I. válaszok a kérdésekre: 1- 36

 

 

 

 

I. válaszok a kérdésekre: 1- 36

 

 

1

A ön könyve számomra annyi új információt hozott, hogy talán éppen ezért tévesztettem szem elől az elsődleges célt. Nem értem miért is vagyok itt, és mi a földi élet értelme.

A földi élet fő célja az, hogy az ember az anyagi test segítségével kifejlessze saját szellemét. Fejlődése során a szellem emberi formát nyer, növekszik, fokozatosan kitölti a egész lelket és az anyagi testet, amit sugárzásával átszellemít.

Az lenne az igazi, ha mindenki nemcsak saját magát szellemítené át, hanem környezetét is – a természetet, a tárgyakat vagyis az anyagot. Hogy mindenre, amivel kapcsolatba kerül, tökéletesítő hatást gyakoroljon.

Az ember társadalmi lény, ezért nem élhet egyedül. Jelenlétével nemesíti a közelében élő embereket - őszinte szeretettel, önzetlen tettekkel, de személyes tapasztalataival és szellemi ismereteivel is. Ez a folyamat akkor is végbe megy, ha a többiek nem értik, vagy elutasítják.

 

2

Miért másolta a Grál-üzenetet, amit mindenki eredetiben olvashat?

Ezt a kérdést csak olyan tehette fel, aki könyvemet csak átlapozta, de nem olvasta. A kiválasztott idézeteken kívül egy mondat sincs másolva az Üzenetből. Az lett volna a célom -amit különben nem én határoztam meg-, hogy a Grál-üzenet olvasói kipótolhassák a hézagokat, és tudatosítsanak bizonyos összefüggéseket. Nincs olyan ember -bár úgy véli- aki első olvasásra képes lenne egészében megérteni anélkül, hogy sok fontos részlet felett elsiklana.

Ezen kívül a könyvem kevéssel az ítélet előtt, mivel rövidített és egyszerűbb változata a Grál-üzenetnek, alternatívaként szolgál annak, akinek már nem lesz ideje ezt elolvasni. A legfrissebb és legfontosabb információkat tartalmazza Imanueltől - Abd-ru-shintól.

 

3

Miért van az, hogy amikor az ön könyvét vagy a Grál-üzenetet olvasom, olyankor általában aludni szeretnék?

Ezt már többen kérdezték. Ennek legalább két olyan oka lehet, melyeket önmaga befolyásolhat. Az egyik lehet a kimerültség illetve a fáradtság a napi munka után, mivel ezek a könyvek fokozott koncentrációt igényelnek.

A másik ok lehet az, hogy a sötét szellemek hatásának van kitéve, akik azt szuggerálják önnek, hogy fáradt, és pihenésre van szüksége, csak azért, hogy elvonják az olvasástól. Hiszen mindkét könyv az ő eredetüket és tisztességtelen szándékaikat leplezi le.

 

4

A keresztényeknek és más szellemi irányzatok követőinek miért nehéz elfogadni ezt a könyvet? Többnyire miért a materialistákat fogja meg?

Mindenki számára kellett írnom, de azok a materialisták fogadják el a legjobban, akik gyanítják, hogy ezt a világot valami magasabb erő irányítja, és még nem hagyták magukat vallási társulások és eszmék által elcsábítani. Mintha várnának valamire, ami logikus és reális feldolgozásban közelíti meg az univerzum és az Isten lényegét. Mivel semmiféle dogmákkal nem voltak elferdítve, könnyebben el tudják fogadni az új szellemi ismereteket.

 

5

A Biblia olvasását ajánlja. Kényszerítsem rá magam, ha egyáltalán nem értem, és még csak nem is áll hozzám közel?

A Bibliát csak olyan olvassa, akinek mond valamit.

 

6

Az mit jelent, hogy átadja magát Isten akaratának?

Először is tudni kell, hogy mi Isten akarata. A Teremtő a teremtésben a szereteten kívül alkotó akarattal is megnyilvánul. Ez eredményezi az őstörvényeket, melyeket leegyszerűsítve Isten akaratának nevezünk. Szóval, aki ismeri az örök törvényeket, és ezek szerint él, az összhangban él Isten akaratával.

 

7

Könyvében a kis lényszerűeket mint odaadó szolgákat írja le, akik felelősségteljesen és szeretettel dolgoznak felettesüknek, bár még saját akaratuk sincs. Ez nem egyfajta rabszolgaság, ha állandóan csak dolgoznak, akarat és szabadság nélkül?

