XI. válaszok a kérdésekre: 252 - 271

XI. válaszok a kérdésekre: 252 - 271

 

 

252

Minden Szűz Mária jelenést hamisnak tart? Mit szól a fatimai jelenéshez, miért nem akarja az egyház feltárni a harmadik üzenetet?

A fatimai jelenést nem lehet más jelenésekhez mérni. A portugál Fatimában nem egy asztrális Szűz Mária jelent meg, akit az anyagiság legnagyobb mágusának -a sátánnak- az illúziója alkotott.

1917-ben ott egy fénylény jelent meg, egy Napból kilépő, vakító szépségű égi asszony. Három 10 év körüli gyermek látta. Ők csak azért születtek, hogy az embereknek bizonyságot tegyenek őróla és az ő üzeneteiről. Magas lényekként, az azonneműség törvénye szerint, csak ők láthatták az isteni lényt a Földön, de ők is csak a tiszta gyermekkorban. A fatimai jelenést tehát Isten tervezte el. Az üzeneteket a legidősebbik, Lucia írta le, akinek közvetítő szerepe volt az egyház felé.

Az utolsó jelenésen mintegy 75 000 ember vett részt, akik ugyan nem látták a gyönyörű ragyogó lényt, de viszont mindannyian megfigyelhették a jelenéssel összefüggő oszcilláló és körkörös napmozgást. A sötét arkangyal a Napot nem képes irányítani, csak a természeti erőket egy bizonyos mértékig. Az égbolton sokszínű fény világított erős mennydörgés, villámlás és elektromos kisülések közepette.

A megjelenített világos lény Isten anyjának nevezte magát, vagyis nem Szűz Máriának – Jézus test szerinti anyjának. Az örök törvények szerint Isten Anyja az Őskirálynő, az egész teremtés ősanyja. Azért jelent meg a gyerekeknek, hogy rajtuk keresztül fontos üzeneteket adjon át az emberiségnek, melyeket a felnőtteknek nem lett volna szabad elferdíteniük. A legfontosabb -a harmadik- üzenetet Luciának zárt borítékban egy közvetítőn keresztül a pápának kellett átadnia. Csak 1960-ban kellett világszerte közzé tenni. Bár az adott időpontban ki lett nyitva, tartalma a nyilvánosság számára a mai napig ismeretlen.

Mi az, amit az egyház ilyen alaposan elrejtett előlünk? A titkolózásnak bizonyára más oka is van, mint egy várható atomháború vagy természeti katasztrófa. Hiszen ezekről az emberiség -más próféciákból is- már régóta tud.

Abban az időben, amikor Fatimában megjelent az Őskirálynő, a Földön éppen küldetésére ébredt a Biblia által meghirdetett Ember Fia - az Igazság Szelleme - Abd-ru-shin. Mivel az ő hírnökeit elcsábította a sötétség, helyettük az Őskirálynőnek kellett teljesíteni ezt a feladatot – bejelenteni, hogy a Földön működik. Az Őskirálynő jelenését ős-szellemi lények kísérték az Ember Fiának Csillagáról, mikor egy kis UFO-val megjelentek Fatimában. Azt a fontos hírt, hogy az Isten a Földön tartózkodik, az emberiségnek Isten Anyjától -aki egyúttal Parszifal - Abd-ru-shin szellemi anyja is- kellett megtudnia.

A sötétség ura azonban meghiúsította az Isteni meghirdetés hatását. Megelőzte a tiszta papokat, akiknek a gyerekekkel kellett volna foglalkozniuk, kikérdezni őket, és saját embereit vetette be. Azok mindent elferdítettek, és az Isten Fiának földi működéséről szóló hír rejtve maradt, sőt teljesen elveszett. A gyerekek nem tudták, hogy elbeszélésükből mi lett közzé téve, és mi nem, mivel közülük ketten egy év múlva meghaltak.

Az Őskirálynő ezen a fontos híren kívül azt is közölte, hogy ő is a Földre inkarnálódik, hogy 1998-ban a választott nemzetben megszülje az ezeréves birodalom jövendő királyát, az Ember Fiát - a Szent Szellemet - Imanuelt.

Ennél a hírnél a kis Parszifallal a karján jelent meg a gyerekeknek, hogy ismertessék a nyilvánossággal, hogy ő az Őskirálynő. A gyerekek azt látták, hogy a felnőtt Imanuel áll mellette, mint a férje, mint az ezeréves birodalom leendő királyának az apja. Amikor a gyerekek egyházi hatóságok előtt elmondták, hogy mit láttak, azok vallomásukat összezagyválták, hogy a valódi üzenet továbbra is titokban maradjon. Azt hozták nyilvánosságra, hogy a gyerekek Jézus anyját, a Szűz Máriát látták férjével, vagyis Szent Józseffel együtt, és a kis Jézussal a karján.

Lucia Isten Anyjának valódi szavait tartalmazó levelei elvesztek, újakkal lettek helyettesítve, tele értelmetlenségekkel és hazugságokkal. Őt magát a legszigorúbb kolostorba zárták -a mai napig is ott él-, hogy ezt soha meg ne tudja.

