Imanuel eljövetele

o2

Imanuel eljövetele

 


 

Miután megjelent a második könyv Örök törvények - Szellemi átalakulás címmel, sok kétség és sok kérdés merült fel Imanuel anyjának szellemi származásával és szokatlan terhességével kapcsolatban.

 

Ezeket most megpróbálom elmagyarázni, kibővíteni és egy tömör egészbe összefoglalni azon próféciák alapján, melyekben megemlítődik Imanuel - a Szent Szellem – az ezeréves birodalom királyának születése, és amelyek egyúttal ismertetik az ő anyjának származását. Figyelembe kell venni, hogy az összes régi prófécia csak szimbólumokban íródott, és idővel, amikor közeledett a beteljesülés ideje, újabbakkal lettek konkretizálva és megvilágítva.

 

 

 

 

 

Ézsaiás próféta

 

Bár szinte az összes bibliai próféta jövendölt az ítéletről, a Messiás királyságát és királyát csak Ézsaiás próféta hirdeti név szerint – mint Imanuelt, mintegy 3000 évvel ezelőtt.

 

A 7. fejezet 14. versében így ír: "A szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Imanuelnek." Ebben az időben, kivéve a bukott arkangyalt - Lucifert és a bukott angyalokat, akik a Földre inkarnálódnak, hogy ártsanak az embereknek, senki sem tudta, hogy ki Imanuel.

 

Isten az ő eljövetelét már előre meghirdettette, mert előre látta, hogy az ő megszületése idején erre már nem lesz mód. Vagyis a próféciának a beteljesülés idejéig mintha konzervált, meg nem értett állapotban kellett volna maradnia. A sötét egyházi tekintélyek, az inkarnálódott bukott angyalok, kihasználták az Imanuel származására jellemző általános tudatlanságot. A bibliamagyarázatokban sikerrel azonosították Imanuel személyét Jézussal, hogy amikor majd Imanuelnek meg kell születnie, senki se értse, hogy ez egy másik Isteni személy, annak ellenére, hogy a hívek minden nap az ő nevében vetnek keresztet magukra - "az Atya, a Fiú és a Szentlélek (Szent Szellem) nevében", vagyis tudják, hogy Isten háromságának három tagja van - három személy képezi.

 

Imanuel személyének Isteni eredetét, és a teremtésben és a Földön betöltött szerepét az Igazság Szellemének - Abd-ru-shinnak kellett megvilágítania a Grál-üzenetben, közvetlenül az ő megszületése előtt. Ha már nem lehetett megakadályozni e könyv megírását, az egyház igyekezett legalább a szerzőt megkérdőjelezni és elutasítani. Hiszen azt leplezte le, amit az egyház összezagyvált, és a nyilvánosság előtt évszázadokon át rejtegetett.

 

Az említett Ézsaiás kijelentésben ("A szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Imanuelnek.") Imanuel anyja a szűz szóval van meghirdetve, ami arra utal, hogy földi férfi nélkül fog megfoganni. Erre a szűz fogantatásra az ő anyagtalan terhessége a bizonyíték. Ennek ellenére megfelelő módon gyermeket fog szülni, akit Imanuelnek nevez. Azt, hogy ez a fiú lesz az ezeréves birodalom királya - a Messiás, megerősíti Ézsaiás próféta könyvének teljes I. része, amelyből ez a kijelentés származik.

 

 

János Jelenései – az Apokalipszis

 

Ez a 2000 évvel ezelőtt íródott prófécia, mintha Ézsaiás Imanuelt meghirdető próféciájának az egyenes folytatása lenne, mert pontosítja az ő megszületésének körülményeit, és az ítélet eseményeit is.

 

12. fejezet, 1. vers: "Nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a Napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Terhes volt és fájdalmában kiáltozott, mert közel volt a szülés ideje."

 

A szöveg rámutat, hogy ez a terhes asszony nem egy fiatal lány lesz, akinek még nem voltak gyermekei, mert már nem a szűz nevet viseli, hanem azt, hogy asszony. Ez azonban nem érvényteleníti az előző próféciát, mert tényleg szűzként fogan és szül, vagyis földi férfi nélkül. Az asszony szó csak azt jelenti, hogy ez érettebb korában fog történni, negyvenes évei végén, ahogy ezt Szibilla és a 3. fatimai üzenet is hirdeti.

 

A tizenkét csillag az asszony a fején az ő magas szellemi származására utal, hogy tizenkét teremtés királynője, mivel Imanuel felesége, aki az isteni Grál-vár királya. E szimbólum pecsétjét az asszonynak kellett feltörnie, küldetésének teljesítése során. A szimbólum megértéséhez szükséges kulcs a Grál-üzenetben és az Örök törvényekben található. Mindkét könyv megnyitja az egész teremtés felépítéséhez és az egyes világokhoz vezető kaput.

 

„A sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét.“

 

A sárkány, vagyis a finomanyagú testben lévő Lucifer igyekezni fog, hogy elpusztítsa Imanuelt nemcsak mihelyt megszületik, hanem még a terhesség alatt, méghozzá természetfölötti módon - fekete mágiával. Ezért a 2. versben az áll: "Terhes volt és fájdalmában kiáltozott...". Isten olykor megengedi az anya ilyen jellegű bántalmazását, mert aztán az említett mágust olyan csapás éri, aminek következtében természetfeletti képességei jelentősen meggyengülnek.

 

„Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel (Isteni törvényekkel, melyek oly szilárdak mint a vas) fog uralkodni minden nemzet fölött.”

 

A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához.”

 

Amikor már a gyermek ittléte a Földön kockázatos, veszélyes lesz, ha az emberiség többsége a sötétség hatására nem akarja őt elfogadni, akkor sor kerül az ítéletre – a megtisztításra, ami különválasztja az embereket olyanokra, akik képesek a szellemi átalakulásra, és azokra, akik nem képesek az új korszakban élni. Ezek a helytelen nézetek hatása alatt, vagy mert kételkednek, nem tudják elfogadni az Új Messiást. A gyermek el lesz ragadtatva a teremtés magasabb szféráiba, biztonságos helyre, ahol kivárja bolygónk pusztulását és felújítását. (a kép a 38. oldalon látható)

 

Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy őt ott táplálják ezerkétszázhatvan napig.”

 

Miután az Isten elragadja Imanuelt a Földön teljes mértékben győzedelmeskedik a sötétség, hogy okuljanak azok, akik vele szemben alul maradtak. Imanuel anyja addig fogja vezetni az üldözött nemzetséget, amíg ez lehetséges lesz. A kritikus pillanatban ő is el lesz ragadtatva a gyermekhez, de nem a pusztába. Ez csak egy képletes kifejezés, ami arra utal, hogy nem a földi emberek között fog élni (a kép a 37. oldalon látható), mert a Földön nem lenne biztonságban. A megtisztítás után letétetnek a Sion hegy tetejére Jeruzsálemben.