Ezt csak akkor látja így, ha földi perspektívából próbálja megítélni. Valójában ez teljesen másképp van.

A kis lényszerűek az Isten akarata által irányított lények sorában az utolsó, a legalsó láncszemet képezik. Felettük a nagy lényszerűek uralkodnak, akik közvetlenül lettek megteremtve, ami azt jelenti, hogy tökéletesebbek. Igazságosan és szeretetteljesen uralkodnak, mert közvetlenül Isten akaratának vannak alárendelve. Így földi tekintélyek uralmával nem hasonlítható össze. Azokat többnyire csak az ész irányítja, amiről már tudjuk, hogy a tökéletlen anyag megnyilvánulása.

A kis lényszerűek, mivel uralkodóikon keresztül közvetlenül Isten akaratára hangolódnak rá, sok energiával rendelkeznek, s így nagyon hatékonyak. A pihenés és a szórakozás számukra -mint az embereknél- új erő forrása, és így mindennel foglalkoznak, ami örömet szerez. Inkább a földi ember él rabszolgaként, még akkor is, ha szabad akarattal rendelkezik, mivel hagyta, hogy a helytelen eszmék és tekintélyek gúzsba kössék. Ezzel elzárta magát a magasabb segítségtől. Ha az ember önként, saját meggyőződésből aláveti magát Isten akaratának, mivel megértette, hogy ez javára válik, az nem jelenti azt, hogy szabad akaratát elveszíti.

 

8

A könyv teljesen megcáfolta a lélekről és a testről alkotott elképzeléseimet. Ez idáig ez a kettős értelmezés számomra teljesen megfelelt, de ön szerint az ember három részből tevődik össze - testből, lélekből és szellemből. Össze vagyok zavarva, nem tudom pontosan hová soroljam az értelmet, és hová az érzelmet.

Az értelem, bár az agy finomabb szüleménye, szintén a fizikai test része. Ezért az észbeli tudás a halállal megszűnik. Azok a gondolatok, melyek legalább részben át lettek érezve, a lélekben -mely hosszabb ideig, évszázadokig is él- megmaradnak. De a szellemben csak az marad örökre bevésve, amit az ember teljesen átérzett, mint például a csalódás, a fájdalom, az öröm vagy a bánat. Tehát szellemünket csak a mély átérzés formálja.

Valójában az ember még több részből tevődik össze, mint ez a három említett. A jelenlegi fejlődés szempontjából ezek ismerete még nem szükségeltetik.

 

9

Számomra igazságtalannak tűnik, hogy a teremtett és az ősteremtett szellemek azonnal tökéletesek, míg a földi ember az anyagiságban kénytelen megjárni a fejlődés hosszú útját. Egyeseknek már nem lesz ideje kifejlődni, és így a bomlásban elpusztulnak.

Ez nem igazságtalanság, ez a törvények szerint történik. Az emberi szellem-csírák az isteni sugárzás gyengébb részét képezik, ezért kezdetben tökéletlenek. Azonban van bennük egy rejtett kincs – a szellemi tökéletesség utáni vágy, ami az örökkévalóság kulcsa. Ezt a tökéletességet csak az anyagiságban lehet kifejleszteni. Ha itt nem törődnének velük magas szellemek és lények, akkor a legtöbb ember nem fejlődne ki az örök életre.

Ez az egyik további örök törvény, hogy az erősebbek és tökéletesebbek segítik a gyengébbeket. Ők az áldozatkész kertészek, akik a gyenge csemetéket nem dobják el, hanem nagy szeretettel és gondossággal termesztik és ápolgatják őket.

 

10

Elég hosszú időt vett igénybe, amíg az emberek többsége magáévá tette a társadalmi viselkedést szabályait. Ön viszont ezek ignorálására, a természetességre ösztönöz. Ez nem inkább visszaút?

Inkább arra gondoltam, hogy ne ítéljünk el másokat külső megnyilvánulások alapján. A sötétség hatására a viselkedést előnyben részesítjük a jellemmel szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minket jobban érdekel, hogy az adott személy külsőleg hogyan nyilvánul meg, mint az, hogy valójában milyen belül. Számunkra a forma fontosabbá lett, mint a tartalom.

Ezért ma nagyobb tisztelet élveznek azok, kiknek viselkedése kedves és barátságos, bár gyakran nélkülözi az igazságosságot, a nyitottságot és a felelősséget. Bár sok ilyen sima modorú híresség magas pozíciót tölt be, környezetükre tett hatásuk gyakran csak minimális, vagy esetleg destruktív.