A sötétek nagy buzgósággal könyveket kezdtek írni a fatimai jelenésekről, és a gyermekek életéről. Mint minden sötét irodalomnak, ennek is legalább 90 százaléka hazugság. Az ő értelmezésük szerint az Isten Anyja, akit a Szűz Máriával azonosítottak, csak azért jelent meg, hogy figyelmeztesse az embereket, hogy gyalázzák az Istent, és hogy ő megmenti az emberiséget, ha rá fognak hallgatni. Megparancsolta az embereknek, hogy imádkozzanak rózsafüzért minden nap, minél gyakrabban gyónjanak és áldozzanak a bűnösökért. Ezeket a kemény feltételeket állítólag nagyon nyomatékosan megkövetelte a három választott gyermektől is. A hívők közül senkinek sem jutott az eszébe, hogy ezek a praktikák teljes ellentétben állnak az örök törvényekkel, és a gyermek természetes életével. Ezért, aki ilyen kemény parancsolatokat adott ki a gyerekeknek, az nem lehetett az Isten Anyja, csak valaki más.

A gyerekek az angyaltól és a hamis Isten Anyjától kapott sötét sugallatok és jelenések hatására naponta olyan -könyvekben leírt- áldozatokat hoztak a bűnösökért, amiket józan gondolkodású ember bizonyára embertelennek tartott volna. De a vakon hívők nem vették észre a sötét kitalációkat, és az utolsó betűig elhittek mindent, még azt is, hogy Isten Anyja megjelenítette a gyerekeknek a poklot, az összes borzalmaival együtt. A sötétség olyan kínzó személyiségként mutatta be az Isten Anyját, aki emberfeletti igényekkel és elrettentő pokoli látomásokkal közvetve megfosztotta a gyerekeket az életüktől.

A fatimai jelenésekről szóló könyvek, cikkek és üzenetek még mindig a sötétek kezében vannak, és így a világ nem tudja meg az igazságot, csak téveszméket kap, amiket csak azok a hívők tudnak elfogadni, akiket a sötétség elcsábított. Egy normális, szellemileg egészséges ember undorral teszi félre ezeket a könyveket. Nem képes elolvasni őket, kivéve, ha élvezetet okozna neki a szenvedés, amin a gyerekek közül ketten haláluk előtt átestek, állítólag Isten Anyjához való szeretetből, és a bűnösökért hozott áldozat fejében.

 

Amikor az egyházi hatóságok évek múltán az igazi fatimai üzenetekből megtudták, hogy megint nem ismerték fel az Isten Fiát a Földön, úgy döntöttek, hogy inkább hallgatni fognak. Végig játsszák hamis szerepüket, remélve, hogy az igazság soha nem kerül napvilágra.

A hallgatás másik oka a jövőbeli események - az Őskirálynő inkarnációja a választott nemzetbe, és az ő feladatai: felnevelni az új nemzedéket, és megszülni Imanuelt. Mivel a közvetítők, akiknek a könyv megírása után ezt a pápa tudomására kellett volna hozniuk, hallgatnak, a pápának nincs honnan megtudnia, és így a próféciát -mint irreálist- rejtve tartja. Az Őskirálynő üzenetében figyelmeztetések is vannak, hogy mi vár az egyházra, ha nem hozza nyilvánosságra a fatimai próféciákat. Csodálkozunk, ha az egyház hallgat, amikor saját megszűnését kellene híresztelnie?

 

Csakhogy az Isten mindenható! Bár a bolygóval együtt már a sötétség terepén élünk, ami mindent és mindenkit a hatalmában tart, Isten igazságára még a Föld megtisztítása előtt fény derül! Ezek a szavak nemsokára megerősítést nyernek, hogy azok, akik még képesek elfogadni az Igazságot, szellemileg kiegyenesedjenek és megerősödjenek.

A figyelmes olvasó már bizonyára rájött, mit akarnak elérni a sötét tekintélyek a hamis Szűz Mária jelenésekkel: felcserélni Isten Anyját, az Őskirálynőt, akinek az új nemzedéket kell felnevelnie, Jézus földi anyjával, Máriával, és az ő nevében hamis üzeneteket hirdetni, melyek az új szellemi Igazságokat eltitkolják illetve megtagadják. A sötétségnek az egyházon belül elég jól megy a hamis jelenéseken és médiumokon keresztül állítólagos isteni üzeneteket továbbítani a Földre ahelyett, aki az örök törvények szerint egyedül képes rákapcsolódni az Istenre: a valódi Isten Anyja – az Őskirálynő.

 

Szinte hihetetlennek tűnik, hogy a Szűz Mária és Jézus jelenések asztrális képei nagyobb hatással vannak a hívőkre, mint a Földre inkarnálódott Isten - Abd-ru-shin, aki itt hagyta írásban a teljes Isteni igazságot.

 

Senkinek sem jut eszébe elgondolkodni a jelenésekkel összefüggő szembeötlő ellentmondáson. Egyrészt az összes Szűz Mária jelenés nagyon komolyan van véve, másrészt a valódi Isten Anyjának Fatimából való legfontosabb Üzenete nem hozható nyilvánosságra, annak ellenére, hogy ezt kifejezetten kérte. Az okos mindjárt rájön, hogy ez az Isten Anyja valószínűleg teljesen más, mint a többi "Isten Anyja", és hogy valami egészen mást is kellett mondania, ami nincs összhangban a többiek üzenetével.

 

253

Mi történt Fatimában a gyerekekkel, akik látták az Őskirálynőt? Az a kettő miért halt meg egy év után? Ez így volt eltervezve?