 

 

 

Az érem

 

A Teremtő előre látta, hogy az első megtisztítás előtt a sötétség győzedelmeskedik a fény fölött a Földön, ami az emberek elferdültségében és elcsábítottságában nyilvánul meg, hogy a hazugság közelebb fog állni hozzájuk és érthetőbb lesz számukra, mint Isten Igazsága. Annak érdekében, hogy segítsen azoknak, akik szenvedés és megaláztatás árán is ellenállnak a sötét kísértésnek, mintegy 150 évvel ezelőtt új próféciát, illetve látomást küldött a Földre. Nem írott formában, hogy ne lehessen megváltoztatni. Az asszony képét az emberek egy medailonon materializálták, amely a keresztények kedvenc függőjévé lett. Az érem értelmezését azonban az egyház ebben az esetben is, mint mindig, "kiigazította", és így elterelte a figyelmet a valódi jelentésről.

A medálon lévő asszony képe (3. oldal, "A harmadik fatimai üzenet" részben) a tizenkét teremtés királynőjét szimbolizálja, amit a hátsó oldalon megerősít a tizenkét csillag. A csillagok az Apokalipszisben említett személyhez kötődnek, vagyis az ezeréves birodalom jövendő királyának anyjához.

 

A medál pontosítja Imanuel anyjának további feladatait. Ezek közül az egyik az, hogy figyelmeztesse az embereket a legnagyobb -bár rejtett- ellenségre: a sötétségre, amit a medálon a kígyó ábrázol. A széttaposott fejű kígyó az asszony lába alatt megerősíti, hogy sikerül neki legyőzni Lucifer hatását. A glóbusz egy kisebb részén áll, mert csak a Föld kisebb része lesz megszabadítva a sötétségtől – lesz kiemelve a bomlás szférájából. Az asszony másik feladata az, hogy új nemzedéket neveljen – olyan népet, mely védelmezni fogja a Földön a kis Imanuelt. Imanuel anyjának ezt a feladatát az Apokalipszis is megerősíti (12 fej. 17. vers), ahol az áll, hogy az asszonynak utódai lesznek.

 

Amellett, hogy a medál kibővíti az ő feladatait, meghirdeti a választott nép vezetőjét is, aki -szellemi feladata ellenére- inkább földileg fog működni. Az ő demokratikus kormányának köszönhetően, bár a sötétség korában kifelé tökéletlennek tűnik, az ő feladata, hogy Imanuel és az új nemzedék védelmezője legyen. Más vezető kormányzása azt eredményezné, hogy Imanuel népének üldözése valamint az ítélet terminusa felgyorsulna.

 

A kettős kereszt nagyobbik karjára akasztott M betű (3. oldal, "A harmadik fatimai üzenet" részben) azt hirdeti, hogy ez a politikai vezető az újból inkarnálódott Mózes lesz. A kisebbik kar Imanuel anyját és az új nemzedéket szemlélteti. Mivel ezt a nagyobbik kar hordozza, ami azt jelenti, hogy függ a nagyobbik kartól. Ezért a sötétek a politikában igyekeznek támadni és tönkre tenni Mózes kormányát, hogy ezzel megfosszák a választott népet az Isteni védelemtől.

A két szív a kereszt alatt arra utal, hogy Isten mindkét követe a Földre inkarnálódik. Magas lényekről van szó, akik közvetlenül Istentől küldettek, mivel a kettős kereszt Isten Háromságán áll. Három kékszínű domb ábrázolja, ami az eget és nem a Földet szimbolizálja. Mindkét Isteni követ vezetőként fog működni a választott nemzetben, azért van a szívek fölött két kis korona. A nő mint szellemi vezető, a férfi mint politikai. Ezért a választott népben a politika és a szellemiség ma kéz a kézben együtt halad. A mi valódi vezetőnk tiszta és őszinte munkatársai illetve hívei alkotják az egyik áramlatot, Imanuel anyjának támogatói a másikat, melyek az Istentől oltalmazott választott néppé egyesülnek.

 

Mivel az egyház nem tudta megakadályozni világszerte az érmék verését, akkor legalább elferdítette a magyarázatot, olyan értelemben, hogy a medailonok Jézus anyját, Máriát ábrázolják, akit így felruháztak az Isten Anyjának származásával és feladatával, bár a valóságban ezeket nem teljesítette.

 

Sokan nem tudják, és ezért nem is értik, hogy miért van manapság annyira rossz és igazságtalanság. Az ítélet csúcskorára ugyanis a bukott angyalok -Jézus és az Igazság Szellemének közvetett gyilkosai- is inkarnálódtak, hogy jóvá tehessék múltbeli hibáikat. És így a választott népben található az újra inkarnálódott Júdás, Hitler és más hasonló típusú ismert személyiség. Csak hogy ők, ma épp úgy mint annakidején, rágalmazással és becsmérléssel támadják Isten követeit, hogy senki se ismerje fel őket, és senki se higgyen nekik.

 

Ezúttal azonban a választott nép nem vall oly mértékben kudarcot, mint ahogy ez a múltban megesett. Csak a kisebbik része vall kudarcot. Ezek közé azok tartoznak, akik saját felszínességüknek köszönhetősen a hamis politikai és szellemi vezetőkre kötődtek.

  

A fatimai jelenés

 

150 évvel ezelőtt a sötétség már olyan befolyással bírt a Földön, hogy még a legmagasabb szellemeket is elcsábította, ahogy ezt Isten előre látta. Már nem voltak képesek teljesíteni a hírnök szerepét, hogy meghirdessék az új Messiás – Imanuel eljövetelét. Ezért a Teremtő újabb szellemi segítséget küldött: az Őskirálynő – az Isten Anyja jelent meg Portugáliában - Fatimában, hogy a 3. üzenetében meghirdesse Imanuel eljövetelét.

 

Amikor a sötét papok az ő kijelentéseit is megmásították, egyedi javaslattal állt elő, amit az akkor 10 éves Luciának kellett megvalósítania. 1917-ben, az jelenés megtörténtekor, saját maga foglalta írásba az üzenetet, hogy Imanuel meg fog születni a választott népben, és ezt egy lezárt borítékban átadta -egy egyházi méltóságon keresztül- a pápának. A borítékot a pápa utódjának csak 1960-ban kellett felnyitnia, és üzenetet a világ nyilvánossága elé tárnia. Sötét környezetének hatása alatt az akkori pápa ezt a feladatot csak félig teljesítette. Saját embereinek szűk körében kinyitotta a borítékot, de a tartalmát nem hozta nyilvánosságra.

 

38 év titoktartása után Imanuel leendő anyjának sikerült feltárnia a 3. fatimai üzenet tartalmát. Istenhez való kötődésének köszönhetően kinyitotta az üzenetet, hogy ezzel megerősítse saját identitását, és a választott nép küldetését is.

