14. 1935, Húsvét (Az élet könyve)

AHOGYAN a Sötétség átvonult a Golgota felett, amikor Jézus, az élő Fény, eltávozott erről a Földről, úgy vonul most át az emberiség felett, visszahozva neki azt a hatalmas szenvedést, amit az Isteni Szeretetnek okozott az érzés minden rezdülésére teljesen képtelen, alattomos ész kegyetlenségével, amely Lucifer legerősebb eszközeként szent volt számotokra! –

Most próbáljátok csak eszetekkel megvédeni magatokat Isten Legszentebb Haragja elől, ti emberek, ha tudjátok! Őrizkedjetek Annak mindenhatóságától, Aki kegyelemteljesen átengedte nektek a Teremtés azon részét, amelyet úgy tönkretettetek, beszennyeztetek, mint a legelhanyagoltabb állatok istállóját, hogy abban már csak szenvedés és nyomorúság lakozhat, mert téves magatartásotok és sötét akarásotok elől minden béke és öröm elmenekül, minden tisztaság borzongva rejtőzik el.

Próbáljatok csak Isten hajlíthatatlan igazságossága elől elrejtőzni! Mindenütt utolér benneteket az isteni akarat kérlelhetetlen beteljesülésében, anélkül hogy bármit is elengedne abból az iszonyatos vétekből, amit önfejűségetekben és makacsságotokban magatokra vettetek.

Elítéltettek, még mielőtt mentségetekre akár egyetlen szót is képesek lennétek eldadogni, és semmilyen kérés, semmilyen könyörgés, gyalázás vagy átkozódás nem segít; ugyanis a megtérésre és a visszafordulásra kapott utolsó haladékot megbocsáthatatlanul csupán alacsony szenvedélyeitek táplálására használtátok és pazaroltátok el! –

Ezt nem figyelmeztetésként mondom nektek; ahhoz ugyanis túl késő. Távol áll tőlem, hogy továbbra is intsek, ahogyan azt éveken át tettem. Az eljövendő élményekben gondoljatok csak erre! Ezért még egyszer szólok arról, mit tartogat számotokra ez az idő. Talán sok szenvedést megkönnyít ennek a tudása, még akkor is, ha már semmit sem képes megakadályozni.

Tudjátok, hogy ez a vétek levezeklése, melyet ti magatok szabad akaratotokból vettetek a saját vállatokra, mert senki sem kényszerített rá benneteket. Ha szavaim által a szenvedésben felismerésre tudtok jutni, és közben feltámad bennetek a Fény és a tisztaság utáni vágy, amely alázatos kéréssé alakul, akkor még megmenekülhettek a süllyedés közepette; Isten szeretete ugyanis éberen őrködik.

Ekkor majd meg szabad látnotok az új életet is, melyet az Úr csak azoknak fog odaajándékozni, akik készségesen együttrezegnek Teremtésének szent törvényeivel, akik az ő házát, amelyben ti csupán vendégek vagytok, tisztán tartják minden, a Fénnyel ellenséges tevékenységtől, és akik galád módon nem dúlják fel ismét a szép kerteket, melyek gyönyörűségének és tisztaságának mindenkor örvendezniük kell, hogy bennük erősödjenek meg.

Ó, ti elvakultak, miért nem akartatok felébredni! Oly sok nehézségtől megkímélhettétek volna magatokat. Így azonban léteteknek a mély bánat szürke leplébe kell burkolóznia, ahonnét csak Isten Szent Haragjának szigorú villámai által jöhet számotokra még egyszer szabadulás és megváltás!

És ez a harag nem sejtett erővel fog rátok törni a Szent Ítéletben! –

De az Ítélet más, mint amilyennek gondoljátok. Tudomásotok van valamiféle Élet Könyvéről, melyet Isten bírája a megadott órában minden egyes ember számára fel fog nyitni!

Az Élet Könyvében benne van minden teremtmény neve, aki életre kelt, de más semmi.

A teleírt oldalak azonban, melyek az Élet nagy Könyvéhez tartoznak, melyek megmutatják az egyének minden egyes gondolata és minden egyes cselekedete mellett és az ellen szóló érveket, azok maguk a lelkek, melyekbe minden belevésődött, amit létük alakulásában átéltek vagy tettek.

A bíró a lelkekből világosan kiolvashat mindent, ami mellettük és ellenük szól. De az olvasást is megint tévesen képzelitek el. Ez is sokkal egyszerűbb, mint gondoljátok.

A bíró nem léptet minden lelket egyesével maga elé a trónusához, hanem Isten megbízásából a világmindenségbe küldi kardcsapásait! A kardcsapások sugárzások, melyek kiindulva mindent eltalálnak a Teremtésben!