Nem, a sötétség áldozatává lettek. Felnőtt korukban is terjeszteniük kellett volna, amit gyermeki tisztaságukban megtapasztaltak. A sötétség ezt azzal gátolta meg, hogy meggyilkolta őket, de nem durvaanyagúan, hanem finomanyagúan. Már két évvel a valódi Isten Anyja jelenés előtt több esetben egy angyal jelent meg a gyerekeknek, aki úgy mutatkozott be, hogy ő Portugália angyala. Megdorgálta őket, hogy keveset imádkoznak, és megparancsolta:

"Imádkozzatok! Mindig imádkozzatok, magatokért és minden bűnösért! Imádkozzatok Jézus, és az ő anyja, Szűz Mária szívéhez, mert az irgalom tervéhez kívánnak felhasználni titeket. Elsősorban odaadóan és türelmesen viseljetek el minden szenvedést, amit az Úr rátok küld." (Részlet a "Fatima; Mária szól a világhoz " c. könyvből, szerzője: Gonzaga da Fonseca, megjelent a Východoslovenské vydavateľstvo Košice gondozásában, 1990-ben, 104. oldal)

Ez a hamis angyal már előre bejelentette a gyerekeknek, hogy hamarosan üzenetet kapnak Jézus anyjától, vagyis hogy az Őskirálynőről úgy beszéljenek, mint a Szűz Máriáról, ahogy tanította őket. Már előre felkészítette őket, hogy az Isten szenvedést küld rájuk, hogy elterelje a figyelmet a sötét inspirációkról és jelenésekről. Ezek a keresztény tanulságok, és a jelenésre való felkészítés azt a célt szolgálták, hogy a gyerekek ne arról beszéljenek, amit az Isten Anyja mondott nekik, hanem amit az angyal tanított. De mivel nem ezt tették, hanem az igazat mondták, meg kellett halniuk, hogy ne terjeszthessék tovább az igazságot.

A fatimai jelenésekről szóló legtöbb könyv szemlélteti, hogyan haltak meg a gyerekek az önkínzástól, amit feltehetően az Isten Anyja követelt meg tőlük. Állítólag később is megjelent nekik, de azt nem teszik hozzá, hogy ez már egy másik volt, a hamis. Ez azt parancsolta nekik, amit azelőtt az angyal: állandóan imádkozzátok a rózsafüzért, és áldozzatok a bűnösökért - böjttel és önkínzással is. A gyerekek közül végül ketten elgyengültek, megbetegedettek és meghaltak. A Fatimáról szóló könyvekben a sötétség megpróbálja finoman azt a benyomást kelteni, hogy az Isten és az Isten Anyja szenvedéssel és halállal jutalmazta meg küldetésükért a gyerekeket, hogy ezzel is elterelje a figyelmet sötétségről, mely -mint látható- nem csak a felnőtteket bünteti, ha nem hallgatnak rá, hanem a gyerekeket is. Külsőleg azonban ezt nehéz bizonyítani.

 

254

Meg lehetne valahogy logikusan magyarázni, mi a különbség Isten Anyjának valódi és hamis jelenései között?

A világszerte túl gyakori természetfeletti jelenések azt bizonyítják, hogy nagyon könnyen, csupán asztrális illúzióként – elképzelésként lettek létrehozva. A valódi jelenés nagyon igényes. Megköveteli, hogy az isteni lény leereszkedjen az alsó szférákba, a szellemiségbe. Látható és érezhető módon csak olyan szellemi lénynek jelenhet meg, aki a szellemi látás képességével rendelkezik, vagyis nem akárkinek.

Egy szellemileg jól fejlett ember csak az asztrált láthatja, közönséges ember még azt sem. Ezért Fatimában a valódi Isten Anyját szellemi látással csak a gyerekek láthatták, akik mint ős-szellemi lények ebből a célból inkarnálódtak a Földre. A többi jelenést azért látja annyi ember, mert csak asztrális utánzatokról van szó.

A valódi fatimai jelenéssel a sötétek visszaéltek, a maguk javára fordították azzal, hogy Isten Anyjának üzeneteit teljesen elferdítették. Ráadásul még egy hazugságot is hozzá tettek, amit állítólag ő maga mondott, hogy ezentúl világszerte sok helyen meg fog jelenni. Ezzel saját maguknak nyitottak kaput, hogy terjeszthessék a hamis jelenéseket, melyek azóta valóban szinte járványszerűen kezdtek terjedni szinte minden országban.

A valódi Isten Anyja az önzetlen segítség fejében soha sem követelte volna az emberektől, hogy az ő tiszteletére kápolnákat, szobrokat és szobrocskákat építsenek, képeket fessenek vagy hosszú rózsafüzért imádkozzanak, mivel tudja, hogy ez megszegi Isten első parancsolatát. Ennek ellenére az összes jelenésekről szóló könyv a rózsafüzért mint a valódi Isten Anyjára jellemző vonást említi. A hiszékeny olvasónak eszébe sem jut, hogy a könyv szerzője vagy a fordítója esetleg hazudik, vagy elferdíti a tényeket. Sajnos, a sötéteknek ilyen téren nincs semmi gátlásuk.

A sötétek azt is saját céljaikra használták ki, amikor kétezer évvel ezelőtt Jézus anyja a kereszt alatt fia halálát siratta. Ez a természetes anyai érzés lett az oka, hogy Máriát Isten Anyjának, a megváltónak és az emberiség megmentőjének a szerepébe állítsák. Szinte az egész vallásos világ hamis jelenéseket imád, melyek az Antikrisztus művei, és ezért nem képes elfogadni a valódi Isten Anyjától származó szellemi tudást, és azt sem, hogy meg fog születni az, aki megszabadítja őket a sötétségtől - Imanuel.