 

A fatimai üzenetet csak az első könyv megírása után tárta fel, melyben hírül adta  Imanuel eljövetelét, bár akkor még nem tudta, hogy Szvanhilda az Őskirálynő ős-szellemi része. Azzal, hogy Imanuelt korábban hirdette, mint ahogy feltárta a 3. fatimai üzenetet, csak megerősítette, hogy ő az igazi, mert rendelkezik minden olyan jellemzővel, aminek alapján Imanuel anyja felismerhető. Hiszen csak a 3. fatimai üzenetben van már világosan -nem csak szimbolikusan- leírva, hogy a Földön megtestesült Isten Anyja - az Őskirálynő lesz az, és arról lesz felismerhető, hogy terhessége szokatlan lesz, és hogy megírja az Új evangéliumot.

 

Az Új evangélium lehetővé tette, hogy rövid időn belül sikerült neki összegyűjteni az elcsábított szlovák nemzet egy részét, és kivonni őket a hamis vezetők és irányzatok hatása alól. Imanuel anyjának nem az a feladata -mint néhányan magyarázzák-, hogy "mindenkit a saját oldalára állítson." Az ő könyvei csak azokat szólítják meg, akik az általános káosz ellenére megtartották a tiszta vágyat egy más élet iránt, és minden lehetséges módon védekeznek a sötétség hatásával szemben. Mivel az emberiség nagyobbik része egyáltalán nincs tudatában annak, hogy a sötétség elcsábította, ezért addig nem lehet elvárni, hogy szellemileg átalakulnak, amíg ezt meg nem értik.

 

A választott nemzetben él a legtöbb tiszta, szellemileg fejlett ember, de számos elcsábított is, akik szintén képesek lesznek a szellemi átalakulásra, de csak akkor, ha szó szerint a saját bőrükön fogják érezni, hogy becsapták őket. Akkor majd felélednek a káprázatból, melyben most látszólag jól megvannak.

 

Most Imanuel anyjának különös terhességével folytatnám a magyarázatot, hogy bebizonyítsam, hogy az örök törvények szerint történik. Éppen az én első könyvem, az Örök törvények - Új nemzedék váltotta ki a legtöbb kétséget a terhesség hitelességével kapcsolatban, melyben cáfoltam, hogy Mária, Jézus anyja, megfoganhatott volna a Szent Szellem által.

 

Ennek ellenére a másik könyvben azt írom, hogy Imanuel anyja valóban a Szent Szellemtől fogant, mert ez Isten által így volt tervezve, és Ézsaiás próféta által így lett meghirdetve.

 

Hogyan kerülhetett sor, Isten törvényei szerint, az Istentől való fogantatásra? Ehhez a művelethez mindkettőnek egy közelítő lépést kellett tennie. Imanuelnek lejjebb kellett ereszkednie, Szvanhildának meg feljebb, hogy az anyagtalan szinten találkozzanak.

 

Azt már tudjuk, hogyan sikerült Szvanhildának az első könyv írásakor, amikor meghirdette Imanuelt, legyőznie a sötétség finomanyagú hatását. Imanuel lénytelen sugarának köszönhetően Szvanhilda szelleme összekapcsolódott az ő szellemével, és ezzel az ős-szellemi Szvanhilda egy részéből új személyiség jött létre - Imanuel felesége. Ily módon szellemileg megerősödve, az azonneműség törvénye szerint, képes lett a fogantatásnál a szellemi kapcsolatra az Isten Fiával - Imanuellel.

 

Mivel a megtermékenyítésre a finomanyagúság fölött került sor, a magzat fejlődése azonnal nem látható illetve fizikailag nem kimutatható. Hiszen az anyagtalan fogantatás és a terhesség nem történhet ugyanúgy, mint az anyagi - a földi. Bizonyos időbe telik, míg a magzat láthatóvá válik és materializálódik.

 

Ahhoz, hogy a szellemi fogantatás egyáltalán megtörténhessen, az azonneműség törvénye szerint, Imanuel anyjának olyan lénynek kellett lennie, akinek a szelleme legjobban hasonlít az Istenére, és ez az Őskirálynő. Mivel ő az isteni birodalomban Imanuel anyja, nem lehetett egyúttal a felesége is. Új lénynek kellett létre jönnie, de az ő szelleméből. Az ősteremtett Szvanhilda, a Hattyúszüzek vezetője, az Őskirálynő részeként már korokon keresztül az isteni és az ősteremtett birodalom határán szűzként működik. Hasonlóképpen az Őskirálynő is feljebb működik - a lénytelen és az isteni birodalom peremén. Ezidáig mindketten szüzek voltak, mert az isteni szférában a lények nem párosodnak. Bár az Őskirálynő az ős-szellemi Parszifal anyja, ő nem az Istennel való párosodás által lett teremtve, ezért szűz maradt. Ahhoz, hogy Szvanhilda szelleme elhagyhassa az anyagiságot és Imanuelhez kapcsolódhasson, szükséges volt, hogy az ő ős-szellemi része az igényes földi feladat teljesítésével és Imanuel lénytelen sugara által szellemileg megerősödjön.

 

Egy asszony - egy emberi szellem, az azonneműség törvénye szerint, nem tudta volna legyőzni a bukott arkangyal finomanyagú befolyását, és a szelleme sem tudott volna felemelkedni -anélkül, hogy a Földön meghalna- a finomanyagúság fölé.

 

Jézus és Abd-ru-shin anyjának esetében, a terhesség közepén az ős-szellemi anyák, Mária és Terézia, segítettek Isten szellemének belépni a földi anyák testébe, mert az emberi szellem nem kapcsolódott Isten szelleméhez, ahogy ezt Abd-ru-shin hangsúlyozta a Grál-üzenetben. Ezért náluk nem is kerülhetett sor anyagtalan fogantatásra.

Imanuel anyjának a küldetés teljesítése előtt nem kellett tudnia magas származásáról, sem jövőbeni feladatairól, hogy élete során tökéletesen összeolvadjon az emberekkel, és egynek érezze magát velük. Az emberi tapasztalatok hozzásegítették, hogy jobban megértse a választottak elcsábítását, mivel saját magán jól megismerte a sötétséget.

Az örök törvények szerint a szellemi – anyagtalan világokban minden Istentől való szó egyúttal cselekedetté lesz, azonnal tetté formálódik. Az anyagiságban a gondolat és a szó megvalósulásához több időre van szükség, mivel nagyobb akadályt kell leküzdenie - a durva anyagot.