Ismerjétek fel a hatalmas egyszerűséget és a meglepő természetességet! A bíró nem tudatosan vagy szándékosan ehhez vagy ahhoz küldi a sugarakat, nem, ő egyszerűen csak kiküldi őket Isten Szent Parancsára; mert ez Isten ereje, és semmi sem lenne képes ily módon hatni, csak az ő Legszentebb Akarata!

A sugárzási csapások vagy sugárzások áthatolnak tehát az egész Teremtésen, ám olyan erővel, amilyennel eddig sohasem.

Semmi sem képes elrejtőzni a hatás elől! S így Isten erejének sugara a megadott órában el is talál minden lelket a Teremtés működésének törvényében.

Mindennek, amit az emberi lélek azután Isten sugarának e megérkezésekor – amely egyáltalán nem lesz látható számára – még magán hordoz, fel kell élednie és működésbe is kell lépnie, meg kell nyilvánulnia, hogy ez által zárja be utolsó körét, ami e lelket lenyomja vagy felemeli.

Amit egy ilyen lélek létének alakulásában már képes volt levetni mint téveset vagy rosszat a teremtéstörvény-szerű megnyilvánulások által az átélésben, az el van törölve, és így olyan, mintha sohasem létezett volna; ezáltal többé nem függ rajta, s ezután többé nem viseli magán a nyomát. Megszabadult tőle és megtisztult, ezért nem tud neki kárt okozni.

Csupán az, ami még nem találta meg körének bezárulását, és ezért még a lelken függ, össze van vele kötve, lesz a Fény nyomása alatt minden további nélkül a kör bezárására kényszerítve, azáltal, hogy miközben feléledve megnyilvánulni próbál, s ez által megmutatkozik, amiben azt a csapást is megkapja, ami megilleti.

A mindenkori csapások pontosan a saját akarás erőssége szerint érkeznek, amelyet a kölcsönhatás vált ki és a lélek, mint kiindulópont ellen irányul! Most minden fel lesz erősítve a Fény ellenállhatatlan nyomásának hatására és vissza lesz szorítva a kiindulóponthoz, a lélekhez, legyen szó akár jó, akár rossz dologról.

S mindaz, aminek különben minden emberi lélek besűrűsödött, megkeményedett környezetének nehézkes menetében a Földön talán még sok ezer évre lett volna szüksége ahhoz, hogy körét bezárja, most a Fényből érkező csapások ereje által, a minden embert váratlanul érő mozgásra ösztönzéssel néhány hónapba sűrűsödik össze.

Így működik a világítélet egyszerű természetességében! Egyben ez az oly gyakran meghirdetett „Utolsó Ítélet”! Ám megnyilvánulásai teljesen másmilyenek, mint ahogyan gondoltátok. Amit korábban már meghirdettek róla, képekben történt, mivel másként egyáltalán nem értettétek volna.

A Grál-üzenet alapján azonban tudásotok tovább bővül a Teremtésben zajló működésről, és ezért egyre többet lehet elmondani nektek; mert Üzenetem által ma már meg tudjátok érteni.

Az Utolsó Nap kardcsapásai erős fénysugárzásokként hatolnak a Teremtésbe és áramlanak valamennyi csatornán át, melyek az isteni törvények önműködő kihatásai révén már kialakultak a Teremtésben, melyeknek az emberek érzései, gondolatai, akarása és cselekedetei kiindulópontként alkotják az alapját.

Ezért az ítéletet hozó sugarak ezek által a meglévő csatornák által csalhatatlan bizonyossággal lesznek elvezetve minden lélekhez, ahol az illető lelkek állapotának megfelelően hatnak ki, de olyannyira felgyorsítva, hogy azok egész léte néhány hónapon belül eljut minden eddigi működés körének utolsó bezárulásáig, amely e lelkeket tényleges állapotuknak egészen pontosan megfelelően felemeli vagy letaszítja, élettel tölti el és megerősíti vagy megsemmisíti!

Ilyen az Ítélet! Ma az Üzenet révén meg tudjátok érteni az így bemutatott folyamatot.

Korábban nem tudtátok volna megérteni, és ezért mindent egyszerű képekben kellett meghirdetni, melyek a folyamat működésének hozzávetőlegesen megfelelnek. –

És az Utolsó Ítélet e csapásai már úton vannak hozzátok, minden egyes emberhez a Teremtésben, mindegy, hogy az földi testben, vagy azon kívül található.

Az elsők máris elértek benneteket, és minden feléled, ami még lelketeken függ.

De még az utolsó csapások is, melyek a megsemmisülést vagy a felemeltetést hozzák, mindent felülmúló erősséggel küldettek ki, hogy véghezvigyék a megtisztulást ezen a Földön! Már száguldanak az emberiség felé, és semmi sem képes őket megakadályozni. Az Isten által pontosan meghatározott órában kérlelhetetlenül, de igazságosan eltalálják az emberiséget!

2011.
By: Fresh Joomla templates