 

255

Miért tartja az összes jelenést hamisnak, a fatimai kivételével, amikor azokon a helyeken -Isten mindenhatóságának igazolására- gyógyforrásokat fedeztek fel?

Ha egy jó vesszőjáró, vagyis bizonyos képességgel bíró közönséges ember, meg tudja találni a káros zónákat vagy a vízforrásokat, miért ne tudná ezeket a jelenések szerzője is felfedezni? Hiszen éppen azért tervezte ilyen helyekre a jelenéseket, hogy ezzel is hangsúlyozza vízióinak természetfeletti erejét.

Ahogy a sötét angyal megelőzte a fatimai jelenést, hogy elcsábítsa a gyerekeket, úgy kellett a lourdes-i Szűz Máriának megelőznie a fatimai valódi Isten Anyját, hogy az emberek minden további jelenést egy zsákba rakjanak. A különböző jelenések útvesztőjében a valódinak úgy kellett elvesznie, mint tűnek a szénakazalban.

Azt hiszi, hogy annak lenne valami értelme, hogy a valódi Isten Anyja ilyen gyakran alászálljon az emberekhez, és azt mondja nekik, amit minden nap hallanak a templomban, vagy olvasnak a folyóiratokban és a sötétek írta könyvekben? Az ő jelenésének csak akkor lenne értelme, ha azt jövendölné, amit a sötétek nem akarnak feltárni. És ilyet csak Isten Anyja tett Fatimában.

 

256

A ROSA szellemi magazin különkiadásában a Mária szobrok és festmények számos csodálatos megnyilvánulásáról olvastam – az egyik véres könnyeket ejtett, a másik verejtékezett, megint másik gyógyított. Mindezeket a tüneteket szellemi és tudományos tekintélyek valódinak ismerték el. Ezt is meg tudja cáfolni?

Adok önnek egy egyszerű tanácsot: menjen el legalább egy helyre személyesen meggyőződni, és ezekben a természetfeletti jelenségekben rájön a csalásra. Ugyanis nem nehéz leírni a csodákat, melyek öntől távol, nem pontosan meghatározott, gyakran kitalált helyen történtek, bár a városok és falvak nevei fel vannak tüntetve. Az anyagilag látható bizonyítékok mesterségesen vannak fenntartva különböző kémiai és biológiai eszközökkel, festékekkel és vegyi anyagokkal, mert bizonyos embereknek az a küldetése, hogy anyagilag is létrehozzák és fenntartsák a természetfeletti jelenségeket.

Egyetlen dolog igaz ezekben a csodákban, hogy ezek látomások. Vannak, akik valóban látják, hogy a képek és a szobrok sírnak vagy kacsintanak, de nem tudják, hogy a mágus alkotta víziót érzékelik asztrális -nem anyagi- látással. Ez ahhoz hasonló, amit az indiai fakírok csinálnak. Azt a víziót szuggerálják önnek, hogy a srác, aki a kötél mellett áll, kezd rajta felmászni, pedig a kötél csak a levegőben lóg. Ha ezt döbbenten lefényképezi, otthon azt látja, hogy a fiú a fakír mellett áll, a kötél meg ott hever a földön összetekerve. Hasonló magas szintű illúziókra képes a jelenlegi leghíresebb bűvész - David Copperfield is.

Vagyis mágikus trükkökről van szó, melyek lenyűgözik az embereket. A sötétség ura és a bukott angyalok szórakozásra és szellemi eltérítésre egyaránt használják őket, mivel nagyon jól ismerik az emberek naivitását és hiszékenységét. Ezzel a módszerrel csábítják az embereket az egyházba, állítólag az Istenhez.

Sok hívő panaszkodik a TV állomásokra, ahol csupa horror megy, és nem tudatosítják, hogy amit a TV mutat, az csak szórakozás. Aki normális nem veszi komolyan, csak mint félelemmel párosuló szórakozást. A becsapott hívők azonban komolyan veszik a természetfeletti jelenésekről és jelenségekről szóló ijesztő híreket, mivel Isten iránti szeretetük az irrealitáson és Isten törvényeinek elégtelen ismeretén alapszik. Így hiányzik a sötétségről való tudás, és elszalasztották a sötét praktikák megismerését is.

Mi a célja ezeknek a horrorszerű jelenéseknek? Csak egy dolog - eltántorítani az embereket Istentől. A józan gondolkodású emberek inkább lemondanak az Isten megismeréséről, ha ilyen logikátlan módon nyilvánul meg, és ateisták maradnak. De azok sem ismerik meg, akik hisznek a jelenésekben. Isten helyett a sátánnal ismerkednek meg, aki lépre csalta őket.

 

257

Hogyan viselkedjünk azokkal szemben, akik ezeket a jelenéseket kapják? Kik ők valójában? Csalók vagy szentek?

Legtöbbjük nem csaló és nem is szent. Nem méltók imádatra, sem arra, hogy elítéljük őket. Inkább sajnálatraméltók, mert lehetővé tették, hogy a sötétség rajtuk keresztül csábítson másokat. Néhány sötéten kívül így sok tiszta ember is el lett csábítva. Hiszen Jézus megmondta, hogy az ítélet csúcsakor a választottak is el lesznek csábítva.