 

11

Nem tudom mi az oka, hogy ma annyi a lelki és testi beteg, ha a múlthoz képest az egészségügy, a képzettség, és az életszínvonal is jóval magasabb.

A betegségek fokozott mértéke a felgyorsult karmikus megtisztítás következménye. Aki nem akar szellemi tudás által kiegyenesedni, annak a fájdalom és a szenvedés fejleszti a szellemét.

A másik ok a Föld bomlása, ami kötődik az emberi test anyagi és szellemi széthullásához. Betegségként is megnyilvánul, ha a testet nem sugározza át a jól fejlett szellem.

 

12

Ha már kevesebb húsevést tanácsol, miért a változatos étrendet protezsálja, nem pedig a tiszta vegetáriánust?

Már nincs idő az evéssel kísérletezni. Inkább a helyes szellemi ismeretekkel foglalkozzanak, hogy felkészüljenek a korai szellemi átalakulásra. Már semmi sem fontos annyira, mint az ember és a Föld gyorsan közeledő átalakulásának értelmét megérteni.

 

13

Az embernek miért van szüksége állandóan valamiféle egyesületekbe és csoportokba társulni?

Ezt az azonos nemű vonzásának törvénye okozza. Az ember azonos típusúak közelében boldogabb és erősebb, mivel az azonos gondolkodás, érdekek vagy tevékenységek közel hozzák őket. Az ilyen homogén csoportokban gyorsabb az előrehaladás, mint elszigetelt egyének esetében.

 

14

Akkor hogyan lehetséges, hogy a homogén vallási körökben dogmák jöttek létre, melyek tökéletlenségre és hanyatlásra utalnak?

Ezek a negatívumok a szellemi stagnálás, és a tudomány felületességének következményei, ha a csoport tagjait és tekintélyeit csak az egyforma érdek köti össze, például a kereszténység, nem pedig a tiszta szellemi tudás. A szellemi éberség és vitalitás elvesztése lehetővé tette, hogy velük nem azonos neműek -sötétek- tolakodjanak be feltűnés nélkül közéjük, akik aztán gondoskodtak arról, hogy dogmák szülessenek.

 

15

Abd-ru-shin óva int a meditációktól, jelenésektől és a médiumoktól. Jómagam is éppen ilyen módon kaptam sokszor valós információkat. Akkor meg miért?

Mindenki, így a médium is, kap információkat a Világosságtól is, meg a sötétségtől is, és egyáltalán nem kell tudnia róla. Valós üzenetek sötét hatásra is érkeznek, mivel a magas sötét szellemek tisztánlátók. Az ilyen praktikák használata kettős veszélyt rejt.

Először is, az ember nem tudja előre, hogy lentről vagy fentről kapta az információt. Gyakran csak akkor jön rá, amikor már túl késő.

Másodszor, amikor ilyen információforrásokra kapcsolódik, elveszti önállóságát, nem fejleszti eléggé szabad akaratát és intuícióját. Szelleme ellustul, mivel fontos döntések meghozásakor, új javaslatok és emberek vizsgálatakor nem kell erőlködnie.

 

16

Megmondaná, miért ismételjük állandóan ugyanazokat a hibákat, mintha semmit sem tanultunk volna, ha a tudatalattinkba be vannak vésve a múlt életek tapasztalatai?

A Földön már a gyermekkortól különböző társadalmi szabályok és szokások befolyásolják az embert, melyek fokozatosan korlátozzák és elferdítik. Az iskolában az észbeli nevelést preferálják a szellemi kárára, ennek következtében hátsó agyunk elsatnyul, pedig itt vannak tárolva a múlt életek tapasztalatai, melyekhez így nem juthatunk hozzá. Felnőtt korunkban meg önként alárendeljük magunkat a különböző filozófiai vagy vallási eszméknek, melyek megfosztanak attól, hogy a valóságot saját magunk érzékeljük, valósan lássuk és megértsük.

Hogy ezt az elferdült világot valahogy túléljük, és ne szenvedjünk feleslegesen, olyanná leszünk mint a többség - alkalmazkodóvá és szabadtalanná. Csak az örök törvények ismerete szabadíthatja meg az embert ezektől a buktatóktól, és a helytelen nézetektől.

 

17

Miután elolvastam a könyvet, az életemben minden még rosszabbnak tűnik. Azért vagyok kevésbé boldog, mert tudatosítom a dolgokat, amiket korábban a véletlennek tartottam. Ezzel mit lehet tenni?

