27. A teremtés áttekintése

SOK OLVASÓ nem alkotott még tiszta képet az ős-teremtettek, teremtettek és kifejlődöttek közötti fokozatokról. Az erről alkotott sok elképzelés még nagyon zavarosnak hat. És mégis mindez nagyon egyszerű.

A zűrzavar csak azért keletkezik, mert az ember a kifejezéseket összekeveri, és az éles határokra közben nem figyel eléggé.

Ezért az a legjobb, ha az eddig elmagyarázott Teremtést fokozataiban egyszerűen így képzeli el:

  1. ős-szellemi rész

  2. szellemi rész

  3. anyagi rész

Így is lehet mondani:

  1. Ősteremtés

  2. Teremtés

  3. Utó-Teremtés

Közben magától adódik a gondolat, hogy az Ősteremtésben ős-teremtettek találhatók, a Teremtésben teremtettek és az Utó-Teremtésben kifejlődöttek.

Ezek a kifejezések önmagukban véve nem tévesek, ha az ember a Teremtés egészéről csak nagy vonalakban akar beszélni, de ha részletesebben belemegy, akkor még élesebbnek kell lennie a különválasztásnak, és még jobban ki kell bővíteni, még ha az alapkifejezéseken ez nem is változtat semmit.

A pontos magyarázatoknál még sok közbenső fokozat jön elő, melyeket nem lehet megkerülni, hogy teljes képet lehessen adni a Teremtésről.

Ma eltekintek a lényszerű rész említésétől, mivel a lényszerűség a Teremtésnek amúgy is minden részében megtalálható, illetve a szellemi és az anyagi rész között található még a lényszerűségnek egy hatalmas különleges rétege, melyet azonban nem szükséges önálló Teremtésrésznek tekinteni; hiszen ez a réteg működésével elsősorban a mozgást, tehát az anyagiságok felmelegítését és formálódását szolgálja, és ezért nem alkot egy különálló teremtésrészt.

E lényszerű réteget nem teremtésrésznek kell nevezni, hanem teremtésjellegnek, amely mozgást eredményez és formál, s az anyagi teremtésrészhez tartozik.

Szándékosan beszélek a korábban elmagyarázott Teremtés alapjairól; hiszen még távolról sem fejeztem be, és idővel minden eddig mondottat még sokkal jobban külön kell egymástól választanom, ahogyan azt fokozatosan eddig is tettem. Közben szükségessé válik, hogy új részeket toljak az eddig magyarázottak közé, s tágítsam kitekintéseteket. Ha mindent egyszerre mondanék el, akkor az túl sok lenne az emberi szellemnek.

Még ezen az általam előkészített módon is fel kell majd használnia minden erejét, hogy bizonyos mértékű tudásra tehessen szert.

Ma ne beszéljünk az Ősteremtésről, Teremtésről és Utó-Teremtésről, hanem egyszerűen alapvetően az ős-szellemi, szellemi és anyagi részekről. Így majd az ember nem tudja azokat olyan könnyen összekeverni.

Nekem magamnak azonban minden lehetséges megnevezést meg kellett említenem, hogy a fokozatokat élesebben el lehessen választani.

Egyre világosabban és határozottabban kell behatolniuk az emberi tudásba, és a sokrétűség ellenére sem szabad többé zűrzavart okozniuk.

A Teremtésben az első és legerősebb tehát az ős-szellemi teremtésrész. Ez két alaprészből áll. A legfelsőbb, legmagasabb ős-szellemi rész hordozza a tényleges ős-szellemiséget, mely Parsifal kisugárzásából azonnal teljesen éretten jött létre, és nem volt szüksége fejlődésre. Ez a rész egészen Vasitháig terjed, aki a lenti határon tevékenykedik.

A második rész foglalja magába az ős-szellemiségben a kifejlődötteket. Ezért lehet itt először gyermekeket is találni, akik a legfelsőbb teremtésrészekben nincsenek; hiszen gyermekek csak ott lehetnek, ahol fejlődés megy végbe.