 

258

Remélem, hogy legalább azok a vizionáriusok, akik Krisztus sebeit viselik, vagy más módon fizikailag illetve szellemileg fogyatékosok, nem lettek a sötétség áldozatává. Ezekben az esetekben talán hihető, hogy Isten beszél rajtuk keresztül.

Szellemi küldetésre a Teremtő nem választ olyan embereket, akiket súlyos karma nyom, mert az ilyeneknek elég a bajuk saját magukkal. Azért szenvednek, hogy megértsék bűnüket, és hasonló módon tegyék jóvá, mint ahogy kudarcot vallottak. Gyakran ők maguk tudatosítják, hogy Isten büntetését viselik magukon, de a sötétség ezt elferdíti és azt állítja, hogy e szenvedésnek köszönhetően ők Isten választottai. Szentekké és prófétákká teszi őket, hogy az emberek inkább őrájuk kapcsolódjanak, mint az Istenre.

A szenvedést, a nyomort és a küldetést a sötétek vonták össze eggyé azzal, hogy a küldetéssel bíró embereket mindenüktől megfosztják. Övön aluli ütéseket mérnek rájuk, hogy ne maradjon erejük feladatuk elvégzésére. Ezzel a küldetést teljesítő embereket ugyanabba a helyzetbe hozták, mint akiket Isten büntet a bűneikért. Ráadásul a sötétség odáig megy, hogy a karmikusan terhelt emberekből választottakat -szenteket- csinál.

A legtöbb ilyen szenvedő Krisztus ellen vétett, mert ők voltak azok, akik közvetlenül a halálát okozták. Ezek a bűnösök néha az ellenkező nem testében szenvednek, mint pl. Therese Neumann, más néven Konnersreuth-i Neumann Teréz. Azért támadta meg oly sok betegség, és még Krisztus sebeit is viselnie kellett, mert előző életeivel a jelenkorig nem tudott megtisztulni a Jézus elleni bűntől. Ő volt ugyanis az a lator a kereszten, aki gúnyolódott vele.

A másik latornak, aki sajnálta Jézust, és felismerte benne az Isten Fiát, már nem kellett a Földre inkarnálódnia, és bűneiért vezekelnie. Jézus jelenléte, és az ő szellemi tisztaságának megértése megszabadította az összes bűntől. A keresztre feszítésnél ugyanis azon kevés jelenlévők egyike volt, aki tudatosította Jézus ártatlanságát és szellemi eredetét. Ezért halála után az ő átváltoztatott szelleme egyenesen a paradicsomba ment.

Ha a sátán ezekből a bűnösökből gyógyítókat és prófétákat csinál, ezzel csak árt nekik mert a földi vezeklést hosszabbítja meg. Az alázat és a saját bűnök elfogadása felgyorsítaná a megtisztulást, és a korai halál a kiszabadulást jelentené számukra. Számos ilyen egyházilag elismert szent valójában Isten ellensége volt, és ezért voltak büntetve. De Lucifer képes volt szentet csinálni belőlük, hogy az emberek hozzájuk kötődjenek, és őket bálványozzák.

Ezek a nehéz karmát viselő emberek nem az Istentől kapták ajándékba a gyógyítás és a jövőlátás képességét, hanem az Antikrisztustól. Mivel akaratlanul is "jól" teljesítették feladatukat azzal, hogy hamis sugallatokkal sok embert eltérítettek az útról, az Istentől, az Antikrisztus úgy jutalmazta meg őket, hogy egyházbeli szolgáival szentté nyilvánítatta őket.

Eugen Jonáš (Jónás Jenő) ismert asztrológus a "Mi vár ránk?" című könyvecskéjének -Enigma kiadó, 1992, Nyitra- 20. oldalán ezt írja:

Sok nagy szent születési horoszkópja inkább bűnözőre emlékeztet - mégis szent lett belőlük!

Jónásnak eszébe sem jutott kételkedni abban, hogy sok "szentnek" ez a kitüntetés egyáltalán nem jár, és hogy a sötétség a szentek sokaságával akarja eltakarni a valódiakat – a tiszta embereket, akik Istentől vették az inspirációt.

 

259

Azt hallottam, hogy egyes helyeken Jézus a földi anyjával, Máriával együtt jelenik meg. Lehetséges ez egyáltalán az örök törvények szerint? Ő is az isteni birodalomban él?

Nem, tökéletes szellemként a szellemi birodalomban él. Ezért azok számára, akik ismerik az örök törvényeket, ez a kölcsönös anya - fiú kapcsolat, és a közös, fentről jövő működés egyszerűen képtelenség.

 

 

260

Mi az alapja a hívők állításának, hogy Jézus anyja szűz volt, és hogy a Szent Szellemtől fogant?

Máté evangéliumából indulnak ki, ahol az 1. fejezet, 18. - 23. versében fel van jegyezve József álma. Az angyal kinyilatkozta neki, hogy vegye feleségül Máriát, annak ellenére, hogy más állapotban van. Azért, hogy elhiggye, hogy Mária Isten Fiát hordozza, azt is megmondta neki, hogy a Szentlélektől fogant, mivel Jézust, a várt Megváltót fogja megszülni. József ezt a jelenést igaznak, Istentől valónak vette. A valóságban ezt Isten ellenfele sugallta, mert meg akarta akadályozni, hogy Mária férjhez menjen ahhoz a férfihoz, akivel teherbe esett, és akire várt. Az álom hatása alatt József és Mária összeházasodtak, és így Mária elvesztette a reményt, hogy kedvese visszatér.