Imanuel születésének terminusa nem szükségszerűen az anyagban érvényes törvények szerint valósul meg, mert attól az időponttól fog függeni, ami alkalmasnak mutatkozik a Lucifer elleni harcra. Az apa - Imanuel maga határozza meg, hogy mikor lesz megfelelő az idő, hogy a gyermek megszülessen. Az anyagtalan terhességet elsősorban azért tartja fenn, mert a terhesség közben a sötét arkangyal mágusain keresztül finomanyagúlag hat Imanuel anyjára, hogy megölje őt és a gyermekét is. Hiszen a fekete mágiában ismertek olyan esetek, hogy finomanyagúlag gyilkoltak, akár távolról is. Lucifer erős szellemi befolyását csak nálánál szellemileg magasabb lény képes legyőzni, és csak az Őskirálynő ilyen, mivel korábban formálódott meg, mint ő. Imanuel anyjának anyagilag kimutathatatlan terhességére tehát szükség van – védelemként, hogy a még meg nem született Imanuel ne legyen elpusztítva.

 

A születés idejét senkinek nem kell előre tudnia, ahogy nem tudta előre senki az ő fogantatásának idejét sem. Imanuel megszületése után jön Isten harca Luciferrel, aminek a következményei megnyilvánulnak az anyagi szinten is, égi jelenségek és katasztrófák formájában.

A gyermek csak a születés után materializálódik majd, amikor a sötétség egy része -főleg a finomanyagú szinten- ebben a harcban el lesz gyengülve. Az embereken fog múlni, hogy milyen sokáig fognak ellenállni a sötétség maradékának, és ennek megfelelően lesz Imanuel hosszabb-rövidebb ideig a Földön. Hiszen az Isten teljesíti, amit ígért. Akik várják őt, azoknak megmutatja magát, hogy lássák, hogy az ítélet, és az ezeréves birodalom az ő fizikai eljövetelével valóban megvalósul.

 

Imanuel születése földi szempontból csodaként fog hatni, amikor az orvosilag nem bizonyítható és külsőleg láthatatlan terhességből anyagilag látható gyermek születik. Azonban mégis más lesz, mint egy átlagos, ragyogni fog, és magában hordozza majd azokat az isteni jeleket, melyeket Jézus is viselt.

 

Ha az Isten előre bejelentette volna, hogy milyen lesz Imanuel anyjának a terhessége és a szülése, a sötétek azt állítanák -ahogy azt mindig is teszik-, hogy hasonló terhesség és szülés már sok esetben történt, sőt, hogy ők ennek tanúi voltak, csak azért, hogy kétségbe vonják Imanuel isteni származását és természetfeletti fogantatását.

Senkinek sem lehet ilyen terhessége, még a magas földi szellemeknek, vagy a bukott angyaloknak sem, és aki ezt állítaná az csalni fog, csak azért, hogy a hamis messiásra terelje a figyelmet.

 

Mi a különbség Jézus és Imanuel anyja között? Amikor az első könyvemben azt írtam, hogy Mária nem a Szent Szellemtől fogantatott, nem állt szándékomban megtagadni az ő küldetését. Mária valóban az Isten fiának – Jézusnak volt a földi anyja. Abban az időben azonban nem volt szükséges, hogy az ő fogantatása természetfeletti, vagyis csak szellemi legyen. Ezért ilyen küldetéssel -hogy Isten fiának földi anyja legyen-, az emberi szellemek közül csak a legtökéletesebb nő inkarnálódhatott. Az ő tökéletességének és tisztaságának köszönhetően a terhesség közepén, e magzati testbe emberi szellem helyett Isteni szellem lépett - Isten szeretetének lénytelen részéből.

Tudjuk, hogy a bukott arkangyal fizikai megsemmisítése nem volt Jézus küldetése, ahogy ez Imanuel esetében meg van hirdetve. Jézusnak csak a tanításával kellett meggyengítenie Lucifer hatalmát. Ezért a bukott arkangyal számára nem volt annyira veszélyes, hogy már a terhesség alatt Jézus életére törjön. Ebből az okból kifolyólag az ő anyjánál, Máriánál, nem is volt szükség természetfeletti, anyagtalan fogantatásra, ahogy ezt Abd-ru-shin hangsúlyozza a Grál-üzenetben.

 

Ha most a "jó" keresztény felháborodottnak érzi magát, és szeretné azt mondani, hogy ez hazugság, akkor próbáljon a Bibliában csak egy olyan mondatot találni, amelyik az ószövetségbeli próféták által előre meghirdette volna Jézus anyjának természetfeletti fogantatását! Ha ezt megteszi, akkor bizonyságot szerez, hogy eddig hagyta magát olyan hamis dogmák és értelmezések által félrevezetni, melyek történelmileg nincsenek alátámasztva.

 

Az Ószövetségben a szűz fogantatás egyetlen bizonyítékát csak Ézsaiás próféta jegyezte fel, ám ő egyértelműen azt írja, hogy Imanuelre vonatkozik. Az egyház annak érdekében, hogy az ókori próféták szerint bizonyítani tudja a saját kitalált dogmáját Mária szeplőtelen fogantatásáról, hozzácsatolta Máté evangéliumához, Jézus születésének leírásához, Ézsaiás próféciáját Imanuel fogantatásáról: "A szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Imanuelnek." Hogy ez az összekapcsolás az eltérő nevek ellenére passzoljon, az egyház kénytelen volt Jézus Imanuelnek is nevezni.

 

A történelemből tudjuk, hogy Jézus anyjának szabályos terhessége volt, ezért nem foganhatott szellemileg, ahogy a dogmák állítják, amit éppen most cáfolni lehet, ha összehasonlítjuk Imanuel anyának fizikailag kimutathatatlan terhességével. Mivel Mária szeplőtelen fogantatását, mint Isteni csodát, az egyház kellő módon meg is akarta indokolni, Jézus anyjából Isten anyját csinált, mert annyit ők is tudnak, hogy az azonneműség törvénye szerint egyedül ő képes az Istennel való földönkívüli fogantatásra.

Az Igazság Szellemének, a Grál-üzenet szerzőjének anyja is csak földileg, anyagilag fogant, pedig az Igazság Szelleme az inkarnálódott Szent Szellem volt. Mivel Jézushoz hasonlóan csak az Igével kellett pusztítania a bukott arkangyalt, Lucifer őt sem próbálta a terhesség alatt, vagy gyerekkorában likvidálni, ezért volt az ő anyjának is szabályos terhessége.

 

Imanuel születése és gyermekkora azonban, a próféciák szerint, a globális világkatasztrófához kapcsolódik, amikor néhány szakaszban el lesz távolítva a sötétség a Földről és a finomanyagúságból is. Ezért igyekszik Lucifer minden lehetséges módon meggátolni Imanuel fogantatását, a terhességet és a születést is. Hiszen minden megtisztítás során a sötétség számos képviselőjének már a bomlásba kell mennie!