Az ön esetében már a karmától és a sötét hatásoktól való felgyorsult megtisztulás van folyamatban. Annál könnyebben fogja viselni a visszatérő karma kollektív hatásait, melyek hamarosan lesújtanak az emberiségre.

 

18

Ez a könyv elrabolta a feleségem. Nem tudom, hogy miről szól, de azóta, hogy elolvasta teljesen megváltozott. Tudatában van annak, hogy családi zavarokat okoz?

Sajnálom, mert ez nem állt szándékomban. De mi lenne, ha ön is elolvasná a könyvemet? Lehet, hogy a változás önnél is megmutatkozna, és így kapcsolatukba beállna az egyensúly. Ha csak az egyik fél változik, az automatikusan diszharmóniához és problémákhoz vezet. Ha önnek fontos ez a kapcsolat, akkor két lehetőség között választhat: érdeklődhet, hogy mi változtatta meg a feleségét, vagy legalább ne vegye el életének új értelmét. Azzal csak azt bizonyítaná, hogy önben nincs elég megértés és szeretet a felesége iránt, és ez valóban megzavarhatja a kapcsolatot.

 

19

Megmondaná, miért van bűntudatom, ha minden vasárnapot ágyban töltök. Hiszen a Biblia szerint a hetedik napon csak pihenni kell.

Ha az egész heti munka és a kötelességek túlságosan kimerítették, akkor jó, hogy így regenerál. De ha ehhez a kényelemhez még szellemi képzés is járulna, akkor nem lenne bűntudata, vagyis kiegyensúlyozatlanság érzete. Ha ön kimerült, a testnek és talán az agynak is szüksége lehet nyugalomra, de a szellem biztos, hogy nincs túlterhelve. Még akkor is vételre képes, ha a test és az ész pihennek. A nyugalom napja legyen az Istené, akinek megismerésére szenteljen időt azzal, hogy valódi szellemi irodalmat olvas. Ebből következik aztán az élet és a belső hozzáállások átértékelése.

 

20

Miután elolvastam, gyakran támadnak kétségeim a könyv hitelességéről, pedig érzem, hogy ez tényleg igaz. Miért?

Ha úgy érzi, hogy a könyv igaz, akkor a kétségeknek mástól, valami kívülállótól - a sötét szellemektől kell származniuk. Ismerik az ön gyönge pontjait, és ott támadják meg. Próbálja a könyvet újra elolvasni, talán akkor majd sok mindent tisztábban fog látni. A sötétek már nem lesznek képesek arra, hogy kételyeikkel bizonytalanná tegyék, mivel az Igazság mélyebb ismeretével nagyobb bizalmat és erőt szerez, hogy megvédje magát a külső kétségekkel szemben.

 

21

Nemrégiben olyan gondolataim támadtak, hogy a sötéttel való harc és a gyorsított megtisztítás nagyon fárasztó. Inkább a könnyebb utat választanám - leélni ezt az életet szenvedés nélkül, és inkább bekerülni a bomlásba, mint örökké élni.

Úgy viselkedik, mint a győztes, aki utolsó erőfeszítéssel eljut a célig, és közvetlenül előtte feladja, bár tudja, hogy fáradozásának az örök paradicsomi lét a díja.

Azok, akik az élet értelmét nem akarták megismerni, kényelmességükért nem kapnak semmilyen jutalmat. Nem teljesítették létük célját, ezért nem lesznek örök szellemekké. Sok életet csak saját maguknak és szeretteiknek éltek, minden más idegen és közömbös volt számukra. Istennel szemben, aki sok életet ajándékozott nekik, hogy megszerezhessék az örök létet, nagyjából úgy viselkedtek, mint az a szegény ember, akinek ön rendszeresen pénzt ad kenyérre, de ő inkább cigarettát vásárol. Ez lerövidíti a szellemi tökéletesedésre szánt életet, és így nem jut el az örök létig.

 

22

Úgy érzem, hogy az én szellemi fejlődésemre egyre kevesebb idő marad. Bizonyos körülmények szüntelenül fennállnak, melyek ettől eltérítenek, és amiket nem tudok befolyásolni: a rengeteg tennivaló a munkahelyen, a gyakori és nem egyeztetett látogatások, a család és a barátok megnövekedett igényei. Ha végre időt szánok magamra, ezek a külső tényezők mindig megzavarnak. Mit tegyek, hogy ezen változtassak?

