerül, és nem képes megérteni és elfogadni Imanuel személyét és küldetését, csak annak adja bizonyságát, hogy szelleme nem eléggé fejlett. Ennek megfelelően nem lesz képes túlélni a szellemi átalakulást. Minden ember jövőbeli létezéséről nem az Isteni önkény dönt, hanem minden ember szabad akarata, mely által saját maga határozza meg a sorsát.

Abd-ru-shin "Az ember és szabad akarata" c. előadásából kitűnik, hogy az emberek nem jól értik, mi is valójában a szabad akarat:

A legtöbb ember az akarat fogalmán földi agy alkotta elképzelést ért, ami valamilyen irányt szab a gondolkodásnak és az érzelmeknek. De ez nem a szabad akarat, hanem az ész által lekötött akarat. Az ember aztán csodálkozik, ha ellentmondásokba ütközik, hézagokat talál, és képtelen valami logikát vinni a gondolkodásba.

De a szabad akarat, mely formálni tudja a lelket, és rányomja pecsétjét, teljesen más fajtájú. Nincs semmilyen kapcsolatban a földi testtel, sem az aggyal, mert magában a szellemben nyugszik. Könnyen megmagyarázható az is, hogy az ilyen ember sorsa más irányt vesz, mint azé, aki csak az esze szerint igazodik.

Imanuel elutasításával az emberek megnehezítik és lehetetlenné teszik, hogy teljesítse feladatát: megszabadítsa a Földet a sötétségtől, és megalapítsa a földi paradicsomot. Ezért túlélők csak azok lehetnek, akik ezt megértik, akár a Grál-üzeneten, akár az Új evangéliumon keresztül, esetleg valami más módon. Azok, akik még mindig Jézus eljövetelét fogják várni és nem ismerik el Imanuel személyét -az összes rendelkezésre álló ismeret ellenére-, mostani életük során nem válhatnak új nemzedékké. Akaratlanul is mint a sötétség transzformátorai szolgálnának, amely az ezeréves birodalom előkészítő időszakában még aktív lesz.

Szükséges, hogy Imanuelt -Jézussal és az Igazság Szellemével ellentétben- már gyerekkorától ismerje és oltalmazza saját népe, hogy földi küldetésének teljesítésekor ne ismétlődjön meg a származását illető bizalmatlanság, és ne tagadják meg tőle a segítséget. Ezért a választott nép legtisztábbjai az ő közelében fognak élni, mint az ő védelmezői és leendő segítői.

Abd-ru-shin Jézussal kapcsolatban még világosabban fejezte ki magát "Az Ember Fia" c. előadásban:

Aki az Isten Fiában és Igéjében hisz, és azt helyesen is értelmezi, és vele összhangban cselekszik, annak nem kell a megígért Ember Fiára várni. De ennek az a feltétele, hogy az Isten Fia Igéjét valóban megértette, és nem fog makacsul ragaszkodni a téves hagyományokhoz. Az Ember Fia - az Igazság Szelleme - Abd-ru-shin azért jött az ítélet előtt a Földre, hogy ezeket a tévedéseket megismerje és megértse.

 

143

Miután átvettem a Silva módszert, kezdtem Jézus és Mária jelenéseket látni. Meg tudná magyarázni, hogy miért éppen engem védelmeznek ilyen magas lények?

Meg fog lepődni, de azoknak, akik elvégezték ezeket a tanfolyamokat, többnyire ilyen víziói vannak. Csak azért véli őket valódi szellemi személyiségnek, mert nem ismeri a szellemi világok felépítését és az örök törvényeket. Az azonneműség törvénye szerint a földi ember legfeljebb csak egy szinttel magasabb szellemi alakokat láthat, vagyis az asztrálból vagy a finomanyagúságból. Az okkult képzés által közvetített látomások a legdurvább asztrálból, vagyis a finom durvaanyagúságból származnak, amit a bukott angyalok is könnyen meg tudnak formálni. Az a céljuk, hogy felébresszék a tanulók szellemi büszkeségét. Ennek kéne eltakarni tanítójuk sikerét, akire már rákapcsolódtak, és engedtek az ő vizuális sugallatainak.

144

Halála előtt Jézus figyelmeztette az apostolokat, hogy az ítélet idején majd sokan jönnek az ő nevében. Én még nem láttam és nem is hallottam semmiféle Jézusról. Vagyis ez a prófécia még nem teljesült be, annak ellenére, hogy az ítélet korát éljük?