A hamis Isten Anyja, aki hamis jelenéseken és médiákon keresztül a Szűz Mária - Jézus anyja néven jelentkezik, nem valódi szellemi személyiség, nem Jézus igazi anyja. Ezek csak asztrális képek és víziók, melyek segítségével alkotójuk -a mágus- igyekszik fenntartani a sötétség által kiépített Szűz Mária kultuszt.

 

Az egyház még azzal az állítással bizonyítja szellemi ferdültségét, hogy nem csak a Szűz Mária fogant meg szeplőtelenül, hanem ő maga is szeplőtelenül fogantatott! Így sikerült egy emberi szellemből olyan bálványt csinálni, aki sok hívő számára "egyedüli kapu az Istenhez". Nem tudják, hogy Szűz Mária asztrális képét a sötét illuzionista teremtette meg, aki így vonzza őket magához, lefelé, a bomlás alacsony szféráiba.

 

A valódi Isten anyja földi inkarnációja során, annak ellenére, hogy magas szellemi származású, egyáltalán nem kivételes személyiségként nyilvánul meg. A közönséges emberi asszonyok minden pozitívumával és negatívumával fel van ruházva. Ha nem olyannak mutatkozna, mint aki egy közülük, akkor nem lenne képes megérteni őket, és őt sem értené a környezete. Az ő magasabb szellemi ereje csak abban nyilvánul meg, hogy képes az Istenre kapcsolódni, és közvetíteni Isten akaratát a Földön, hasonlóképpen, mint egykor az ókori próféták, akik az isteni birodalomból származtak. De ma, bár ismét itt vannak, már nem tudtak ellenállni a sötétség nyomásának, és hagyták magukat elcsábítani szellemi feladatuktól. Ezért kellett egy náluk még magasabb lénynek eljönnie a Földre, hogy Isten ígérete - Imanuel megszületése valóban megvalósulhasson.

 

  

 

Az itt leírt tényeket Ézsaiás ószövetségbeli próféciájával erősítem meg. Három könyvből áll, melyek közül kettő -az I. és a III. könyv- az ezeréves birodalom királyát Imanuelt, az ő anyját és az ítéletet hirdeti.

 

A II. könyv egy korábbi időpontra – Jézus korára vonatkozik, mivel az akkori eseményeket, az ő küldetését, és az ő ártatlan halálát írja le.

Ám az egyház, a világos tartalom és felosztás ellenére, mind a három könyvet Jézusnak tulajdonította, hogy az egyházi tézis - Jézus azonosítása Imanuellel, a Biblia által bizonyságot nyerjen. Hiszen melyik hívő önálló annyira, hogy a Biblia elolvasása után más véleményt alkosson, mint amit a templomban tálalnak neki?

 

A próféciák szövegének időrendje mindegyik könyvben szándékosan szét van szórva, és nem teljesen világos, úgy mint az Apokalipszisben, és más ókori próféciákban. Senkinek nem kell pontosan tudnia, hogy mikor és mi történik.

 

Az I. és a III. könyv Imanuelről szóló szövegét, ami itt következik, a jobb érthetőség és a teljesség kedvéért lerövidítettem. Zárójelben apró magyarázatokkal bővítettem ki, melyek újra olvasásnál már szükségtelenek. A jobb áttekintés kedvéért a verseket nem jelöltem, csak a fejezeteket. A fejezetek szerint a szövegeket ki lehet egészíteni. A legújabb katolikus Bibliát használtam, mely apró részletekben eltér a többitől.

 

 

 

 

Ézsaiás próféta I. könyve

 

 1.  Halljátok meg egek, és vedd füleidbe Föld!

mert az Úr (az Isten) szól:

„Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam ,

(a választott nemzetet jobban megajándékoztam, mint más népeket)

és ők elpártoltak tőlem. (csalódást okoztak nekem)

Jaj, vétkes nemzet,

Elhagyta az Urat (megfeledkeztek Istenről)

Mire való nékem áldozataitoknak sokasága?

Bármennyit is imádkoztok,

én nem hallgatom meg:

vér tapad a kezetekhez!

Mossátok tisztára magatokat! (a karmától)

Tanuljatok jót tenni,

pártoljátok az elnyomottak ügyét,

törekedjetek igazságra.


Ha készségesen hallgattok rám,

(az örök törvények szerint fogtok élni)

e föld javaival élhettek,

De ha vonakodva elpártoltok tőlem,

fegyver (háború) pusztít el titeket.“

 

2.  Az utolsó napokban (a Nagy Megtisztítás előtt)

meg lesz szilárdítva az Úr házának hegye (Sion – az Isten hegye)

és özönlik hozzá valamennyi nép,

mert a tanítás Sionból jön.

(Isten Igéje Imanueltől)

 

Porba hajtja az ember büszkeségét,

mert az Úr magasztaltatik föl azon a napon

(azok fogják imádni, akik megfeledkeztek róla)

amikor fölkel, hogy megrémítse a Földet. (az ítélettel – a megtisztítással)

 

5.   Jaj azoknak,

(a hamis prófétáknak, vezetőknek és tanítóknak)

akik azt mondják,

hogy a rossz jó, és a jó rossz,

(akik elferdítik az Igazságot)

Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat!

Jaj azoknak, aki megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst,

de az igazak igazát elvitatják!


7. A szűz fogan (földi férfi nélkül)

és fiat szül, és nevezi azt Imanuelnek!

Mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni

a rosszat, és a jót tudja választani,(korai gyermekkorban)

pusztítva lesz a Föld.(háború Jeruzsálem vagy Szlovákia körül)

Hoz majd az Úr rád és népedre olyan napokat, amilyenek még nem voltak...

(katasztrófa – az ítélet napja)


 8. És mondá nekem az Úr: "Végy egy nagy táblát, és írd fel rá:

Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára!"

(váratlan villámháború Keleten)

Tanúkul magam mellé vettem Úriást, a papot és Zakariást,

és bementem a prófétaasszonyhoz,

aki fogant, és fiút szült(Imanuelt).

 

Akkor ezt mondta nekem az ÚR:

Legyen a neve: "Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára!"

(a név kifejezi a születés idejét)

Mert mielőtt a gyermek ki tudja mondani: "Apám és anyám",

(vagyis egy évnél korábban)

elviszik Damaszkusz (Szíria) gazdagságát

és Samária zsákmányát (Izrael kincseit)

Asszíria (Irak) királyának.

Azért rájuk hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét. (árvizeket)

 

9. A nép, amely sötétségben jár (elnyomott)

lát nagy világosságot. (az Istent)

Mert minden véráztatta köpönyeg (a sebesültek)

elég, és tűz martaléka lesz.

(a háború után jön a katasztrófa)


Mert egy gyermek születik nekünk.  (Imanuel)

Az uralom az ő vállán lesz,

és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Uralma növekedésének

és a békének nem lesz vége. 


Mert Izrael népének vezetői (a választott nemzeté)

hitetőkké lettek,

ám akiket vezetnek, tévútra  kerülnek.