A fent említett hatásokat csak látszólag nehéz uralni. Bár ezek a sötétség gyakori megnyilvánulásai, melyek szinte már mindenkire így hatnak, ezekkel a korlátozásokkal szemben saját elhatározásból és az élet átszervezésével erélyesen fel lehet lépni. De ezt a változást akaró erős vágynak kell megelőznie, párosulva egy felfokozott képességgel, ami meg tudja különböztetni az élet lényeges és a lényegtelen dolgait.

 

23

Miért nevezi a Grál-üzenetet Új bibliának, a könyvét meg Új evangéliumnak?

Maga a szerző nevezte Új bibliának a Grál-üzenetet, mivel az ítélet idején ez a legaktuálisabb könyv, ami felkészíti rá az embert. Mivel a szerző tudatosította isteni származását illetve küldetését, teljes joggal nevezhette így.

Könyvemet nem én neveztem Új evangéliumnak. Írás közben engem Imanuel inspirált, hogy a régi világ lejárta előtt rajtam keresztül kapja meg az emberiség Isten legújabb üzenetét. Ezt a német Biblia erősíti meg, ahol Jézus beszéde az utolsó napokról egy kicsit másképpen hangzik, mint a mi Bibliáinkban.

Ott Máté evangéliumában, a 24. fejezet, 14. verse így szól: "Az új evangélium terjedni fog az egész világon, és akkor jön el a vég." A mi Bibliáinkban az új evangélium helyett ez az evangélium szerepel, vagyis nem hirdetik, hogy az emberiség a vég előtt Új evangéliumot kap. Ennek a fordításbeli különbségnek a felismerése megnyugtatott, hogy Imanuel üzenetét helyesen vettem.

 

24

Mi történik azokkal, akiknek nem lesz lehetőségük, hogy kapcsolatba kerüljenek az Új bibliával és az Új evangéliummal?

Ezek a könyvek csak segítik az ember spirituális átalakulását. Térképként szolgálnak, ami segít orientálódni a jelenlegi káoszban. Néhányan eljutnak a célig térkép nélkül is, mert több helyesen leélt előző élet során megteremtették a szükséges előfeltételeket.

Aki nem találta meg az örökkévalóságba vezető utat, az elszalasztotta a lehetőséget, hogy kihasználja a felkínált segítséget. Ilyen lehetősége már nem lesz, mert eljött a megtisztítás ideje, és felismerhetők a jelek, melyek ezt meghirdetik. Ha ezt valaki nem akarja látni, azzal nem késleltetheti az időpontot, csak saját magát fosztja meg az alapos felkészülés lehetőségtől.

 

25

A könyvben azt állítja, hogy a Föld a sötét szférákba süllyedt, ami lelassította a karma visszahatását. Akkor meg hogy lehetséges, hogy a karma már felgyorsult, ha a Föld még nem emelkedett magasabbra?

A karmától való gyorsított megtisztítást az Ember Fiának Csillaga okozza, ami felgyorsítja az ítéletet. Láthatatlan sugaraival mindent felerősít - jót és rosszat egyaránt. A hatás eredménye az, hogy minden a felszínre kerül, és megnyilvánulásában felerősödik. A rossz elpusztítja magát, a jó magasabb szellemi segítségeket vonz az emberhez. Így készülünk mindannyian -tudatosan vagy öntudatlanul- az ítéletre.

 

26

A könyvben arról ír, hogy űrbeli helyzetének köszönhetően a Föld fontos pozíciót tölt be, mivel a világos bolygók közt a legalsó. Ez azt jelenti, hogy mi, emberek is fontos szerepet játszunk?

Igen. A feladatok rendkívüliségét az alaperő feldolgozása adja, aminek a teremtés minden szintjén keresztül vissza kell térnie a magasságokba. Sajnos, az emberek ebben a szerepben csalódást okoztak, és így lerántották bolygójukat a sötét szférákba. Ahelyett, hogy tiszta életükkel minőségi módon dolgozták volna fel az alaperőt, és így megbízható őreivé lettek volna az univerzum világos határainak, hagyták magukat alulról jövő különféle kísértések által rossz útra csábítani. Így olyan szellemeknek is megnyitották a határokat, akinek semmi keresnivalójuk nem volt a Földön. Akik aztán itt gond nélkül letelepedtek, néhányan ide is inkarnálódtak, hogy minél több embert csábítsanak el. Általános káoszt és a bomlást okoztak, melynek következtében az alaperő lefelé, a sötét szférákba terelődik.

 

27

Naprendszerünk összes bolygóján hozzánk hasonló emberek élnek?