Ha a küldetésben egyes személyek kudarcot vallanak, akkor meg kell változniuk a körülményeknek is, alkalmazkodniuk kell az új viszonyokhoz. Ebben az esetben Mária anyja volt az, mert amikor Mária meg akarta várni a kedvesét, rákényszerítette, hogy férjhez menjen. Mivel ilyen emberi kudarcokra állandóan sor kerül, szükséges, hogy Isten ígéreteit titok fedje. Mikor a sötétség meghiúsította Mária házasságát az igazi férfival, a Fény elfogadta a pótapát, mert Mária ekkorra már az anyja és József erős hatása alá került, akik attól féltek, hogy őt megkövezik.

Most ezt próbáljuk józanul átgondolni. Ha a Teremtő azt akarta volna nyilvánosan bizonyítani, hogy Mária szűzként fogant, földi férfi nélkül, ahogy a sötétség állítja, miért csak az eljegyzés után kellett teherbe esnie, ahogy ez meg van írva Máté evangéliumában? Miért nem eshetett teherbe korábban, amikor egyedül volt? Hiszen akkor hihetőbb lenne, hogy az ő gyermekének nem földi ember volt az apja, hanem a Szent Szellem.

De ez nem állt Isten szándékában. Jézusnak a szokásos módon kellett megszületnie, úgy mint minden földi embernek, mivel megszületése után nem kellett eltávoznia a Földről az isteni birodalomba, ahogy ez Imanuel esetében van eltervezve. De ahogy ezt már Szibillától tudjuk, a sötétség szándéka az volt, hogy még Jézus születése előtt az ő földi anyjából Isten Anyját csináljon. A sötétség a terhességet titokzatossággal övezte, természetfelettiséggel vette körül, hogy aztán Máriából bálványt – szeplőtelen szüzet csinálhasson. És hogy az ő személyét még természetfelettibbnek tüntesse fel, a sötétség még egy dogmát híresztelt, hogy nemcsak Jézus fogantatott férfi nélkül, hanem állítólag maga Mária is szeplőtelenül fogant.

Abd-ru-shin a Grál-üzenetben "A szeplőtelen fogantatás ..." című előadás végén felfedte Isten valódi szándékait Jézus születésével kapcsolatban, ami a sötét hatás miatt rajta kívül senkinek sem sikerült. Jézus fogantatásáról így ír:

Miért egyedül csak a nemzésnek kellene másfélének lennie, ha erre abszolút semmi szükség nem volt.

Abd-ru-shin tehát azt magyarázza, hogy Jézus esetében nem volt szükség természetfeletti, földöntúli nemzésre, és ezért egy megfelelő földi apa kellett. Azt, hogy a sötétség megfosztotta igazi apjától, bizonyítja az a tény, hogy olyan mostohaapát kapott, akit Isten nem tervezett, különben ezt a mostohaapát a próféták előre meghirdették volna.

A sötétség a Bibliában megpróbálta saját hazugságát diszkréten, mint Isten által meghirdetett Igazságot tálalni: József álmán kívül Jézus születésének Máté-féle leírásához csatolta Ézsaiás próféciájából ezt a kinyilatkoztatást: "Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, s nevezi azt Imanuelnek" (1. fejezet, 22. - 23. vers), annak ellenére, hogy ez egyértelműen Imanuel születésére vonatkozik. E két, egymástól csaknem kétezer évre eső esemény (József álma és Imanuel születése) összekapcsolásával jött létre, és állandósult az a dogma, hogy Jézus egyúttal Imanuel is, és hogy egy szeplőtelen szűz által jött a világra.

 

261

Nem a sötétségtől jött az a gondolat, hogy Jézus anyja nem volt szűz?

Megtudtam, hogy a könyvemben közzétett sok megdöbbentő tény ellenére éppen Jézus földi nemzése volt sokak számára hihetetlen és nehezen elfogadható. Néhányan úgy gondolták, hogy ez esetleg a sötétségtől jött. Ezek a kétségek könnyen megszűnnének, ha az ember tudná, hogy a sötétség éppen ezt a dogmát Jézus szeplőtelen fogantatásáról igyekszik fenntartani, mivel ő maga hozta létre. Ellenkező esetben Jézus szeplőtelen születését a Biblia is hirdetné. Ezért ostobaság, hogy a sötétség meg akarja cáfolni ezt a dogmát. Hiszen ezzel megkérdőjelezné a Szűz Mária kultuszt. És azt hamis jelenésekkel minden áron fenn akarja tartani, mert a valódi Isten Anyja már megkezdte működését.

 

262

Nem értem, hogy a jelenések miért tanácsolják, hogy a Szűz Mária és Jézus szeplőtelen szívéhez imádkozzunk. Miért a szívükhöz és nem közvetlenül hozzájuk kell imádkozni?

Próbáljuk együtt átgondolni ezt a szinte parancsot. Ha a hívek közvetlenül Jézushoz és Isten Anyjához imádkoznának, őszinte imával rákapcsolódhatnának az igazi Jézusra és az igazi Isten Anyjára. Persze a sötétség ezt nem akarja. Ezért ajánlja, hogy az ő szívükhöz imádkozzanak, mert ezt a hívőknek el kell képzelniük. Imádság közben megmaradni ennél az elképzelésnél, ez megköveteli az ész munkáját, hogy emlékezetében tartsa azt a szívet. Hogy ez még nehezebb legyen, szeplőtelen szívet kell elképzelniük.