A két rész együtt alkotja az ős-szellemiséget. Ám csak a felső részt lehet a helyes értelemben ős-teremtésnek nevezni, és a bennük található ős-szellemieket tényleges ősteremtetteknek!

Így a Teremtést úgymond még jobban széthúzom, hogy azt az Utó-Teremtés emberi szelleme jobban megérthesse.

Tehát voltaképpen nem beszélhetünk egy egységes Ősteremtésről, mely lenyúlik egészen Patmoszig, ahogyan ezt eddig az egyszerűség kedvéért tettük, hanem pontosítva itt már a legmagasabb szinten lévő teljesen érettként keletkezett Ősteremtésről, és egy azt követő kifejlődött ős-szellemi Teremtésről kell beszélnünk, míg mindkét rész együttesen az ős-szellemi birodalmat vagy az ős-szellemi teremtésrészt alkotja.

Az ős-szellemiség vagy az ős-szellemi birodalom tehát, mint a Teremtés jellege, a Teremtés legmagasabb részének a nagy gyűjtőneve, míg az Ősteremtés megnevezés szigorúbb értelemben csak ennek legmagasabb részére vonatkozik.

Ha tovább akarunk hatolni a teremtéstudásba, akkor már nem szabad, mint eddig, az ős-szellemit és az Ősteremtést egyetlen fogalomnak venni.

Az Ősteremtés ugyan ős-szellemi, de az ős-szellemiségben is létezik még a fejlődés világa, mely a valódi Ősteremtés alatt található és vele összekapcsolódva, az ős-szellemi birodalmat alkotja, ahol tehát az ős-szellemi ős-teremtettek vannak, melyek azonnal, átmenet nélkül teljesen éretté tudtak válni, mint a legerősebbek és leghatalmasabbak, és azután következnek az ős-szellemi kifejlődöttek, akiknek gyermekekként kell megkezdeniük létezésüket.

Az első teremtésrész, az Ősteremtés, három fő fokozatot vagy szintet ölel föl, az ős-szellemi birodalom második része viszont négyet, tehát összesen hét alapfokozatot, melyek ugyancsak sok különböző részre tagolódnak.

Ezután a sok teremtésrészt magában foglaló ős-szellemi birodalom után következik a nagy szellemi birodalom.

A szellemiség nem úgymond az ős-szellemiségből származó gyengébb jelleg, hanem az ős-szellemiség számára idegen jelleg, mely önmagában véve gyengébb, és ezért nagyobb távolságra van szüksége az Ősfénytől, hogy ki tudjon alakulni és részben tudatossá váljék.

Ezért tovább süllyed lefelé, hogy messzebb a Fénytől egy birodalmat hozhasson létre, de nincs benne semmi közös az ős-szellemiséggel, hanem önálló.

Mindez könnyű és magától értetődő, és mégis nehéz elmondani, ha az emberi szellemeket kell olyan valaminek a tudásába bevezetni, ami eredetük felett található.

És mégis meg kell értenetek minden történés összefüggését, hogy ne tudatlan koloncként lődörögjetek összevissza a Teremtés körzésében, úgy mint a búgócsiga rosszul hangzó búgása, mivel képtelenek vagytok arra, hogy hívő gyermekekként kövessetek.

A mondást „Legyetek olyanok, mint a gyermekek!” nem akarjátok teljesíteni, és ezért szabadulásotok számára minden segítség legutolsó lehetőségeként csak egyetlenegy út marad: a tudás a Teremtésről!

Legalább annyi ismereteteknek kell róla lenni, hogy képesek legyetek beilleszkedni a törvényszerű lüktetésbe, mely felemel és magával visz benneteket, vagy elpusztít, s messze a bomlásba sodor, mint a pelyvát.