Ezért ifjaiban sem gyönyörködik az Úr

mert mindnyájan istentelenek,

és minden száj bolondot beszél.

 

10. Mert ha annyi volna is néped, Izráel,

(a választott nemzet)

mint tengerparton a homok, (sok)

csak a maradéka (kis része)

tér meg. (válik meg a sötétségtől)

Mert elkerülhetetlen pusztítást(megtisztítást)

cselekszik az Úr, a seregek Ura

mind az egész Földön.

 

13. Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja!

Mint pusztítás jön a Mindenhatótól. (az Istentől)

És megrémülnek, riadtan néznek egymásra:

arcuk lángban ég.

Jön már az Úr Napja kegyetlenül, (az ítélet)

hogy pusztasággá tegye a földet,

és kipusztítsa róla a vétkeseket!


„Ezért az egeket megrendítem,

(égő csillagok és meteorok esnek majd a Földre)

és megindul helyéből a Föld!“

 

14. Megkönyörül az Úr, és ismét Izráelt választja

(megbocsát a választott nép elcsábítottainak)

Nyugalmat ad nekik földjükön (Jeruzsálemben)

Hogy leestél az égről, fényes hajnalcsillag!

(a bukott arkangyal már nem tér vissza az Istenhez)

Levágattál a Földre, népek legyőzője,

holott te ezt mondád szívedben:


„Fölmegyek az égbe, Isten csillagai

fölé emelem trónomat,

és hasonló leszek a Magasságoshoz.“

(úgy akart uralkodni a Földön mint az Isten)

Csakhogy az alvilágba vettettél, (a bomlás szféráiba)

mert elpusztítád országodat, 

(a Földet és annak lakosait)

gyilkoltad népedet.

(a csábítással a pusztulásba vitted)

Állítsatok vesztőhelyet az ő fiainak! 

(a bukott angyaloknak, mert a bomlásba mennek)


Ne örvendj oly nagyon egész Filisztea, (az új nemzedék)

hogy eltört a téged verőnek vesszeje,

(az egész sötétség még nem lesz elpusztítva!)

Mert a kígyó gyökeréről (aki megöletik)

vipera sarjad, (az ő felesége)

amelytől szárnyas sárkány származik.

(megszüli a hamis Messiást)

Az Úr veté meg a Sion alapját,

(a megtisztítás után hegyet emel Jeruzsálemben)

és oda menekülnek népe szegényei.

(ott Istentől védettek lesznek)

 

24. Ímé az Úr elpusztítja, felforgatja a Földet,

feldúlja felszínét és elszéleszti lakóit,

S olyan lesz a szolga, mint az ő ura.


Teljesen puszta a Föld, teljesen kifosztják,

megüresíttetik és elpusztíttatik.

Gyászol, hervad a Föld, 

gyalázatossá tették a lakói,

mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket. 

Ezért átok emészti a Földet,

és lakolnak a rajta lakók,

ezért megégnek a Földnek lakói,

és csak kevés ember marad meg. (az egyharmada)


Megrendülnek a Föld alapjai.

recseg, ropog, darabokra törik a Föld,

inogva reng a Föld.

Ide-oda tántorog a Föld, mint a részeg,

düledezik, mint a kunyhó,

és elesik, nem is kel föl többé.

(a Föld egy része elkülönül és mélyebbre esik a bomlás szféráiba,

a Föld többi része magasabbra emelkedik)


A seregek Ura (a népek Istene - Imanuel)

uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben,

s vénei előtt dicsősége lészen.

(bár még csak gyermek, tisztelik őt, mert ő Isten )

 

27. Azon a napon titeket, Izráel fiai,

egyenként fognak összeszedni

az Eufrátesztől Egyiptom patakjáig

(a választottak, az egész földről)

és leborulnak az Úr előtt (Imanuel előtt)

a Szent hegyen, Jeruzsálemben. (a Sionon)

Azon a napon megbünteti az Úr

kemény, nagy, erős kardjával

Leviátánt, a tekergő kígyót,(az inkarnálódott Lucifert)

és megöli a tengerben lakó sárkányt.

(a tengeri fenevadat, aki a hamis jelenéseket csinálja)

 

28. Így szól az Úr:

„A Sionra egy drága követ teszek le,

szilárd, erős alappal” (saját fiát - Imanuelt)

aki benne hisz, az nem inog meg.


Eltöröltetik a halállal kötött szövetségetek

(már nem lesztek halandók,

mert a földi élet több száz évre meghosszabbodik)

 

29. Ellenségidnek sokasága olyan lesz, mint az apró por

(olyan sokan lesznek mint a por)

Mint az erőszakosok hada (megtámadják Jeruzsálemet)

Hamar és hirtelen történik,

a Seregek Ura meglátogat téged 

(Imanuel megmenti a választottakat)

mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással,

forgószéllel, viharral és emésztő tüzes lángokkal.

(katasztrófával pusztítja el a Földet)

Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban,

vigadnak a szegény emberek,

Mert a zsarnok eltűnt, és a csúfolódó elpusztult,

és kiirtattak mindazok, akiknek gonoszságon járt az eszük.

(a katasztrófa során el lesz pusztítva a sötétség)


A tévelygő szelleműek megértik a bölcsességet

(az elcsábítottak rájönnek, hogy hol az Igazság)

és a zúgolódók levonják a tanulságot.

(az erőszakosok szenvedni fognak, hogy megtisztuljanak)

 

30. Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr,

akik tervet szőnek, de nélkülem,

(nem az Isteni törvények szerint)

és szövetséget kötnek, de nem szellemem által,

hogy bűnt bűnre halmozzanak!


Jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra,

bizonyságul örökre!

Mert pártütő nép ez, (az Istennek ellenszegülő)

apát megtagadó fiak, akik nem akarnak hallgatni az Úr tanítására (Isten Igéjére)

Kik ezt mondják a látóknak: (azoknak, akik szellemileg felébredtek)

„Ne lássatok!”(ne higgyetek az Igazságnak)

és a prófétáknak: „Ne prófétáljatok nékünk Igazat,

prófétáljatok csalárdságokat,

(mert azt jobb hallgatni)

térjetek le az útról, (hagyjátok magatokat elcsábítani)

vigyétek el előlünk Izráelnek Szentjét”

(ne beszéljetek nekünk a ti Istenetekről - Imanuelről)


Mivel megvetitek ezt az igét, (az Istenét)

erőszakban és csalásban bíztok,

azért e bűn olyan lesz tinéktek, mint a leomlással fenyegető hasadék,

(olyan gödörbe estek, ahonnan nehéz lesz kimászni)


Nagy hirtelen jő el a romlás

és a nép (a bűnös emberiség)

eltöretik, mint a cserépedény

mert az Igazság Istene az Úr;

boldogok mindazok, akik benne reménykednek!