Dehogynem, beteljesült. Csak máshogy, mint ahogy ön képzeli. Lucifer kitalált egy másik utat, hogy Jézus nevében eltérítse a hívőket Istentől. Mintha zsákból szórták volna annyi a médium és a kinyilatkoztatás olyan üzenetekkel, amit állítólag Jézus és a Szűz Mária diktált. Bár a Biblia szerint ezek a médiumi praktikák a sátántól származnak, terjesztésüket az egyház mégis támogatja egy 1966-ban kibocsátott rendelettel. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy mi a céljuk, és hogy sötét tekintélyek irányítása alatt áll.

 

145

Mi az oka, hogy az egyház ezeket a médiumoktól vett üzeneteket igaznak és hitelesnek tartja?

Állítólag új tényeket közölnek Jézus életéről, és megjövendölik az elkövetkező eseményeket is. Igaz, hogy ez az irodalom Jézus földi életét részletesebben írja le. De ez hogyan segíthet az emberi fejlődésnek, ha ezek az üzenetek nem hoznak új szellemi igazságokat, ellenkezőleg, még jobban megerősítik a régi dogmákat? Azon kívül a médiumok csak olyan eseményeket jósolnak a hívőknek, melyek már más forrásokból is ismertek.

Továbbá azt jósolják, hogy az ítélet idején főleg a katolikusoknak lesz része kemény üldöztetésben és kínzásban, mivel állítólag ők a választottak, sőt, lehet hogy minden meghalnak. Miért kell meghalniuk, ha ők a választottak? Ez a jóslat csak azért válhat be, mert önként kizárják magukat az új nemzedék soraiból azzal, hogy rákapcsolódnak Isten ellenségére, akitől ezek a hamis látomások és üzenetek származnak.

Ha a hívők az igazi Jézushoz imádkoznának, nem pedig a neki tulajdonított jelenésekhez és médiumi üzenetekhez, akkor új nemzedékké lehetnének. Az igazi Jézus ugyanis figyelmeztetné őket, hogy rossz úton járnak.

 

146

Melyik dogmákat magyarázzák a keresztény médiumok és jelenések helytelenül?

Makacsul állítják és hangsúlyozzák, hogy Jézus az Ember Fia is, mivel ezt a fogalmat csak földi szempontból értelmezik. Csak azért tulajdonítják Jézusnak, mivel Isten mint ember született meg a Földön, ezért hívják az Ember Fiának. Ez a magyarázat földi szempontból valóban logikus, de nem teljes.

A sötétek eltitkolják az emberek előtt, hogy mi a valódi szellemi jelentése és tartalma az Ember Fia névnek. Szinte nincs olyan keresztény, aki tudná, hogy a földi emberiség a Szent Szellem, Imanuel - Parszifal sugárzásából származik, aki valójában az Ember Fia.

Azzal, hogy az egyháznak sikerült Jézusból Ember Fiát is csinálni, a Szent Szellem valódi személyisége, mint egy további személy Isten Háromságából, eltűnt. A Szent Szellemet a legtöbb hívő csak e háromság személytelen részének tartja, mivel ezen a néven csak a Szent Szellem apostolokra való kiáradását tudja elképzelni, vagyis egy történést, nem pedig személyt. A sötétek ezt a két egyedi tényt -a Szent Szellemkiáradását és a Szent Szellem eljövetelét- szándékosan vonják össze egy eseménynek, hogy a hívők ne tudjanak különbséget tenni, és ne ismerjék fel a Bibliában meghirdetett Igazság Szellemét, vagyis a Szent Szellemet, aki az Ember Fia.

A sötétek azzal, hogy Isten Háromságának két személyét, Isten fiát Jézust és az Ember Fiát Imanuelt, logikátlanul egy személlyé vonták össze, szándékosan olyan ellentmondást váltottak ki, ami meggátolja, hogy az emberek megnyíljanak annak a felismerésnek, hogy Jézus nem lehet Imanuel. Ahogy Ferenc nem lehet egyúttal Mihály is, bár testvérek és közös apjuk van.