Igen, de sokkal szebbek, mivel magasabb szellemi szinten állnak. Tekintettel az eltérő éghajlati viszonyokra, és a lakosság fejlettebb szellemi szintjére, ott az élet minőségileg más, jobban éteri. Csak a bomlásnak indult sötét bolygókon élnek csúnya, deformált emberek és szellemek, bár néha technikailag fejlettebbek. Ők azok, akik a földi embereket vizsgálják, boncolják és elrabolják. Ezek a sötétek nem tudtak eljutni semmi más világos bolygóra, csak a miénkre, mivel az ő terepükre süllyedt.

 

28

Az űrhajósok miért nem erősítették meg, hogy a Holdon is élnek emberek?

Nem lakott, hanem sivatagi területen szálltak le. Ez felső irányításra történt így, hogy ne találkozzanak a holdlakókkal. Civilizációnk erre még nem elég érett.

 

29

A bolygók száma minden naprendszerben egyforma?

Igen. A kozmikus törvényszerűségek szerint mindegyik úgy formálódik, hogy tizenkét bolygóból és egy napból áll.

 

30

Naprendszerünkben is vannak alacsony, sötét bolygók?

Igen, azok, amelyek hiányoznak. Már bomlási pályára kerültek, ezért nem ismerjük őket. Ha a földi emberek nem kapnak észbe, és nem lépnek a helyes szellemi fejlődés útjára, bolygójukkal együtt szintén úgy végezhetik.

 

31

Miért jöttek az Isten fiai éppen a Földre, ha annyira romlott?

Hát éppen azért. A Föld lakói az egész teremtésben veszélyeztetik az alaperő körforgását. Ahhoz, hogy megértsék milyen komoly katasztrófát okoztak, több szellemi ismeretet kaptak, mint a többi világos bolygó. Istenen kívül már senki sem lenne képes e tudás átadásakor legyőzni a sötétség erős hatását. Ezért küldte ide fiait - Jézust és Imanuelt.

 

32

A könyv szerint a bolygók a lényszerűek segítségével népesednek be, de csak akkor, ha a legfejlettebb állatokat szellemi csírák termékenyítik meg Ez ily módon történik minden kozmikus testen?

Nem. Néhány bolygót közvetlenül az emberek alapítanak és népesítenek be, ha már a szellemi és a technikai fejlődés magasabb stádiumába jutottak.

 

33

A könyvből merített ismeretek alapján az egész teremtés elrendezését tölcsér szerűnek képzelem. Jól gondolom?

Igen. A legmagasabb világok a legnagyobbak, és a legalacsonyabbak a legkisebbek. Mivel kör alakúak, tölcsért vagy kúpot képeznek, melynek az alsó része egyre sűrűbb és kisebb. A Föld a világűr utolsó világos bolygója, bár már bomlási pályára süllyedt. Alatta már csak bomlásban lévő bolygók találhatók, ahol ugyan még van élet, de szellemileg és testileg lassúbb, anyagibb és nehézkesebb. Karmikusan túlságosan leterhelt szellemek fejlődése szempontjából van értelme, de csak az utolsó ítélet idejéig - amikor az egész anyagiság elbomlik.

 

34

Miért gyorsul olyan szörnyen minden?

Közeledik az ítélet csúcsa, és a hozzá kötődő szellemi átalakulás. Először azonban a negatív karmától való egyéni megtisztulásnak kell megtörténnie. Aminek a megszenvedésére és tökéletesítésére a törvények szerint évszázadok illetve évezredek lettek volna szükségesek, annak most mindössze néhány hónap alatt kell lejátszódnia.

 

35

A szellemek az asztrálban és a finomanyagúságban is szervezettek?

Mindent a Teremtő és az ő segédei irányítanak. Senki sincs magára hagyatva, mert minden szellem élő része az egésznek. Még a sötét szellemeket is világos szellemek irányítják, de mivel az Antikrisztust fogadják el Istenüknek, ezzel saját magukat zárják ki az Isteni segítségből.

 

36

A paradicsomban hogyan végezhetnek bármiféle tevékenységet az angyalok, ha ők anyagtalanok?

A természet, az épületek és a tárgyak csodálatos világa veszi őket körül éppen úgy mint nálunk, csak ott minden szebb és tökéletesebb. Emberi szempontból éppen úgy anyaggal vannak körülvéve, mint mi. Az azonneműség törvénye szerint ez számunkra láthatatlan és érzékelhetetlen, mivel finomabb, mint a mi anyagunk.

2011.
By: Fresh Joomla templates