Sion népe, mely Jeruzsálemben lakol,

nem fogsz te sírni többé,

könyörül rajtad az Úr,

kiáltásod szavára,

mihelyt meghallja, meghallgat téged.

 

31. Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért,

(akik a nagy országban keresik a segítséget)

lovakra támaszkodnak,

és a szekerek sokaságában bíznak,

és a lovasok nagy erejében.

De nem tekintenek Izráelnek Szentjére

(nem kérik Imanuelt, hogy segítsen)

és az Urat nem keresik.


Hiszen Egyiptom ember, nem Isten,

majd ha az Úr kinyújtja kezét, (és büntetni fog)

együtt pusztulnak el mindnyájan.


A Seregek Ura Jeruzsálemet:

oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja.

(Isten segítsége nagyobb a földinél)

Térjetek vissza ahhoz,

akitől oly nagyon elpártoltatok, Izráel fiai!


Elesik Asszíria, de nem emberi kardtól, (hanem katasztrófa által)

nem az ember kardja űzi el,

menekülés közben majd reszketnek az ő fejedelmei,

szól az Úr, akinek tüze a Sionon van, (a fia, Imanuel)

és a kemencéje Jeruzsálemben. (a választott nép)


32. Íme, az igazság szerint fog uralkodni a király, (Imanuel)

nem nevezik többé a bolondot nemesnek, 

és a csalárdot sem mondják tisztességesnek.

Majd ha kiöntetik reánk a Szellem a magasságokból,

akkor majd a puszta kertté válik.

A pusztában megtelepszik a jog,

és a kertben az igazság honol.

„Népem a békesség hajlékában lakozik majd,

biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban.“

 

33. Jaj neked pusztító, akit még nem ért pusztulás,

te rabló, akit még nem raboltak ki.

Ha befejezted a pusztítást, el fogsz pusztíttatni,

ha bevégezted a rablást, téged fognak kirabolni.


Aki igazságban jár és egyenesen beszél,

aki megveti a zsarolt nyereséget,

aki kezeit rázván, nem fogad el megvesztegetést,

az ilyen ember a magasságban lakozik majd, (a Sionon)

kenyerét megkapja, vize el nem fogy.

(mindenből lesz elege)


A királyt ékességében látják szemeid, (Imanuelt)

az Úr a mi bíránk,

az Úr a mi királyunk, Ő vált meg minket.

 

35. Amikor visszatérnek (a kozmoszból), akiket az Úr kiváltott,

ujjongva vonulnak a Sionra.

Örök öröm lesz fejükön,

és eltűnik a gond és a sóhaj.

 

 

 

 

Ézsaiás próféta III. könyve

 

 59. Nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadítson,

és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgasson!

Hanem a ti bűneitek választanak el titeket Istenetektől,

és a ti vétkeitek fedezték el orcáját

ti előttetek, hogy nem hallotok.


Kezeitek vérrel vannak beszennyezve

és ajkaitok hazugságot szólnak.

Nincsen (az), aki az igazság mellett szólna,

és nincsen (az), aki becsülettel ítélkezne. 


Művük a pusztítás műve,

gondolataik ártó gondolatok,

ösvényeiket elgörbítették.


Ezért van távol tőlünk a törvény,

és nem ér el hozzánk az igazság,

Várunk a Világosságra, és íme, sötétség, (az Istenre)

és a fényességre, és homályban járunk.

és tapogatózunk, mint akinek nincs szeme.


Törvényességre várunk, de nincs,

a szabadulásra, de távol van tőlünk.

Mert sok a bűnünk előtted,

és bűneink bizonyságot tesznek mi ellenünk,

mert gonoszságaink velünk vannak, és vétkeinket ismerjük:

megtagadtuk az Urat, és hűtlenül eltértünk Istenünktől.


Háttérbe szorul a törvény,

és távol áll az igazság.

Látta ezt az Úr és nem tetszék szemeinek, hogy jogosság nincsen.


Felöltötte az igazságot mint páncélt, 

és a szabadítás sisakja van a fején, 

mint köpenyt a bosszúállás ruháit öltötte magára.

A cselekedetek szerint fog megfizetni,

eljön mint egy sebes folyam,

eljön Sionhoz mint Megváltó, (a szabadító)

és azokhoz, akik megtérnek a bűnöktől. 

 

60. Kelj fel, tündökölj, mert eljött a te Világosságod,

(visszatért a kis Imanuel)

és rád ragyogott az Úr dicsősége!

Mert íme, sötétség borítja a Földet,

és sötétség a népeket, (a megtisztítás után minden el van pusztulva)

de fölötted ott ragyog az Úr (a Sionon)

és dicsősége meglátszik rajtad.

Népek jönnek a te Világosságodhoz,

és királyok a rád ragyogó fényességhez.

Idegenek építik várfalaidat,

és királyaik szolgálnak néked. 

(idegenek segítenek felépíteni Jeruzsálemet)

Mert az a nép és ország,

amely nem téged szolgál, elpusztul, 

és neveznek téged az Úr Városának, (Jeruzsálem)

Izráel Szentje Sionának. (az Úr Hegye)


Híre sem lesz többé országodban erőszaknak,

határaidban pusztulásnak és romlásnak,

és kőfalaidat szabadításnak hívod.

Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod,

és fényességül nem a hold világol néked,

hanem az Úr lesz a te világosságod,

és gyászod napjainak vége szakad.


Egész néped igaz lesz, (a választott nép)

örökre birtokában lesz az ország.

A legkisebb lesz törzsé,

(a kis Imanuel lesz a vezér)

a legkevesebb hatalmas néppé.

(a szlovákok - választott néppé)

Én az Úr, a kellő időben ezt felgyorsítom.

 

61. Az Úr szelleme van én rajtam,

(Imanuelen, az ítélet végrehajtóján)

mert felkent engem az Úr,

(az Atya Isten bízta meg, hogy a Föld Bírája legyen)

elküldött, hogy örömet hirdessek a leverteknek

a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megszabadítást.  

Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, (a választottaknak)

és Istenünk bosszúállása napját, (az ellenségnek és a bűnösöknek)

hogy a gyászolóknak adjam Siont,

örömnek palástját a csüggedt szellem helyett.


Idegen népek fiai lesznek a ti

földműveseitek és szőlőmunkásaitok.

Ti pedig az Úr papjainakhívattattok, (választott nép)

Istenünk szolgáinak neveztettek, 

a népek gazdagságát fogjátok élvezni. 


Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt,

és ivadékaik a népek között;

bárki látja őket, megismeri őket,

hogy ők az Úrtól megáldott nemzedék.

(eszükbe jut, hogy a választottak

az új nemzedékből származnak - Szlovákiából,

mely a világon elsőként fogadta el Imanuelt)

  

62. És meglátják a népek igazságodat,

és minden királyok dicsőségedet; (Jeruzsálemben)

és új nevet adnak neked,

amelyet az Úr szája határoz meg.