De ha valaki el is utasította ezt a dogmát, annak a sötétség újat tartogat, mégpedig azt, hogy Jézus újra eljön a Földre. Állítólag az ítélet idején és után fog uralkodni a Földön, de csak szellemileg, azaz felülről, a médiumokon keresztül. Akik olvassák az ő médiumainak könyveit és üzeneteit, állítólag már most az ő birodalmát -az ezeréves királyságot- alkotják. Ennek a hazugságnak az a célja, hogy a hívők már ne várják a valódi Ember Fia eljövetelét, akit Ézsaiás próféta Imanuelként, az ezeréves birodalom királyaként hirdetett meg, és az ő megszületését mint csalást utasítsák el.

 

147

Mit szól a Jézus és Szűz Mária jelenésekhez? Emberi kitaláció, vagy tényleg látják őket?

Ahogy a médiumok veszik a valódi gondolatokat, és könnyen lejegyzik automatikus írással, amiről maguk sem tudnak, ezek a vizuális benyomások is valódiak. Csak az eredetük valótlan, illetve hamis. Csupán finomanyagú vagy asztrális képekről van szó, amiket bizonyos embereknek szerzőjük, a sötétség ura jelenít meg. Nem a valódi Jézus vagy a valódi Szűz Mária jelenik meg, mivel az azonneműség törvénye szerint nem lehetséges, hogy ezt a látomást és hallomást sok földi ember venni tudja.

 

Ha az isteni birodalom igazi Jézusa, aki ott megformálódott lényként működik, annyi embernek meg tudná magát mutatni, ahányan a hamis jelenéseket látták, akkor szükségtelen lett volna, hogy emberként a Földre szülessen, hogy átadhassa nekünk a tanítását. Éppen azért, mert a ritkaságszámba menő valódi jelenéseket csak a próféták -e célból Földre született isteni lények- láthatták, mert az emberek nem vették őket túl komolyan, kellett Jézusnak emberként eljönnie a Földre, hogy személyesen -mint egy az emberek közül-, a legérthetőbb formában adhassa át nekik tanítását.

 

Mivel a hívők nem ismerik az örök törvényeket, azt hiszik, hogy az igazi Jézus és az ő anyja, Mária jelent meg nekik. Hiszen földi életük során sem Jézus, sem Abd-ru-shin nem látták az Istent, pedig származásuk szerint ők álltak hozzá a legközelebb. Csak az ókori prófétáknak volt ilyen látó képessége, mert ilyennel e célból szellemileg fel voltak szerelve. Jézus halála óta már senkinek sem jelenik meg az Isten, vagy az ő fiai. A Teremtő ugyanis tudta, hogy Lucifer majd hamis jelenéseket kreál, hogy megtévessze az embereket.

A Biblia sehol sem írja, hogy az ítélet idején médiumok és jelenések fogják figyelmeztetni, vagy éppenséggel szellemileg vezetni az embereket. Ellenkezőleg, Jézus óva intett az ilyenektől, mikor tanítványainak a világ végéről beszélt. A német Biblia itt egyértelműbben fogalmaz, mint a miénk. Máté evangéliumában, a 24. fejezet 24. versében, meg van írva:

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, hogy jelenéseikkel még Isten választottait is becsapják. Erre gondoljatok, ezért mondtam meg nektek előre.

Vagyis Jézus hangsúlyozta, hogy az ő nevében hamis próféták és jelenések tűnnek fel. Ezt a jóslatot sokan úgy magyarázzák, hogy ez a figyelmeztetés csak arra az időszakra volt érvényes, amikor az apostolok éltek. Nem így van. Hiszen Jézus ezt a próféciát akkor mondta, amikor a világ végéről beszélt, és erre eddig nem került sor.

A bukott angyalok visszaélnek természetellenesen módon felfokozott mágikus képességeikkel, hogy az embereknek képeket, látomásokat, álmokat és üzeneteket sugalljanak. Szinte mindenki, még a materialista is, kapott már valamikor álmában vagy napközben látomást - Krisztus vagy Mária képet, vagy legalább valami keresztény szimbólumot. A sötétek rá akarják venni az illetőt, hogy lépjen be az egyházba, és bízza magát rájuk: megkeresztelkedéssel, gyónással és így tovább.