Tudják egyáltalán mi a különbség a szeplős és a szeplőtelen szív között? Én nem. Hogyan mutatkozhat meg egy emberi testi szerven a szellemi tisztaság? Hiszen a Földön mindenkinek egyforma a szíve – legyen az bűnös vagy akár szent. Ugyanakkor Jézusnak, és a valódi Isten Anyjának nincs szíve, mivel testi és lelki szervek csak az anyagiságban (durva és finom anyagú) léteznek. Ezért az ilyen szív-elképzelés, még ha szellemi is, megalapozatlan. Ennek csak az a célja, hogy elvonja az embert a szellemtől, és az észhez, vagyis az anyaghoz láncolja. Az ilyen imák nem emelkedhetnek Istenhez, hanem csak lesüllyednek ahhoz, aki ellenszegült Istennek.

A hamis jelenések éppen ezért követelik meg a gyakori imádkozást a szívhez, a rózsákhoz vagy a rózsafüzérhez, mert ezek az észbeli koncentrációhoz szükséges anyagi eszközök. Így a felfelé törekvő szellemről átirányul a figyelem egy alacsony, ész alkotta elképzelésre.

Szeretném tudni, hogy egy tízéves gyermek képes-e megérteni a szeplőtelen szó jelentését. Ezért ostobaság azt állítani, hogy a fatimai Isten Anyja azt parancsolta a gyerekeknek, hogy az ő szeplőtelen szívéhez imádkozzanak.

 

263

Megtudná mondani miért kérte Isten Anyja Fatimában, hogy Oroszország legyen neki szentelve?

Az igazi Isten Anyja nem kérte. Ezt azok kérték, akik elferdítették az ő üzenetét, melyben bejelentette, hogy Istennel együtt védeni fogja a választott -a szlovák- népet. A sötétek azzal a kijelentéssel akarták elvonni a figyelmet a kis szlovák nemzetről, hogy Isten Anyjának kell szentelni Oroszországot. E célból sok bukott angyal inkarnálódott ebbe az országba beleértve Lucifer feleségét is, akiből szerettek volna Őskirálynőt csinálni, ha sikerült volna elferdíteniük az üzenetet.

Ezek a bukott angyalok, akik "gyógyítóknak és szellemi tanítóknak" nevezik magukat, gyakran látogatnak Szlovákiába is, hogy ezzel az állítólagos segítséggel minél több embert eltérítsenek az igazi tudástól, és hogy a hallgatókat és a pacienseket magukra kapcsolják. És persze e közben szívesen emlegetik a Teremtőt, és az ő törvényeit, hogy megtartsák hitelességüket.

 

264

A ROSA magazinban olvastam, hogy a mennyei anya azt mondta: "Ütött az órám." Mit jelenti az valójában, hogy ebben az évben ütött az órája?

1998-ban a világ megtudja az igazságot a mennyei anyáról, az Őskirálynőről, vagyis Isten Anyjáról, aki könyveivel és terhességével megerősíti származását. Ebben az évben az embereknek világszerte, de főleg a választott népben választaniuk kell a valódi és a hamis Isten Anyja között. Ki melyik oldalra áll, aszerint kap az ítéletkor jutalmat.

 

265

Jézus miért nem tagadta meg soha, hogy az anyja nem a Szent Szellemtől fogantatott? Hiszen ezt tudnia kellett.

Ha megtagadta volna, akkor egyúttal saját magát és küldetését is megtagadta volna. Senki sem hitt volna neki, hogy ő a meghirdetett Megváltó. Hiszen már említettem, hogy Isten szándékainak alkalmazkodniuk kell a megváltozott viszonyokhoz, melyeket a kudarcot valló emberek okoznak.

Ezt a dogmát a Teremtő másik Fiának - az Igazság Szellemének kellett megcáfolnia a Grál-üzenetben, melyben megtisztította Jézus tanítását a sötét beavatkozásoktól.

 

266

A hamis jelenéseket csak a sötét ember láthatják, vagy a tiszták, a világosok is?

Ha csak a sötétek látnák, az gyanús illetve nem elég megbízható lenne. Ezért vannak a hamis jelenésekhez odacsábítva a nagyon tiszta és őszinte hívők is. Hiszen ma minden össze van keverve. A sötétség olyan erős, hogy irányítja a világosokat is, és ők azt hiszik, hogy ezt az Isten teszi. A sötétség negatív hatását csak akkor tudják legyőzni, ha rájönnek, hogy Isten ellenfele hozta létre a jelenéseket, és ha kérni fogják az Istent, hogy segítsen ettől megszabadulni. De ők nem imádkoznak segítségért, mert nem tudják, hogy a sötétség játékszerévé lettek.

 

267

Hogyan lehetséges, hogy az egész világot ellepő megtévesztő jelenéseknek hisznek az emberek, ha a Bibliában világosan meg van írva, hogy az ítélet előtt sok hamis jelenés és próféta támad?

A hamis jelenések a következő úton terjednek: a sötétség fejedelme tudatja a Földre inkarnálódott szolgáival, hogy mikor, hol és kinek lesz csinálva Jézus vagy Szűz Mária jelenés, és mit fog hirdetni. Jól felkészülnek, és amikor a jelenés megmutatkozik, azonnal kéznél vannak, hogy megvizsgálják annak hitelességét. Saját szakértőket hívnak oda - papokat, tudósokat, szerkesztőket- és nagy feneket kerítenek az esetnek. A megtévesztett hívők seregestől kezdenek a választotthoz özönleni, boldogan, hogy az ő helységük is jelenéssel dicsekedhet, hogy Isten részéről őket is ilyen megtiszteltetés érte.