A rezgés a nagy tisztítás miatt jelenleg felerősödött, és Isten mindenhatósága végzi el! Ezért ez ellenállhatatlanul arra kényszerít minden teremtményt, hogy harmonikusan együtt rezegjen, vagy a legmérhetetlenebb kétségbeesés vad fájdalmaiban pusztuljon el, mely a csökönyös önfejűség következményeként a reményvesztettségből keletkezik, s ez magával hozza majd a téves út minden végzetes felismerését a visszafordulásra való kilátástalansággal együtt. Ezért igyekezzetek tudást szerezni az Igazságról, mely támaszt biztosít számotokra, és kerülők nélkül vezet a célba.

Hogy Üzenetemben valóban benne van az Igazság Igéje, azt azonnal felismerhetitek, ha éberen körülnéztek; hiszen eddigi teljes földi életetek, ahogy minden pillanat új tapasztalata, külsőleg és belsőleg teljes mértékben világos lesz, ha azt Üzenetem szemszögéből világítjátok és figyelitek meg.

Egyetlen kérdés sem marad megválaszolatlanul; hatalmas megértés születik bennetek a rendíthetetlen törvények eddig titokzatos működéséről a Teremtésben, melyek akarásotok kihatásaival vezetnek benneteket, és fáradozásotok koronájaként elérkezik a bölcsesség, a mindenhatóság, a szeretet és az igazságosság csodálatos megsejtése, melyek csakis Istentől származhatnak, akinek így rátaláltok létezésére!

De most térjünk vissza a Teremtéshez.

Az ős-szellemi birodalomhoz kapcsolódik tehát továbbhaladva a szellemi birodalom. Ez a szellemi egy másik jelleg, nem pedig az ős-szellemiség gyengébb maradványa.

A szellemiségben is, miután a Fénytől való meghatározott távolság határát átlépjük, mely a szellemiség kialakulási lehetőségéhez szükséges, azonnal fejlődési átmenet nélkül, teljes érettségű szellemek jönnek létre, akiket teremtetteknek kell nevezni, megkülönböztetésül az ős-szellemiségben található ős-teremtettektől.

A teremtettek tehát a szellemiségben a legerősebbek, úgy, mint az ős-teremtettek az ős-szellemiségben, mely már korábban kialakulhatott.

És mint előzőleg az ős-szellemiségben, úgy a szellemiségben is van egy olyan teremtésrész, melynek fejlődésre van szüksége, ahol ezért a fejlődés révén éretté vált szellemek mellett gyermekek is tartózkodnak. A két rész együtt alkotja a szellemi teremtésrészt.

Ehhez a szellemi részhez csatlakozik még a különleges lényszerű jellegek egy hatalmas köre, mely körülfogja az anyagi részt, hat rá, átjárja, mozgatja, ezért felmelegedést okoz és formálja azt.

Az anyagi teremtésrésznek is azután ismét két része van. Az első, a finomanyagúság, mely a lényszerűség hatására azonnal megalakul, mivel könnyen át lehet járni. A másik résznek, a durvaanyagúságnak, nagyobb sűrűsége következtében előbb a lényszerűség segítségével végig kell járnia a fejlődés folyamatát. Természetesen e két alaprészleg is sok alrészre bomlik.

A teremtésjellegek minden része sok szintre hasad, melyek közül minden egyes olyan sokrétű, hogy önmagában is egy külön nagy világnak tűnnek.

Ám ebből csak azt fogom pontosan elmagyarázni, ami emberi szellemetek határain belül található! Ez önmagában olyan nagy, hogy szellemeteknek különösen iparkodnia kell, folyamatosan és megállás nélkül, hogy itt a Földön akár csak egy részét is helyesen megértse. De e rész oly messze visz benneteket, hogy egy könnyen nem tudtok elveszni.

Csak igaz tudással tudtok még fáradságosan kijutni az észbeli önhittség mocsarából; hiszen szellemileg nem tudtok többé gyermekek lenni. Ahhoz, hogy gondtalanul, gyermeki bizalommal, ellenvetés nélkül tudjátok magatokat átadni a magasabb vezetésnek, ma hiányzik belőletek minden; hiszen földi eszetek tévesen vezetett és túlfeszített élénksége ezt már nem teszi többé lehetővé!

Így csak egyetlen út marad a szabaduláshoz: az igaz tudás útja, mely a hittől a meggyőződéshez vezet!