Ha valaki mélyebben belegondol, hogy mi hasznuk van ezeknek a jelenéseknek, rájön, hogy nem sok. Ellenkezőleg, csak a régi dogmákat ismételik, több imádságra, gyónásra, böjtre serkentik a híveket, esetleg közelgő háborúra vagy katasztrófára figyelmeztetnek, sőt gyógyítanak, vagy személyes kéréseket is teljesítenek. Ezen kívül sok hívő a jelenések közben asztrális gyönyört és boldogságot él át, úgy érzi magát, mint a hetedik mennyországban. Nem tudják, hogy ez nem szellemi eksztázis, hanem asztrális, amelyen keresztül a sötétségre kapcsolódnak.

148

Hogyan lehetséges, hogy a jelenések gyógyítani is tudnak?

Nem a jelenés, vagyis az asztrális kép gyógyít, hanem az, aki létrehozta. Mivel egy bukott angyalról, vagy magáról a bukott arkangyalról van szó, rendelkezik ilyen képességgel, mert magasabb lényegű, mint az ember. De az ilyen gyógyítást nem a valódi segítség motiválja, hanem az a célja, hogy rossz útra csábítsa a híveket.

 

149

Miért gondolja, hogy a Jézus és a Szűz Mária jelenések szellemileg ártalmasak, ha az embereket vallásosabbá és Isten jobb híveivé teszik?

E jelenések csodálói egyáltalán nem tudatosítják, hogy ezek elismerésével megsértik Isten első parancsolatát:

Ne szeressetek más isteneket, se bálványokat, se képeket az egy Istenen - a Teremtőn kívül.

Az egyház azzal, hogy támogatja ezeknek a hamis jelenéseknek és üzeneteknek a terjesztését, tudatosan megszegi ezt a parancsolatot. Az eltérített hívők többé már nem képesek magasabb szellemi tudást elfogadni, mert az azonneműség törvénye szerint azzal, hogy az asztrális jelenésekre kapcsolódtak, lerögzítették magukat az asztrálba, az anyagba.

Mint látható, a sötétség a mai időkben nemcsak rosszal és gyarlóságokkal kísérti a hívőket, hanem a lefelé, az asztrálba irányuló vallásossággal is. Ezzel idő előtti halálba kergeti az embereket, bár sok közülük képes lenne megismerni az Igazságot, ha önmaga nem zárkózott volna el előle.

 

150

Honnan veszik a hívők azokat a különböző jelzőket, melyekkel Máriát, Jézus földi anyját illetik: égi Anya, Isten Anyja, az emberiség Anyja, a szeretet Anyja, az Ég Királynője stb., ha a Biblia ilyeneket nem említ, és az örök törvények szerint logikátlanok?

Meg fog lepődni, de a hívők ezt éppen a Bibliával indokolják. Amikor ezeknek a kifejezéseknek az eredetét kutattam, figyelmeztettek, hogy olvassam el János evangéliumának 19. fejezetét, a 26. – 27. verset, ahol Jézus kereszthalála van megírva. Idézem:

Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: ,,Asszony, íme, a te fiad!“ Azután azt mondta a tanítványnak: ,,Íme, a te anyád!“ És attól az órától magához vette őt a tanítvány.

Tehát e mondatok alapján lett Jézus anyja, Mária, az emberiség Királynőjévé, és közvetítővé az emberek és az Isten között. Aki józanul gondolkodik annak világos, hogy csak a vakon hívők tekinthetik ezt a beszélgetést annak bizonyítékául, hogy Isten Fiának küldetése át lett ruházva az anyjára.

Jézus soha nem tanácsolta, hogy az emberek az anyján keresztül imádkozzanak az Istenhez, mert tudta, hogy ő nem a teremtés Anyja, se az ég Királynője, hanem csak egy érett emberi szellem. Ezért az említett Máriára vonatkozó jelzők nem tőle származnak, és a Bibliában se szerepelnek. Ezeket a médiumok, a jelenések és a sötét tekintélyek találták ki, hogy Jézus földi anyját szellemileg felmagasztalják és elcseréljék az Őskirálynővel - Isten Anyjával, az Ég Királynőjével. Mária, Jézus anyja, az isteni birodalomban nem az ő anyja, mivel érett emberi szellemként csak a szellemi birodalomban él. Ez érvényes Abd-ru-shin anyjára is. A földi anyák azzal, hogy megszülték és felnevelték Isten fiait, nem lettek az isteni birodalom lakóivá, se Isten Anyjává.