(az ezeréves birodalomban Imanuel

új nevet ad városának)

Jeruzsálem a Föld ékessége lesz.

És Szent népnek nevezik őket, (a választott Isten népe)

az Úr megváltottainak. (az Úr által megmentetteknek)

 

63. Ki az, aki vörös ruhában jön,

aki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke?

"Én vagyok, aki az igazságot hirdeti" (Imanuel)


Miért vörös az öltözeted,

miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos? 

"Széttapostam őket haragomban, (a bűnösöket)

tiportam úket felindulásomban, 

így levük a ruhámra fröccsent,

és egész öltözetemet beszennyeztem. 

(a katasztrófa sokak halálát okozza)

Mert bosszúállás napja volt szívemben,

tapostam a népeket haragomban.

Az Úr kegyelmességét akarom hirdetni,

mindazt, amit az Úr tett értünk, 

Izráel házához való nagy jóságában." 

Mert ezt mondta: "Mégiscsak az én népem ez,

fiak, akik nem okoznak csalódást."

és lett az ő Megváltójuk (megmentőjük)

minden nyomorúságukból.


Nem követ vagy angyal,

hanem ő maga szabadította meg őket.

szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket.  

Fölvette és hordozta őket.  (UFO-ban)


Ők pedig engedetlenek voltak

és megszomoríták az ő Szent Szellemét,

(a választott nép kivételével)

ezért ellenségükké vált,

és harcolt ellenük.

(megengedte, hogy háborúk és katasztrófák sújtsák őket)

Te, Uram, vagy a mi Atyánk,

ősidőktől fogva a mi Megváltónk.

 

65. "Ti pedig, a kik az Urat elhagyátok, (a környező népek)

akik Szent hegyemről elfeledkezétek,

titeket én a kard alá számlállak, (megengedi a háborút)

és mindnyájan leborultok megöletésre,

mert hívtalak és nem feleltetek,

szóltam és nem hallottátok,

hanem azt tettétek, amit rossznak látok,

és a mit nem szerettem, azt választottátok."


Azért így szól az Úr Isten:

"Íme, szolgáim enni fognak, (a választott nép)

ti pedig éheztek,

szolgáim inni fognak,

ti pedig szomjaztok,

szolgáim örülni fognak,

de  ti megszégyenültök,

szolgáim vígadnak szívük boldogságában,

ti pedig jajgatni fogtok."


Megöl titeket az Úr Isten,(a bűnösöket)

szolgáinak pedig más nevet ad.

(a választottak új neveket kapnak)

Én új eget és új Földet teremtek,

és az előzőre nem fogtok emlékezni.


És vígadok Jeruzsálem fölött,

és örvendek népemnek,

és nem hallatik többé abban

siralomnak és kiáltásnak szava.

Nem lesz ott többé vén ember,

mert az ifjú százéves korában hal meg.


"Mert mint a fáké, (nagyon hosszú)

oly hosszú lesz népem élete,

választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből.

Nem fáradnak hiába, 

nem a veszedelemnek élnek,

mert az Úr áldott népe ez,

ivadékaival együtt.

Mielőtt kiáltanának, én már válaszolok,

még csak beszélnek, és én már meghallgatom."

 

66. „A menny az én trónusom,

a Föld pedig lábam zsámolya.

Milyen házat akartok építeni nekem,(templomot)

és milyen az én nyugalmamnak helye?“(ha meghalok a Földön)

Halljátok az Úrnak igéjét

Testvéreitek, akik titeket gyűlölnek,

nevemért eltaszítanak benneteket, ezt mondják:

„Mutassa meg dicsőségét az Úr

(mutasson csodát, hogy higgyünk benne)

hogy lássuk örömünket!”

Ők azonban megszégyenülnek.

(nem lesznek érdemesek, hogy megéljék a csodát – Imanuel megszületését)

Mielőtt vajudott volna, szült,

mielőtt fájdalom jött rá,

fiút hozott világra. (Imanuel anyja)

Ki hallott ilyet? Ki látott ehhez foghatót?

Hát én csak elindítom az életet, és nem hagyom megszülni?

(ha hagytam megfoganni, nem engedem megszülni?)

Vagy én, aki szülni hagyom, elzárulkozom?

(ha megszült, nem mutatkozom meg?)


Örüljetek Jeruzsálemmel,

és örvendjetek fölötte mind, akik őt szeretitek;

vígadjatok vele, örvendezzetek

Az Úr tűzben jön el,

(tüzes csillagokat küld a Földre)

harci kocsijai olyanok mint a vihar,

hogy rájuk zúdítsa heves haragját,

és fenyítését lángoló tűzben.

Mert tűzzel ítél az Úr, 

és kardjával minden testet,

és sokan lesznek, akiket megöl az Úr.


Eljövök összegyűjteni minden népet,

hogy eljövén, meglássák az én dicsőségemet. (a felnőtt Imanuelt - a királyt)

Jelt teszek rájuk,

(kiárasztom rájuk a Szent Szellemet,

hogy a többiek is átváltozzanak)

és küldök közülök megszabadultakat a népekhez, (az apostolaimat)

amelyek rólam nem hallottak, és nem látták dicsőségemet;

és hirdetni fogják dicsőségemet a népek között.


És elhozzák minden testvéreiteket

(a szellemileg legfejlettebbeket)

az összes népek közül

az én Szent hegyemre, Jeruzsálembe 

És ezek közül választok papokat.

Mert ahogyan maradandó lesz előttem

az új ég és az új Föld, amelyeket én teremtek,

ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek.

(örökké fog élni a Földdel, ha felemelkedik

a szellemi birodalomba)

 

 

 

 

 

 

Rafael - Madonna di Foligno

 

A kép Imanuelnek és az ő anyjának a távozását hirdeti a teremtés magasabb szféráiba - az angyalok közé (lásd az ég részleteit).

 

Imanuel ragadja el őket ős-szellemi UFO repülő tárggyal (amire a narancssárga korong utal).

 

A Földön lévő emberek tekintete azt bizonyítja, hogy valóban felemelkednek a Földről, amikor Imanuel eljön "a felhőkben".

 

Csak az ő elragadtatásuk után értik meg azok is, akik őket addig nem ismerték el, hogy Istentől küldettek. Velük eltávozik a Földről az Isteni oltalom is, és jön a szörnyű ítélet – a kicsúcsosodás.

 

Amíg sor kerül a választottak elragadtatására egy gyermek marad a Földön – Izmael, az inkarnálódott angyal, aki később, a megtisztítás után, Imanuel hírnöke lesz. Hírt kap Istentől, hogy visszatért a Földre.

 

 


az ég részlete a képen:

o3

o4


2011.
By: Fresh Joomla templates