És ahhoz, hogy járni tudjatok rajta, segíteni akarok Üzenetemmel, melyet adtam nektek. Ám igyekezzetek e tudást magatokba fogadni és elevenen tartani, hogy soha többé ne veszthessétek el, hanem veletek járjon minden utatokon!

S így majd beigazolódik a mondás, mely a nép ajkán már ősidők óta eleven volt:

„Minél előrébb tud az ember hatolni az igaz tudásban, annál világosabbá válik számára a tény, hogy a valóságban … semmit sem tud!” Más szavakkal kifejezve:

„A valódi tudás birtokában lévő ember kicsinek fogja magát érezni a nagyság előtt, melynek nyomaira a tudás megszerzésének folyamatában rátalál! Ez azt jelenti, hogy alázatos lesz és elveszti önhittségét, mely az emberi szellemet fogva tartja, szabad lesz és felfelé emelkedik.”

Próbáljátok meg ma magatokba vésni azt – amit ugyan előadásaimban már mondtam, ám úgy tűnik, mégsem alakítottátok ki róla a helyes képet, legalábbis még nem mindenki –, hogy az egyes szintek kialakulásában az ős-szellemi birodalmak ős-teremtettjei után nem azonnal a teremtettek következnek, hanem előbb még a kifejlődött ős-szellemiek alkotnak egy nagy átmeneti fokozatot az ős-szellemi birodalmak alsó részeiben.

Csak ezután jönnek, mint legfelsőbbek a szellemi birodalomban a teremtettek, akik nem ős-szellemiek, hanem szellemiek, mint egy teljesen más jelleg, melyekhez azután ismét a kifejlődött szellemiek csatlakoznak.

Itt azonban még mindig távol, nagyon távol állunk az anyagiságtól, melyet megelőzve a lényszerű erők önálló jellegű gyűrűje rezeg, melyről később majd még részletesebben beszélek, mert ezen erők veletek nagyon szorosan összekapcsolva hatnak, és az ő segítségük nélkül egyáltalán nem tudnátok megmaradni az anyagiságban.

E segítség nélkül fejlődésetek is lehetetlen lenne. Szellemi csíráknak kellene maradnotok az égető vággyal, hogy Isten, az egyedüli, a mindenható kegyelme által tudatossá válhassatok!

Ti azonban az anyagiság körött lévő lényszerű körökből a segítségre mindig kész lényszerűek szükséges működését sértő módon úgy viszonozzátok, hogy betegesen azt állítjátok, hogy a regék és a legendák birodalmába tartoznak, mert eltorlaszoltátok képességeteket, hogy lássátok és halljátok őket.

Nagyon gyakran gúnyosan mosolyogtatok, ha szó volt róluk, és még csak nem is sejtitek, mennyire nevetségessé tettétek önmagatokat, és milyen visszataszítóan kellett hatnotok a számotokra égetően szükséges segítőkre!

Sok mindent jóvá kell tennetek, és sok mindent be kell pótolnotok, hogy a létra fokait, melyeket könnyelműen és önhitten széttörtetek, újra ki lehessen javítani, s a szellem felfelé tudjon kapaszkodni. S bizony a fokok nélkül nem tudtok lépkedni felfelé! A szellem lábának szüksége van a támaszra, és egyetlen ilyen fokot sem tud átugrani.

E rövid fejtegetéseknél egyáltalán nem tettem említést a nagyságát tekintve a Teremtés összes körét együttvéve is messze meghaladó, Isten közvetlen kisugárzásán belül található szféráról, melyet isteni szférának neveztünk. Valószínűleg többé nem is térek rá vissza, mivel az ember túl messze távolodott tőle, és mindig messze is fog tőle maradni. Eddigi ábrázolásaimra csak azért volt szüksége, hogy legalább egyszer ki tudjon magának lefelé haladva alakítani egy összefüggő képet minden létezés forrásáról.

Tanuljatok, emberek, itt a legfőbb ideje!

2011.
By: Fresh Joomla templates