A sötéteknek azzal, hogy Jézus anyját előléptették az Isten Anyjának szerepébe, az a szándékuk, hogy senki se ismerje fel, és ne fogadja el a valódi Isten Anyját – az Őskirálynőt, ha majd megjelenik a Földön. A sötétek valami hasonlóval próbálkoznak Jézus és Imanuel esetében is. Mivel Jézusból Ember Fiát is csináltak, a hívők csak Jézus eljövetelét várják, és a valódi Ember Fiáról, Imanuelről, nem akarnak tudni.

 

151

Ön szerint az összes médium, akiknek Jézus vagy a Szűz Mária diktál, sötét ember?

Nem mindegyik, néhányuk csak elcsábított világos szellem. De a forrás, amelyből merítenek, az sötét. Ez kiderül Jézus vagy Mária viselkedéséből is, ami ezekben az üzenetekben több mint vitatható. Szinte lealacsonyító módon kérik a médiumot, hogy követelje meg az emberektől a gyakori -főleg a rózsafüzér- imádságot, mintha ők ketten pont erre vágynának. A médiumot olyan gyengéd neveken szólítják, hogy "barátom", "testvérem", "fiam" vagy "drága gyermekeim", ami teljesen ellenkezik az örök törvényekkel. Ha a médium Jézus testvére vagy gyermeke lenne, akkor ugyanis Istennek kellene lennie.

Az Isten soha nem helyezett a próféták szájába ilyen bizalmas megszólításokat, és nem is beszélgetett velük személyes problémákról. A gyakori imádkozás, a bűnösök iránti áldozathozatal, a gyónások, amit a médiumok az üzenetekben állandóan követelnek, megfosztják az embereket a valódi tudás meglelésére szükséges drága időtől.

De az ilyen elcsábított hívő ahelyett naponta többször letérdel, és rózsafüzérrel a kezében kéri az Istent, hogy bocsássa meg bűneit és másokét is. Úgy véli, hogy amikor másokért imádkozik, azzal segít nekik. Az ima hatása csak akkor érvényesülhet, ha a hívő ezekkel a bűnösökkel azonos nemű, vagyis épp olyan bűnös, mint ők, vagy ha valami közös karma köti össze őket. Másképp nem tud nekik segíteni.

A bűnösökért való imádkozásnak megvan a maga oka. Csak a bukott angyalok ismerik, mivel ők ismerik az örök törvényeket. A hívők valójában értük imádkoznak, mert ők már személyiség vesztésre vannak ítélve, de a keresztények azzal, hogy imádkoznak értük, rájuk kapcsolódnak, és ha néhány hívő megmenekül, ezzel a kötődéssel a bukott angyalok is megmenekülhetnek. De hogy ez ne történjen meg, Isten inkább hagyja meghalni ezeket a sötétségre kapcsolódott hívőket, mert az ő hibájuk, hogy hagyták magukat elcsábítani. E kapcsolat híján közülük sokan túlélnék az ítéletet, és az új nemzedék részévé válnának.

 

152

A borupi (Borup, Dánia) iskola kozmikus üzenetében azt olvastam, hogy Krisztus valamikor Buddhaként élt a Földön. Erről mi a véleménye?

A Buddha kultuszt Isten fölé emelni egyike a sok hazugságnak, amit a sötétség állandóan az igazság tiszta poharába önt. Buddha volt a legfejlettebb emberi szellem a Földön, ezért az ő tanítása -ha összetettebb is-, közelebb áll az emberekhez, mint az Isten fiaitól kapott tanítás.

 

153

Miért rombolta le a Szűz Mária-kultuszt? Hogy felépítse sajátját?

Ezt a kultuszt már előttem lerombolta Abd-ru-shin a Grál-üzenetben. Én csak folytatom, amit ő elkezdett. Éppen azért, mert hamarosan én is földi anyja leszek a Teremtő fiának, újból meg kellett magyaráznom az embereknek a következőket:

Az emberek és az Isten közötti imádságokban csak az Isten fiai lehetnek az egyedüli közvetítők, mivel a fiú része Istennek, tehát szintén Isten. Az emberek ne hozzanak létre kultuszt még az emberi anyából se, sem pedig valami magas világból származó nőből, még akkor se, ha megszülték az Istent.

2011.
By: Fresh Joomla templates