 

268

Mit gondol Pio atyáról? Isten büntetéseként viselte Krisztus sebeit, vagy szellemi tisztasága lett ily módon megjutalmazva?

Abd-ru-shin a Grál-üzenetben azt írja, hogy ma, az ítélet tetőzésekor, mindenki a Földre inkarnálódott azok közül, akik valamilyen módon tagadták vagy lehetetlenné tették Jézus küldetésének teljesítését. Pio atya Krisztus idejében Poncius Pilátus volt, aki megakadályozhatta volna a keresztre feszítést, de nem vállalta ezt a felelősséget. Ezért most többszörösen viselte felületességének, közömbösségének és felelőtlenségének következményeit, melyekkel az ártatlan halálát okozta.

Pio atya abban a korban élt, amikor Abd-ru-shin a Földön működött. Ez nem volt véletlen. Jézus elleni vétkéért azzal vezekelt volna, ha meghirdeti Abd-ru-shint és az ő Grál-üzenetét. Azért lett pap, hogy az Igazság Szellemét bemutassa az egyháznak és a nyilvánosságnak. Ha nem hagyta volna, hogy a sötét sugallatok eltérítsék a Grál-üzenet olvasásától, eszébe ötlött volna szellemi feladata, és megszabadult volna a sebektől, melyeknek emlékeztetniük kellett őt az egykori kudarcra és a mostani feladatra.

De a sötét sugallatokkal szemben ismét alulmaradt, és Abd-ru-shin meghirdetése helyett hamis jelenéseket hirdetett, melyekről Isten nevében azt állította, hogy valódiak. Az emberiség számára sokkal hasznosabb lett volna, ha nem gyógyít és nem jósol, hanem figyelmeztet a Földön élő Istenre, és az ő művére. Így a szellemileg "éhes" embereknek egészséges kenyér helyett mérget kínált, és ezért még tiszteli is az egész vallásos világ.

 

269

Egy meditáció alkalmával magam előtt láttam Pio atya képét, és közben éreztem gyönyörű illatát. Az ő lelke volt mellettem?

Nem. Annak a mágusnak a lelke volt ön mellett, aki létrehozta Pio képét és illatát. A szaglási képzet létrehozása éppúgy az aggyal függ össze, mint a látási vagy a hallási képzeté. A sötétek egyre újabb utakkal próbálkoznak, hogy megragadják az emberek figyelmét, illetve Isten helyett a természetfeletti, asztrális jelenségekre és megnyilvánulásokra irányítsák.

 

270

Meg tudná magyarázni, hogy miért hívják a hívők Isten Anyját, a Szűz Máriát, Rózsafüzéres Máriának?

Úgy gondolom, hogy azért nevezik így, mert a sötétség által megjelentetett Szűz Mária mindig hosszú rózsafüzért visel. Az valódi Isten Anyja nem azért visel nyakéket, hogy imádkozzon vele, hanem azért, hogy díszítse.

A rózsafüzér nem a magasabb szférákból, hanem a sötétségtől származik. Az emberi szellem azzal, hogy imádság közben a golyócskákra koncentrál az anyaghoz kötődik, és kezén keresztül, amivel egyiket a másik után rakosgatja, ezt az anyagi kötődést még jobban tudatosítja, megerősíti. Néhány ilyen ismétlődő imádság (minél hosszabb a rózsafüzér, állítólag annál jobb), nem engedi felemelkedni a szellemet, éppen fordítva: lenyomja a Föld felé. Ez anyagibb típusú imádság, mint a szívhez való imádkozás. Az anyagi golyócskák tapogatásával, és ugyanannak az imádságnak az állandó ismétlésével a hívők lélektelen papagájjá változnak, aki már nem tud a magasba emelkedni, mert saját magát szárnyszegetté tette.

A igazi Isten Anyja Istenhez való tiszteletét, szeretetét és odaadását önzetlen szolgálattal, vagyis tettel nyilvánítja ki. Ezt gyakran hangsúlyozták az Isten fiai is, amikor a Földön éltek.

 

Isten nem kívánja tőlünk, hogy minden nap imádkozzunk, sőt meditáljunk. Csak azt akarja, hogy időt szánjunk az ő törvényeinek megismerésére, és természetes módon ezek szerint éljünk.

 

271

Miért van az, hogy a hamis jelenéseknél néhányan meggyógyulnak?

Az eredmény mindig magától az embertől függ. Ha szellemileg nem teljesen tiszta, és inkább a sötét sugallatokra hallgat, mint a világosokra, akkor a sötétség meggyógyítja, hogy ezzel megnyerje, és rajta keresztül másokat is ehhez a jelenéshez vezessen.

Ha valaki őszinte alázattal -lehet ateista is- kérelemmel fordul Istenhez, akkor az ő szellemi átalakulását Isten gyógyulás formájában erősítheti meg.

Ma a sötétség hatása mindenre kiterjed, a gyógyításra is, hogy az emberek ne tudják megkülönböztetni a valódi Isteni segítséget a hamistól. Ezért ez a káosz hamarosan véget ér.

2011.
By: Fresh Joomla templates